ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2281/ 2015/QĐ-UBND

Hi Phòng, ngày 05 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG, CHẤTLƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quychuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm,hàng hóa ngày 21/11/2007;

Căn cứ Luật Đo lường ngày11/11/2011;

Căn cứ các Nghị định: S89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; số1 32/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; số 86/2012/NĐ-CP ngày19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Đo lường; số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xửphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sảnphẩm, hàng hóa;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BKHCN ngày 27/02/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Nghị định quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việcban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợpchuẩn, công bố hợp quy”;

Căn cứcác Thông tư: số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệhướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn; s 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoahọc và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước chất lượng hàng hóa lưu thông trênthị trường; số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước chất lượng hàng hóa nhập khẩuthuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; số 28/2013/TT-BKHCN ngày17/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ - BộNội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củacơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Sở Khoa học vàCông nghệ tại Tờ trình số 53/TTr-SKHCN ngày 14/9/2015 và Công văn số 460/SKHCN-VPngày 25/9/2015; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tạiVăn bản số 33/BCTĐ-STP ngày 31/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhànước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thànhphố Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Khoa họcvà Công nghệ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấpvà các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Chính phủ;
-
Bộ Khoa học và Công nghệ;
-
Cục Kiểm tra VBQPPL-B Tư pháp;
-
TT Thành ủy, TT HĐND TP;
-
Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng;
-
CT các PCT UBND TP;
-
Sở Tư pháp;
-
Như Điều 3;
-
Cổng Thông tin điện tử TP, Công báo TP;
-
Báo Hải Phòng, Đài PT&TH Hải Phòng;
-
CPVP;
-
Các CV UBND TP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐCHỦ TỊCH
Lê Văn Thành

QUY CHẾ PHỐI HỢP

QUẢNLÝ NHÀ NƯỚC VỀ TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀNTHÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2281/2015/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của Ủy ban nhân dân thành ph)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh vàđối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về nguyêntắc, nội dung, trách nhiệm, phương thức phối hợp trong quản lý nhà nước về tiêuchuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

2. Quy chế này áp dụng cho cơ quanquản lý nhà nước, cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hànhchính, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, các tổ chức có liên quan của thànhphố Hải Phòng trong hoạt động phối hợp thực hiện, thi hành các quy định củapháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Điều 2. Nguyên tắcphối hợp

Việc phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phải đảmbảo các nguyên tắc sau:

1. Tuân thủ các quy định của pháp luậtvề tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

2. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụcủa mỗi cơ quan, đơn vị; không chồng chéo, không gây phiền hà cho các tổ chức,cá nhân sản xuất, kinh doanh.

3. Đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệuquả trong quá trình phối hợp.

4. Nâng cao trách nhiệm, hiệu lực,hiệu quả quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hànghóa.

5. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạtđộng sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Điều 3. Nội dungphối hợp

1. Phối hợp xây dựng các văn bản quyphạm pháp luật; chiến lược, kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm, chương trình và nhiệm vụ công tác về tiêu chuẩn, đo lường, chấtlượng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ quảnlý các lĩnh vực cụ thể về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo phân công, phâncấp.

3. Phối hợp kiểm tra, thanh tra, xửlý các vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

4. Phối hợp giải quyết tranh chấp,khiếu nại, tố cáo về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

5. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến,nâng cao nhận thức, năng lực hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

6. Phối hợp trao đổi thông tin, tổnghợp, báo cáo, sơ kết, tổng kết đánh giá hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chấtlượng.

Chương II

TRÁCH NHIỆM, PHƯƠNGTHỨC PHỐI HỢP

Điều 4. Phối hợp trong xây dựngcác văn bản quy phạm pháp luật; chiến lược, kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm,chương trình và nhiệm vụ công tác về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, trìnhcấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm

a) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trìnghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; chiến lược, kế hoạch 5 năm,kế hoạch hàng năm, chương trình và nhiệm vụ công tác về tiêu chuẩn, đo lường,chất lượng của thành phố, trình Ủy ban nhân dân thành phốphê duyệt và tổ chức thực hiện.

b) Các Sở, ban, ngành chủ trì nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; kế hoạch 5 năm,kế hoạch hàng năm, chương trình và nhiệm vụ công tác về tiêu chuẩn, đo lường,chất lượng thuộc lĩnh vực được phân công quản lý theo quy định của pháp luật,trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xãxây dựng kế hoạch hàng năm, chương trình và nhiệm vụ công tác vềtiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo phân công, phân cấp theo quy định củapháp luật; phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Phương thức phối hợp

a) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì,phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng dự thảo các văn bản quy phạmpháp luật; chiến lược, kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm, chương trình và nhiệmvụ công tác về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng của thành phố trước khi trìnhỦy ban nhân dân thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện.

b) Các Sở, ban, ngành chủ trì, phốihợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng dựthảo các văn bản quy phạm pháp luật; kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm, chươngtrình và nhiệm vụ công tác về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sảnphẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực được phân công quản lý theo quy định của pháp luậttrước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

c) Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Ủyban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Sở Khoa học và Côngnghệ kế hoạch hàng năm, chương trình và nhiệm vụ công tác về tiêu chuẩn, đolường, chất lượng theo phân công, phân cấp theo quy định của pháp luật đã đượcphê duyệt và tình hình tổ chức thực hiện.

Điều 5. Phối hợp trongthực hiện các nội dung nhiệm vụ quản lý cụ thể về tiêu chuẩn, đo lường, chấtlượng theo phân công, phân cấp

1. Trách nhiệm

a) Sở Khoa học và Công nghệ:

- Tổ chức xây dựng, trình Ủy ban nhândân thành phố ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương; hướng dẫn xây dựng vàcông bố tiêu chuẩn cơ sở, tổ chức phổ biến áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêuchuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, quy chuẩn kỹ thuậtquốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn;thực hiện tiếp nhận công bố hợp chuẩn cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn;tiếp nhận công bố hợp quy cho các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quảnlý.

- Thống nhất quản lý toàn bộ hoạtđộng đo lường tại địa phương; thiết lập, duy trì, quản lý hệ thống chuẩn đolường của địa phương, bao gồm chuẩn chính, chuẩn công tác có cấp chính xác caođáp ứng yêu cầu hoạt động đo lường của địa phương; đầu tư phát triển cơ sở vậtchất, trang thiết bị kỹ thuật, tổ chức bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng chuyên môn vềđo lường phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; quản lýhoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng, kiểm định, hiệu chuẩn, thửnghiệm phương tiện đo, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn theođịnh lượng; thực hiện phép đo.

- Chủ trì hướng dẫn ghi nhãn hàng hóatheo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ vềnhãn hàng hóa; đăng ký, hướng dẫn sử dụng mã số, mã vạch cho các sản phẩm, hànghóa trên địa bàn; thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóađược phân công theo Danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng tạiQuyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiệnqun lý nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuấtđược phân công tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008của Chính phủ.

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiếtbị thử nghiệm, xây dựng phòng thử nghiệm, đào tạo nhân lực thử nghiệm sản phẩm,hàng hóa.

b) Các Sở, ban, ngành:

- Xây dựng, trình Ủy ban nhân dânthành phố ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương thuộc lĩnh vực được phân côngquản lý; hướng dẫn xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở, áp dụng các tiêu chuẩnkhác; tiếp nhận công bố hợp quy thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

- Đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất,trang thiết bị kỹ thuật đo lường chuyên ngành; tổ chức bồi dưỡng, đào tạo kỹnăng chuyên môn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các tổ chức đượcchỉ định kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thuộc thẩm quyền và lĩnh vực quảnlý; chỉ đạo, đôn đốc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các tổ chức được chỉđịnh kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện cácquy định của pháp luật đo lường.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Côngnghệ hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa đối với các sản phẩm hàng hóathuộc lĩnh vực được phân công quản lý; thực hiện các biện pháp quản lý chấtlượng sản phẩm, hàng hóa theo phân công tại Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm travề chất lượng; thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩmtrong sản xuất được phân công tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định số132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCTngày 09/4/2014 của Liên Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ CôngThương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thựcphẩm.

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiếtbị thử nghiệm, xây dựng phòng thử nghiệm, tổ chức bồi dưỡng, đào tạo kỹ năngchuyên môn nhân lực thử nghiệm sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực được phân côngquản lý.

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xãthực hiện trách nhiệm quản lý về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo phâncông, phân cấp quy định tại Khoản 4 Điều 68 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;Khoản 3 và 4 Điều 56 Luật Đo lường; Khon 3 và 4 Điều 33Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ; Điều 37, 38 Thông tưsố 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Phương thức phối hợp

a) Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì và lấy ý kiến các Sở, ban, ngành khi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phươngthuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các Sở, ban,ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện trách nhiệm qun lý về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo phân công, phân cấp.

b) Các Sở, ban, ngành:

- Lấy ý kiến Sở Khoa học và Công nghệkhi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

- Lấy ý kiến Sở Khoa học và Công nghệkhi đầu tư trang thiết bị chuẩn đo lường; sản xuất, nhập khẩu phương tiện đophục vụ quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh; mở rộng phạm vi được chỉ địnhkiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo; hướng dẫn cá nhân, tổ chức thuộc thẩmquyền quản lý thực hiện các quy định pháp luật về đo lường.

- Lấy ý kiến Sở Khoa học và Công nghệđể thống nhất thực hiện phù hợp với quy định chung và hướng dẫn của ngành khihướng dẫn ghi nhãn hàng hóa có vướng mắc về các nội dung bắt buộc trình bày (cỡchữ, đơn vị đo lường, tiêu chuẩn áp dụng, yêu cầu đặc thù của ngành...); hướngdẫn các tổ chức, cá nhân có yêu cầu sử dụng mã số mã vạch thuộc lĩnh vực đượcphân công quản lý đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để đăng ký.

- Tham khảo ý kiến Sở Khoa học vàCông nghệ khi đầu tư trang thiết bị thử nghiệm; thử nghiệm, giám định phục vụquản lý, xử lý vi phạm mà năng lực thử nghiệm hạn chế; hỗ trợ thử nghiệm để đảmbảo chất lượng thử nghiệm, giám định, đảm bảo thời gian, hạn chế khiếu nại củacác tổ chức, cá nhân.

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xãbáo cáo, xin ý kiến Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ban, ngành liên quankhi có vướng mắc trong thực hiện trách nhiệm quản lý về tiêu chuẩn, đo lường,chất lượng theo phân công, phân cấp.

Điều 6. Phối hợp trongthanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường) chấtlượng sản phẩm, hàng hóa

1. Trách nhiệm

a) Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì thanh tra, kiểm tra, xử lývi phạm việc chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, gồm: Xâydựng, công bố, áp dụng tiêu chuẩn cho các sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn; côngbố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật cho các sản phẩm, hàng hóa theo lĩnh vực đượcphân công quản lý.

- Chủ trì thanh tra, kiểm tra chuyênngành, xử lý các vi phạm pháp luật về đo lường đối với các tổ chức, cá nhântham gia hoạt động đo lường trên địa bàn thành ph, gồm: Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng, kiểm định, hiệu chuẩn,thử nghiệm phương tiện đo; sản xuất, kinh doanh, nhp khẩuhàng đóng gói sẵn theo định lượng; thực hiện phép đo.

- Chủ trì kiểm tra, thanh tra, xử lý cácvi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với các tổ chức, cá nhântrên địa bàn thành phố theo lĩnh vực được phân công quản lý.

b) Các Sở, ban, ngành:

- Chủ trì kiểm tra, thanh tra, xử lývi phạm về xây dựng, công bố, áp dụng tiêu chuẩn, quychuẩn kỹ thuật cho các sản phẩm, hàng hóa theo lĩnh vực được phân công quản lý.

- Đôn đốc, yêu cầu các cơ sở thuộcthẩm quyền quản lý thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường, gồm: Sảnxuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng, kim định, hiệuchuẩn phương tiện đo; sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn theođịnh lượng; thực hiện phép đo.

- Kiểm tra, thanh tra, xử lý các viphạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với các tổ chức, cá nhântrên địa bàn thành phố theo lĩnh vực được phân công quản lý.

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã:

- Thực hiện trách nhiệm kiểm tra,thanh tra, xử lý các vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sảnphẩm, hàng hóa theo phân công, phân cấp quy định tại Khoản 4 Điều 68 Luật Chấtlượng sản phẩm, hàng hóa; Khoản 3 và 4 Điều 56 Luật Đo lường; Khoản 3 và 4 Điều33 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ; Khoản 4 và 5 Điều13 Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ; Khoản 1 và 2 Điều30 Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ; Thông tư số26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Điều 37, 38Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Phương thức phối hợp

a) Kiểm tra, thanh tra chuyên ngành:

- Sở Khoa học và Công nghệ, các Sở,ban, ngành chủ trì kiểm tra, thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹthuật, chất lượng sản phẩm hàng hóa theo lĩnh vực được phân công quản lý,trường hợp cần thiết có thể mời các cơ quan Thanh tra, Chi cục Tiêu chuẩn Đolường Chất lượng, Quản lý thị trường, Công an, Hải quan, Ủy ban nhân dân cấphuyện, cấp xã phối hợp.

- Trường hợp phát hiện vi phạm vềchất lượng sản phẩm, hàng hóa mà Đoàn kiểm tra không có thẩm quyền xử lý thìchuyển hồ sơ cho cơ quan thanh tra chuyên ngành của các Sở, ban, ngành khác cóthẩm quyền xử lý. Khi tiến hành xử lý, cơ quan xử lý mời đại diện cơ quan chuyểnhồ sơ phối hợp. Kết quả xử lý được thông báo cho cơ quan chuyển hồ sơ.

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trìkiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử lý các vi phạm pháp luật về đo lường đốivới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố. Căn cứ vào lĩnh vực sản xuất,kinh doanh, địa bàn khi triển khai kiểm tra, thanh tra, mời các Sở, ban, ngành,Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phối hợp.

- Các S, ban,ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức kiểm tra có liên quan đến hoạtđộng đo lường thì thành phần Đoàn thanh tra, kiểm tra phải có đại diện của SởKhoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thanh tra SởKhoa học và Công nghệ).

- Cơ quan Quản lý thị trường, Côngan, Hải quan, Thanh tra chuyên ngành, cơ quan thực hiện chức năng thanh trachuyên ngành (thuộc các cơ quan quản lý chuyên ngành theo phân công quản lý nhànước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hànghóa) trong quá trình thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện vi phạm về đo lường,chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì xử lý theo thẩm quyền và mời cơ quan quản lýchuyên ngành liên quan tham gia phối hợp xử lý.

b) Kiểm tra, thanh tra liên ngành:

- Trong trường hợp kiểm tra, thanhtra liên ngành theo kế hoạch của cấp trên hoặc đột xuất theo yêu cầu cơ quanquản lý nhà nước có thẩm quyền: Mục đích, nội dung, đối tượng, địa bàn kiểmtra, thanh tra thuộc trách nhiệm quản lý của Sở, ban, ngành nào, cấp nào thìSở, ban, ngành, cấp đó chủ trì xây dựng kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân thành phố, thành lập Đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành,triển khai thực hiện và báo cáo kết quả, đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinhnghim... Các Sở, ban, ngành liên quan cử người tham giaphối hợp thực hiện kế hoạch.

- Trường hợp kiểm tra, thanh tra cơsở sản xuất, kinh doanh nhiều loại sản phẩm hàng hóa khác nhau mà các loại sảnphẩm, hàng hóa đó thuộc trách nhiệm quản lý của nhiều Sở, ban, ngành thìSở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức kiểm tra, thanh tra liênngành.

Điều 7. Phối hợp tronggiải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượngsản phẩm, hàng hóa

1. Trách nhiệm

a) Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì tiếp nhận và giải quyết cáckhiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn của các tổ chức,cá nhân trên địa bàn; các khiếu nại tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về quychuẩn kỹ thuật thuộc lĩnh vực được phân công quản lý, theo quy định của phápluật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹthuật.

- Chủ trì tiếp nhận và giải quyết cáctranh chấp, khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về đo lường theo quyđịnh của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và pháp luật về đo lường.

- Chủ trì tiếp nhận và giải quyết cáckhiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hànghóa theo lĩnh vực được phân công quản lý, theo quy định của pháp luật về giảiquyết khiếu nại, tố cáo và pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

b) Các Sở, ban, ngành:

- Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật vềquy chuẩn kỹ thuật thuộc lĩnh vực được phân công quản lý, theo quy định củapháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật.

- Tiếp nhận và giải quyết các khiếunại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theolĩnh vực được phân công quản lý, theo quy định của pháp luật về giải quyếtkhiếu nại, tố cáo và pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã:

- Tiếp nhận và giải quyết các khiếunại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượngsản phẩm, hàng hóa theo phân công, phân cấp quy định tại Khoản 3 và 4 Điều 56Luật Đo lường; Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 củaChính phủ; Điều 37, 38 Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ Khoahọc và Công nghệ.

2. Phương thức phối hợp

a) Sở Khoa học và Công nghệ trực tiếpthụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo về tiêu chuẩn của cáctổ chức, cá nhân hoặc do các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chuyểnđến. Trong quá trình giải quyết, Sở Khoa học và Công nghệ mời cơ quan chuyểnđơn tham gia và thông báo kết quả giải quyết cho cơ quan chuyển đơn.

b) Trường hợp nhận được đơn khiếunại, tcáo về quy chuẩn kỹ thuật không thuộc lĩnh vựcđược phân công quản lý thì các Sở, ban, ngành tiếp nhận, chuyển hồ sơ về cácSở, ban, ngành quản lý chuyên ngành để giải quyết. Các Sở, ban, ngành quản lýchuyên ngành sau khi giải quyết, thông báo kết quả xử lý cho cơ quan chuyển đơn.

c) Sở Khoa học và Công nghệ trực tiếpnhận, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đo lường. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã khi tiếp nhậnđược đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đo lường thì chuyểnđơn đến Sở Khoa học và Công nghệ để thụ lý giải quyết.Trong quá trình giải quyết, Sở Khoa học và Công nghệ mời đại diện cơ quanchuyển đơn phối hợp và thông báo kết quả giải quyết.

d) Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhândân cấp huyện, cấp xã khi tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo về chất lượng sảnphẩm, hàng hóa không thuộc lĩnh vực được phân công, phân cấp quản lý thì thôngbáo, hướng dẫn, chuyển đơn đến cơ quan quản lý chất lượngsản phẩm, hàng hóa được phân công, phân cấp quản lý giải quyết. Trong quá trình giải quyết có thể mời đại diện cơ quan chuyển đơn phối hợp và thôngbáo kết quả giải quyết cho cơ quan chuyển đơn.

Điều 8. Phối hợp trong tuyêntruyền, phổ biến nâng cao nhận thức, năng lực quản lý tiêu chuẩn, đo lường,chất lượng sản phẩm, hàng hóa

1. Trách nhiệm

a) Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì thực hiện công tác tuyêntruyền, phổ biến, hỏi đáp, nâng cao nhận thức về pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Tổ chức đào tạo, nâng cao nghiệp vụquản lý về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Tổ chức tập huấn về chuyên mônnghiệp vụ, kỹ năng thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo vi phạm cho công chức làm công tác quản lý, xử lý vi phạmtrong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

b) Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhândân cấp huyện:

- Tổ chức công tác tuyên truyền, phổbiến, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chấtlượng sản phẩm, hàng hóa đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý.

- Tổ chức đàotạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ năng thanh tra, kiểm tra, pháthiện, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo vi phạm về tiêu chuẩn, đolường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho công chức thực thi nhiệm vụ quản lýliên quan về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc thẩmquyền được phân công, phân cấp quản lý.

c) Ủy ban nhân dân cấp xã:

Tuyên truyền, phổbiến, giáo dục pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóatrên địa bàn.

2. Phương thức phối hợp

Sở Khoa học và Công nghệ, các Sở,ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cp xã trong phạm vi trách nhiệm được phân công, phân cấp, chủ động phốihợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, năng lực quản lý tiêuchuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Điều 9. Phối hợp trong trao đổithông tin, tổng hợp, báo cáo, sơ kết, tổng kết, đánh giá hoạt động tiêu chuẩn,đo lường, chất lượng

1. Sở Khoa học và Công nghệ là đầumối trao đổi thông tin, tham mưu tổng hợp, thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết,đánh giá hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng của thành phố.

2. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhândân cấp huyện, cấp xã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, thống kê,báo cáo, sơ kết, tổng kết, đánh giá hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượngthuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công quản lý.

Điều 10. Trách nhiệm của Côngan thành phố

Phát hiện, xác minh, thu thập thôngtin, chứng cứ các hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn,đo lường, chất lượng; đồng thời xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vựctiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định tại Khoản 1Điều 31 Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ.

Điều 11. Trách nhiệmcủa Cục Hải quan Hải Phòng

1. Chủ trì kiểm tra, giám sát, kiểmsoát đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đolường, chất lượng.

2. Tổ chức phối hợp trong phòng,chống vận chuyển các hàng hóa không rõ nguồn gốc, không được kiểm soát chấtlượng qua biên giới theo quy định pháp luật về hải quan; xử lý các hành vi viphạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hànghóa theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013của Chính phủ.

Điều 12. Trách nhiệm của cáccơ quan có thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, xử lý vi phạm hành chínhthuộc các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành

Tchức kiểmtra, kiểm soát, thanh tra theo quy định pháp luật; xử lý các hành vi vi phạmhành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượngsản phẩm, hàng hóa theo quy định tại Khoản 3 và 4 Điều 31 Nghđịnh số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ.

Điều 13. Trách nhiệm của HộiĐo lường và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố

1. Tư vấn, phản biện, tham gia xâydựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, dự án, quy hochphát triển về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; cung cấp các dịch vụ tư vấn, dịch vụ khoa học và công nghệ về tiêu chuẩn,đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật.

2. Kiến nghị cơ quan quản lý nhà nướccó thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng củacác tổ chức, cá nhân sử dụng, sản xuất, kinh doanh phương tiện đo, thực hiệnphép đo; sản xuất, kinh doanh hàng hóa.

3. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức,vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện quy định của pháp luật về tiêu chuẩn,đo lường, chất lượng.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều 14. Trách nhiệmtổ chức thực hiện

1. Sở Khoa học và Công nghệ là cơquan đầu mối, giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai, theo dõi, tổnghợp tình hình thực hiện Quy chế này; định kỳ, đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dânthành phố để chỉ đạo.

2. Thủ trưngcác Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức thựchiện Quy chế tại ngành, địa phương mình; định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả thựchiện về cơ quan đầu mối để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 15. Sửa đổi, bổ sung Quychế

Trong quá trình thực hiện, khi cónhững vướng mắc hoặc những vn đề chưa phù hợp, các Sở,ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phản ánh về Sở Khoa học và Côngnghệ để tổng hợp, báo cáo, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh,bổ sung./.