BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------------

Số: 228/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM PHÚ THỌ

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt “Quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề;

Căn cứ Công văn số 3270/BNN-TCCB ngày 09/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị thành lập Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp nghề Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ.

Trụ sở chính: Xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Cơ sở đào tạo:

- Xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ;

- Xã Quế Lâm, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng và có nhiệm vụ:

1. Đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ: cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề theo quy định;

2. Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động;

3. Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật – công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chịu sự quản lý nhà nước về dạy nghề của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; chịu sự quản lý theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; hoạt động theo Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề và quy định của pháp luật về dạy nghề.

Điều 4. Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ được phép tuyển sinh sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở LĐTBXH tỉnh Phú Thọ;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Đàm Hữu Đắc