THU VI?N PHÁP LU?T

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2282/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ THỐNG KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT ĐAI TÍNH ĐẾN NGÀY 01/01/2011

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26tháng 06 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về việc thi hành LuậtĐất đai;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởngTổng cục Quản lý đất đai,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt và công bốkết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước tính đến ngày 01 tháng 01 năm2011 như sau:

Tổng diện tích tự nhiên: 33.095.740ha, bao gồm:

- Diện tích nhóm đất nông nghiệp: 26.226.396ha;

- Diện tích nhóm đất phi nôngnghiệp: 3.705.075 ha;

- Diện tích nhóm đất chưa sử dụng: 3.164.269ha.

(Diện tích chi tiết từng loại đất,từng loại đối tượng sử dụng, đối tượng quản lý được thể hiện trong biểu Hiệntrạng sử dụng đất đai của cả nước, các vùng địa lý tự nhiên - kinh tế và cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Số liệu thống kêdiện tích đất đai tính đến ngày 01/01/2011 được sử dụng thống nhất trong cảnước.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc công khai và cung cấp kết quảthống kê diện tích đất đai tính đến ngày 01/01/2011 của địa phương cho các tổchức, cá nhân để thống nhất sử dụng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ,Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Chủtịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, VP (TH), TCQLĐĐ (VP, CĐKTK).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Quang

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 2282/QĐ-BTNMT năm 2011 phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai tính đến ngày 01/01/2011 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành