ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2282/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 27 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO "TOÀN DÂNĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA" TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạtđộng Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đờisống văn hóa";

Căn cứ Hướng dẫn số 1854/BCĐ-VPTTBCĐ ngày 21/5/2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" về việc hướng dẫn khungthành lập Ban Chỉ đạo, Văn phòng Thường trực, Quy chế tổ chức và hoạt động BanChỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cáccấp;

Căn cứ Quyết định số 2281/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1649/TTr-SVHTTDL và Giám đốc Sở Nội vụtại Tờ trình số 1613/TTr-SNV ngày 31/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày12/9/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạophong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh BìnhPhước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng BanChỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổchức đoàn thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngàyký./.

Nơi nhận:
- TT.Ban Chỉ đạo TW;
- CT, các PCT;
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ 02 bản;
- LĐVP, Phòng: NC-NgV;
- Lưu: VT(T-QD240-12/11)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

QUY CHẾ

TỔCHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNGĐỜI SỐNG VĂN HÓA" TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 của Ủy bannhân dân tỉnh)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy địnhvề tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xâydựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Hoạt động của BanChỉ đạo nhằm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức vềvăn hóa, nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa dân tộc trong giai đoạn mới; chỉđạo triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốngvăn hóa" ngày càng sâu rộng trên địa bàn tỉnh và gắn kết chặt chẽ với cáccuộc vận động khác.

Điều 3. Ban Chỉ đạo thườngxuyên hoạt động, có kế hoạch cụ thể, hiệu quả, không ngừng đổi mới, nâng caochất lượng về nội dung và phương thức hoạt động.

Điều 4. Ban Chỉ đạo thựchiện nguyên tắc chỉ đạo tập trung, thống nhất; phát huy vai trò chủ động, sángtạo và trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Chương 2.

NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO, PHÓTRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO, PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO, ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰCVÀ ỦY VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 5. Nhiệm vụ của Ban Chỉđạo

1. Xây dựng kế hoạch, chương trìnhtriển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vănhóa" trên địa bàn tỉnh.

2. Đề ra chủ trương, giải pháp nhằmhuy động mọi nguồn lực, tập hợp mọi lực lượng đẩy mạnh việc thực hiện và nângcao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vănhóa" theo Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 26/4/2012 của Tỉnh ủy.

3. Chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểmtra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện phongtrào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" do Ban Chỉ đạo banhành.

4. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũcán bộ tham gia công tác chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào "Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh.

5. Chỉ đạo hoạt động, kiện toàn BanChỉ đạo các cấp theo hướng:

- Cấp tỉnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnhlàm Trưởng Ban Chỉ đạo, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó TrưởngBan Thường trực, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáoTỉnh ủy làm Phó Trưởng ban, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Xây dựng làm Ủy viênThường trực;

- Cấp huyện, thị xã: Phó Chủ tịchUBND huyện, thị xã làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tinlàm Phó Trưởng Ban Thường trực, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namhuyện, thị xã, Ban Tuyên giáo huyện, thị ủy làm Phó Trưởng ban, Liên đoàn Laođộng huyện, thị xã, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, thị xã làm Ủyviên Thường trực;

- Cấp xã, phường, thị trấn: Chủtịch UBND xã, phường, thị trấn làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Văn hóa - Xãhội và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn làm Phó trưởng ban,các Ủy viên do Trưởng Ban Chỉ đạo xã, phường, thị trấn quyết định; ở khu dân cưcủng cố tổ chức và hoạt động của Ban vận động hiện có, Trưởng Ban công tác Mặttrận làm Trưởng Ban vận động.

6. Tổ chức sơ kết, tổng kết, rútkinh nghiệm, phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, khenthưởng và đề nghị Nhà nước khen thưởng các cá nhân, gia đình, cộng đồng, tậpthể có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựngđời sống văn hóa".

Điều 6. Nhiệm vụ của TrưởngBan Chỉ đạo

1. Trực tiếp lãnh đạo, điều hànhhoạt động của Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Ban Chỉ đạo.Chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉđạo.

2. Triệu tập, chủ trì hoặc ủy quyềncho Phó Trưởng ban Thường trực Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo,các hội nghị triển khai công tác, sơ kết, tổng kết phong trào "Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

3. Phân công nhiệm vụ các thànhviên Ban Chỉ đạo và chỉ đạo việc phối hợp hoạt động giữa các thành viên Ban Chỉđạo, giữa Ban Chỉ đạo tỉnh với Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã.

4. Chỉ đạo việc xây dựng, ký banhành các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo.

Điều 7. Nhiệm vụ của PhóTrưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo

1. Thay mặt Trưởng ban Chỉ đạo triệutập, chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, hội nghị triển khai công tác, sơkết, tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vănhóa" khi được ủy quyền.

2. Chỉ đạo thực hiện các chươngtrình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo ban hành, theo sự phân công củaTrưởng Ban Chỉ đạo.

3. Chỉ đạo việc xây dựng, ký banhành các văn bản thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 8. Nhiệm vụ các PhóTrưởng Ban Chỉ đạo

1. Chỉ đạo thực hiện các chươngtrình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo ban hành, theo sự phân công củaTrưởng Ban Chỉ đạo.

2. Chỉ đạo việc xây dựng, ký banhành các văn bản thuộc thẩm quyền quản lý.

3. Chỉ đạo thực hiện các hoạt độngcủa các Ban Vận động thuộc Ban Chỉ đạo theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.

Điều 9. Nhiệm vụ các Ủy viênThường trực Ban Chỉ đạo

1. Tham gia chuẩn bị nội dung cáccuộc họp, hội nghị, xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của các Ban Vậnđộng để đưa ra Ban Chỉ đạo thảo luận, quyết định.

2. Thay mặt Ban Chỉ đạo để chỉ đạothực hiện các Cuộc vận động hoạt động đột xuất, cấp bách.

3. Thảo luận, quyết định các hoạtđộng của Ban Chỉ đạo giữa hai kỳ họp và báo cáo Ban chỉ đạo tại kỳ họp gầnnhất.

4. Chỉ đạo thực hiện các hoạt độngcủa các Ban Vận động thuộc Ban Chỉ đạo theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉđạo.

Điều 10. Nhiệm vụ chung củacác Ủy viên Ban Chỉ đạo

1. Tham gia đầy đủ các hoạt độngcủa Ban Chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, nhiệm vụ cụ thể của thànhviên, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo được quy định tại Điều 5 và Điều 10 củaQuy chế này.

2. Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triểnkhai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vănhóa" theo hệ thống tổ chức của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địaphương theo chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

3. Xây dựng và chỉ đạo tổ chức cácchương trình phối hợp, kế hoạch phối hợp liên ngành lồng ghép thực hiện cácnhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ trong phong trào "Toàn dân đoànkết xây dựng đời sống văn hóa".

Điều 11. Nhiệm vụ cụ thể củathành viên và cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trậnTổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với các đoàn thể Trung ương tuyên truyềnvận động các tầng lớp nhân dân, đoàn kết các dân tộc tham gia hưởng ứng xâydựng và thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vănhóa ở khu dân cư"; chủ trì Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựngđời sống văn hóa ở khu dân cư".

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchchủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, SởXây dựng thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo: Thực hiện quản lý Nhànước, tổ chức thi đua - khen thưởng phong trào “Gia đình văn hóa"; thôn,ấp, tổ dân phố, khu dân cư văn hóa; "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thônmới", "Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị", hướng dẫn Ủyban nhân dân các huyện, thị xã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BanChỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ởđịa phương.

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưucho Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, định hướng về tư tưởng chỉ đạo trong phongtrào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

4. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phốihợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động các tầng lớp nhândân, đoàn kết các dân tộc tham gia hưởng ứng sâu rộng xây dựng Phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh.

5. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnhchủ trì, phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai thực hiệnnhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

6. Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì,phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức, chỉ đạo triển khai,thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩnvăn hóa" và phong trào học tập, lao động, sáng tạo trong cán bộ, côngchức, viên chức và người lao động.

7. Hội Nông dân Việt Nam tỉnh, HộiNgười cao tuổi tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ ChíMinh tỉnh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phong trào "Toàndân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" theo hệ thống đoàn thể từ Trungương đến địa phương.

8. Sở Tài chính hướng dẫn việc quảnlý và sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo.

9. Sở Lao động - Thương binh và Xãhội chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh chỉđạo, tổ chức triển khai thực hiện phòng, chống tệ nạn xã hội trong phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", gắn với xây dựng xã,phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Kếhoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vịliên quan chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàndân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với Cuộc vận động "Cảnước chung sức xây dựng nông thôn mới".

11. Sở Y tế chủ trì, phối hợp vớiSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức triển khai công tác chăm sócsức khỏe cho nhân dân trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đờisống văn hóa".

12. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì,phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, tổ chức triển khai thựchiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trongcác trường học.

13. Công an tỉnh chủ trì, phối hợpvới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiệnphong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trong lựclượng công an nhân dân.

14. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủtrì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, tổ chức triển khaithực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"trong lực lượng quân đội nhân dân.

15. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp vớiSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh hướng dẫn côngtác thi đua, khen thưởng trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đờisống văn hóa".

16. Sở Xây dựng hướng dẫn việc thựchiện quy hoạch đô thị, xây dựng nông thôn mới. Chủ trì cuộc vận động "Xãđạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", "Phường, thị trấn đạt chuẩn vănminh đô thị".

17. Sở Giao thông vận tải chủ trìchỉ đạo, hướng dẫn địa phương lựa chọn quy mô đường giao thông nông thôn; chỉđạo các cơ quan quản lý giao thông vận tải Trung ương và địa phương cung cấpthông tin liên quan về bảo đảm trật tự an toàn giao thông tới Ban Chỉ đạo cùngcấp; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quanthông tấn, báo chí chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền thực hiện có hiệu quả phongtrào "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

18. Sở Tài nguyên và Môi trường chủtrì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Xây dựng, SởGiao thông vận tải và các cơ quan liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện tuyêntruyền, vận động giữ gìn vệ sinh môi trường trong phong trào "Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

19. Sở Thông tin và Truyền thông,phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo BìnhPhước, Tạp chí Văn nghệ Bình Phước, Tạp chí Khoa học và Thời đại, các bộ phậnthông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, mở các chuyên trang,chuyên mục, tăng cường thời lượng phát sóng nhằm phát hiện, biểu dương và nhânrộng những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến về thựchiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

20. Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phốihợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể hướng dẫn, xây dựng chương trình hành độngtuyên truyền đoàn kết các dân tộc, phát huy vai trò người có uy tín trong việcvận động hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựngđời sống văn hóa" ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

21. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổchức các hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật về phong trào "Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

22. Hội Khuyến học tỉnh tổ chứchoạt động tuyên truyền về phong trào khuyến học trong phong trào "Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Chương 3.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 12. Ban Chỉ đạo làmviệc theo chế độ đề cao trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo. Thường trực Ban Chỉđạo và các Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ sựphân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 13. Thực hiện thẩmquyền theo đề nghị của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạoquyết định bổ sung hoặc thay thế danh sách Thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 14. Ban Chỉ đạo thựchiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy bannhân dân tỉnh.

Điều 15. Trưởng ban Chỉ đạosử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ký các vănbản theo nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền và sử dụng con dấu của cơ quanmình.

Điều 16. Kinh phí hoạt độngcủa Ban Chỉ đạo thực hiện theo các quy định về tài chính hiện hành.

Điều 17. Phối hợp hoạt động

Phối hợp hoạt động thường xuyên,hiệu quả giữa các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo; giữa các cơ quan thành viênBan Chỉ đạo và các địa phương với hình thức:

1. Phối hợp theo chương trình, kếhoạch liên ngành đã được ký kết.

2. Phối hợp thực hiện các hoạt độngcụ thể trong từng thời gian.

3. Phối hợp triển khai thực hiệnphong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên cùnglĩnh vực, địa bàn.

Điều 18. Họp Ban Chỉ đạo

1. Họp ban Chỉ đạo định kỳ: 06tháng một lần.

2. Họp Thường trực Ban Chỉ đạo: 03tháng một lần.

4. Hội nghị Sơ kết phong trào cấptỉnh: 01 năm một lần.

5. Hội nghị Tổng kết phong tràotỉnh: 03 năm một lần.

6. Trường hợp cần thiết Trưởng BanChỉ đạo có thể triệu tập họp đột xuất.

Điều 19. Kiểm tra phong trào

1. Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tratình hình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"ở các địa phương 06 tháng một lần.

2. Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm trachéo tình hình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốngvăn hóa" ở các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh 02 năm một lần.

3. Khi cần thiết, Phó Trưởng BanChỉ đạo ủy quyền cho Chánh Văn phòng Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chứckiểm tra tình hình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đờisống văn hóa" ở các địa phương và ở các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo,báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, các Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 20. Báo cáo hàng năm

1. Thành viên Ban Chỉ đạo báo cáobằng văn bản về tình hình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựngđời sống văn hóa" với Thường trực Ban Chỉ đạo (qua Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch), trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.

2. Trưởng Ban Vận động các cuộc vậnđộng "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư";"Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp";"Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và văn hóa nông thôn" với Thườngtrực Ban Chỉ đạo (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trước ngày 30 tháng 11hàng năm.

3. Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáobằng văn bản về tình hình thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựngđời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh với Ban Chỉ đạo Phong trào Trung ương trướcngày 30 tháng 12 hàng năm.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Trưởng Ban Chỉ đạovà các Thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Điều 22. Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã căn cứ vào Quy chế này, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động củaBan Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"các huyện, thị xã.

Trong quá trình thực hiện, nếu cókhó khăn vướng mắc, Ban Chỉ đạo họp thống nhất đề nghị UBND tỉnh, bổ sung, điềuchỉnh cho phù hợp./.