UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

 

về việc phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa họcvà Công nghệ tỉnh (Nhiệm kỳ 2003-2007)

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/4/1996;

Căn cứ Quyết định số 53/2003/QĐ-UB ngày11/6/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh nhiệm kỳ 2003-2007;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh (Nhiệm kỳ 2003-2007) ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3: Ông Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh(nhiệm kỳ 2003-2007), Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có liên quan căn cứQuyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Vũ Đức Đam