ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2281/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 27 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

KIỆNTOÀN BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂNHÓA" TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-TTg ngày 26/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ươngPhong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên cơ sởhợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đờisống văn hóa" và Ban Vận động Trung ương cuộc vận động "Toàn dân đoànkết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư";

Căn cứ Quyết định số 1213/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thành viênBan chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vănhóa";

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 09/3/2012 của UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúpviệc phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa";

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1649/TTr-SVHTTDL và Giám đốc Sở Nội vụtại Tờ trình số 1613/TTr-SNV ngày 31/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉđạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnhBình Phước gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Huy Phong - Phó Chủtịch UBND tỉnh - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Quang Toản - GĐ. SởVăn hóa, Thể thao & DL - Phó Trưởng ban TT;

3. Ông Lê Văn Quang - PGĐ. Sở Vănhóa, Thể thao & DL - Ủy viên TT;

4. Ông Võ Tất Dũng - PGĐ. Sở Xâydựng - Ủy viên TT;

5. Ông Phạm Xuân Chiến - PGĐ. Côngan tỉnh - Ủy viên;

6. Ông Huỳnh Văn Nước - Chính ủyBCH Quân sự tỉnh - Ủy viên;

7. Ông Vũ Đức Sơn - PGĐ. Sở Nội vụ -Ủy viên;

8. Ông Trần Văn Mi - PGĐ. Sở TàiChính - Ủy viên;

9. Ông Phan Văn Đon - PGĐ. Sở Nôngnghiệp & PTNT - Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Thanh Bình - PGĐ. SởKế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Chí Tuyến - PGĐ. SởGiao thông Vận tải - Ủy viên;

12. Ông Nguyễn Minh Quang - PGĐ. SởThông tin & TT - Ủy viên;

13. Ông Lê Trường Sơn - PGĐ. Sở Laođộng, TB & XH - Ủy viên;

14. Ông Huỳnh Công Khanh - PGĐ. SởGiáo dục và Đào tạo - Ủy viên;

15. Ông Quách Ái Đức - PGĐ. Sở Y tế- Ủy viên;

16. Ông Lê Đăng Nhật - PGĐ. Sở Tàinguyên & MT - Ủy viên;

17. Ông Nguyễn Lương Nhân - PhóTrưởng Ban Dân tộc tỉnh - Ủy viên;

18. Ông Nguyễn Thành Long - PGĐ.Đài Phát thanh & TH tỉnh - Ủy viên;

19. Ông Phan Văn Dõng - CT. Hội Vănhọc nghệ thuật tỉnh - Ủy viên;

20. Ông Nguyễn Hoàng Ảnh - PCT. HộiNgười cao tuổi tỉnh - Ủy viên;

21. Ông Nguyễn Ngọc Am - CT. HộiKhuyến học tỉnh - Ủy viên;

*Mời các ông, bà có tên sau thamgia làm Thành viên Ban Chỉ đạo

1. Ông Trần Văn Gôm - Chủ tịchUBMTTQVN tỉnh - Phó Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Văn Tư - Ρ. TrưởngBan Tuyên giáo Tỉnh ủy - Phó Trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Tri Kiệm - PCT. UBMTTQVNtỉnh - Ủy viên TT;

4. Ông Đoàn Văn Rồi - PCT. Liênđoàn Lao động tỉnh - Ủy viên TT;

5. Bà Lê Thị Xuân Trang - Ρ. TrưởngBan Dân vận Tỉnh ủy - Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Văn Chơ - PCT. HộiNông dân tỉnh - Ủy viên;

7. Ông Lê Đức Hùng - PCT. Hội Cựuchiến binh tỉnh - Ủy viên;

8. Bà Lương Thị Diệu - PCT. Hội Liênhiệp Phụ nữ tỉnh - Ủy viên;

9. Bà Tôn Ngọc Hạnh - Bí thư Tỉnhđoàn - Ủy viên;

10. Ông Huỳnh Hữu Thiết - PTB. Vănhóa xã hội, HĐND tỉnh - Ủy viên;

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉđạo:

1. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnhtriển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vănhóa" đến các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã trên địabàn tỉnh.

2. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốcviệc tổ chức thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vănhóa". Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm.

3. Xây dựng kinh phí phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" hàng năm, sử dụng vàthực hiện chế độ thanh toán, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày09/03/2012 của UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việcphong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Điều 4. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Banchỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh,Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan vàcác ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ VH, TT&DL;
- TTTU, TT-HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Như Điều 4;
- Sở Nội vụ 02 bản;
- LĐVP, Phòng: NC-NgV;
- Lưu: VT(T-QD241-12/11).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm