HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 228-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THUỘC TỈNH QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiếnpháp năm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam– Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩnviệc hợp nhất các quận I, II và III thuộc tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng thành mộtđơn vị hành chính thống nhất lấy tên là thành phố Đà Nẵng thuộc tỉnh Quảng Nam– Đà Nẵng.

Điều 2. Ban tổ chức củaChính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng