BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 228/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 795/QĐ-TTG NGÀY 11/5/2016 CỦA THỦ TƯỚNGCHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ -TTg ngày 11/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện các Phụ lục III, IV, V và VI của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải triển khai Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện các Phụ lục III, IV, V và VI của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ; Cục trưởng các Cục: Hàng hải Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưng (để b/c);
- Các Thtrưởng Bộ GTVT;
- Các Hiệp hội: Chtàu Việt Nam, Cng biển Việt Nam;
- Các Tổng Công ty: HHVN, SBIC;
- Các Trường: ĐH Hàng hải VN; ĐH GTVT Tp.HCM, CĐ Hàng hải I, CĐ nghề Hàng hải Tp.HCM;
- Trang thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Công

KẾ HOẠCH

CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI THỰC HIỆN CÁC PHỤ LỤC III, IV, V VÀ VI CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ NGĂN NGỪA Ô NHIỄM DO TÀU GÂY RA (MARPOL)
(Kèm theo Quyết định số: 228/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì soạn thảo/thực hin

Cơ quan chủ trì trình/theo dõi, đôn đốc

Cơ quan phối hp

Thi gian thực hiện

I.

Xây dựng và ban hành các văn bản QPPL 1

1

Xây dựng và ban hành Thông tư quy định về quản lý tiếp nhận và xử lý chất thải phát sinh từ tàu bin

Cục HHVN

Vụ MT

Vụ PC

Theo Quyết định s 4063/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2016 của Bộ GTVT

2

Xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật về các hệ thng ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu để phù hợp với các nội dung của công ước MARPOL

Cục ĐKVN

Vụ MT

Vụ PC

2017-2019

3

Xây dựng quy định về ngăn ngừa ô nhiễm do vận chuyển các chất độc hại trong bao gói bng đường biển phù hợp với Phụ lục III của Công ước MARPOL

Cục ĐKVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, MT

2017-2019

4

Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống thu gom, tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu biển tại cảng biển

Cục HHVN

Vụ MT

Vụ Pháp chế

2018-2019

5

Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu

Cục ĐKVN

Vụ MT

Vụ Pháp chế

2018-2019

6

Xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn về kim tra nhà nước cảng biển (PSC) phù hợp theo quy định của công ước MARPOL

Cục HHVN

Vụ PC

Các Vụ: ATGT, MT

2017-2019

7

Rà soát, đề xuất, sửa đi bsung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải để triển khai đầy đủ, toàn diện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định Phụ lục III, IV, V và VI của Công ước MARPOL

Cc HHVN, Cục ĐKVN

Vụ MT

Các Vụ: PC, KHCN, HTQT

Hàng năm

8

Rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chun kỹ thuật về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu để phù hợp với nội dung của các Phụ lục III, IV, V và VI của Công ước MARPOL

Cục HHVN, Cục ĐKVN

Vụ PC

Các Vụ: MT, KHCN, HTQT

Thường xuyên

II.

Các nội dung khác

9

Nghiên cứu đề xuất với IMO và các Tổ chức có liên quan nhằm hỗ trợ cho Việt Nam nâng cao năng lực thực thi các quy định về hiệu sut năng lượng tàu biển của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) để xây dựng năng lực của ngành hàng hải trong việc thực thi các quy định Ph lc VI của Công ước MARPOL

Cục HHVN

Vụ HTQT

Các Vụ: MT, Cục ĐKVN

Thường xuyên

10

Tham gia và đề xuất các kế hoạch hành động, biện pháp bảo vệ môi trường quc gia liên quan đến hoạt động của tàu biển tại các phiên họp chuyên môn về môi trường của IMO

Cục HHVN

Vụ HTQT

Các Vụ: MT, Cục ĐKVN

Thường xuyên

11

Tchức hội nghị tập huấn, tuyên truyn phổ biến, hưng dẫn thc hin Công ước MARPOL

Cục HHVN, Cục ĐKVN

Vụ HTQT

Các Vụ: MT, PC

Thường xuyên

12

Tổ chức hướng dẫn, kim tra giám sát việc trin khai áp dụng các quy định của Công ước MARPOL tại Vit Nam theo phân cấp quản lý

Cc HHVN, Cục ĐKVN

Vụ MT

Các Vụ: PC, KHCN

Thường xuyên

13

Hợp tác với Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), các tổ chức quốc tế khác và các quốc gia thành viên nhằm trao đổi thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo công chức, viên chức quản lý và đội ngũ sỹ quan, thuyền viên và chuyển giao công nghệ liên quan đến thực hiện các quy định phụ lục III, IV, V và VI; Thúc đẩy hợp tác song phương, đa phương với các nước thành viên của các Phụ lục III, IV, V và VI Công ước MARPOL để tham khảo kinh nghiệm và tranh thủ sự giúp đỡ, h trkỹ thuật của các nước này

Cục HHVN

Vụ HTQT

Vụ MT, Cục ĐKVN, các Trường thuộc Bộ

Thường xuyên

14

Chđộng lồng ghép đưa các nội dung Phụ lục III, IV, V và VI của Công ước MARPOL vào chương trình giảng dạy cho sinh viên theo học các chuyên ngành, đặc biệt các chuyên ngành khai thác máy tàu biển, điều khiển tàu biển, thiết kế tàu thủy, đóng tàu thủy, máy tàu thủy; chương trình huấn luyện thuyền viên, đào tạo sỹ quan hàng hải.

Các cơ sở đào tạo lĩnh vực hàng hải trực thuộc Bộ GTVT

Cục HHVN, Cục ĐKVN

Thường xuyên

15

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường do tàu bin gây ra, tình hình quản lý cht thải tại các cảng bin Việt Nam và mức độ đáp ứng các quy định của Công ước MARPOL

Cục HHVN

Vụ MT

Cục ĐKVN, các Trường thuộc Bộ

Hàng năm1 Căn cứ Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT ngày 25/8/2016 về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản QPPL, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bàn, rà soát, hệ thống hóavăn bn QPPL và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực GTVT và Quyết định số 11 60/QĐ-BGTVT ngày 04/5/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chc ca các tchức tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ti, Vụ Pháp chế trên cơ sở các nhiệm vụ được nêu tại Quyết định này để phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu trình Bộ trưởng ban hành Chương trình xây dựng văn bản QPPL hàng năm của Bộ.