ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2283/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀÁN XÂY DỰNG MẠNG THÔNG TIN VÔ TUYẾN PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỈ HUY, ĐIỀU HÀNH PHÒNG, CHỐNGLỤT, BÃO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 08/2007/CT-TTg ngày 03 tháng 4năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão vàtìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn - Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh tại Công văn số 489/SNN-PCLB ngày 18 tháng 6 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt đề án xây dựng mạng thông tinvô tuyến phục vụ công tác chỉ huy, điều hành phòng, chống lụt, bão trên địa bàntỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kèm theo quyết định này là Phương án số 01/PA-TTLL ngày04 tháng 5 năm 2007 của Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo đềnghị tại Công văn số 489/SNN-PCLB ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn - Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh.

Điều 2. Sở Bưu chính - Viễn thông là chủ đầutư có trách nhiệm triển khai thực hiện theo nội dung được phê duyệt tại Điều 1;tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư theo đúng các quy định hiện hànhcủa Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;Giám đốc các Sở: Bưu chính - Viễn thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn - Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bãotỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Thường trực Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh;Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các ngành có liên quan căn cứQuyết định thi hành./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

PHƯƠNG ÁN

XÂYDỰNG HỆ THỐNG MẠNG THÔNG TIN LIÊN LẠC VÔ TUYẾN PHỤC VỤ ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC PHÒNGCHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN CỦA TỈNH

I. Đặc điểm tình hình.

1. Đặc điểm tự nhiên.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có chiều dài bờ biển khoảng 156km, có 08 huyện, thị xã, thành phố trong đó có 01 huyện đảo, 01 thành phố và 3huyện ven biển, đặc điểm của tỉnh có nghề đánh bắt hải sản xa bờ và nuôi trồngthủy sản phát triển mạnh, toàn tỉnh có khoảng 5004 tàu thuyền, mặt khác khu vựcvùng biển của tỉnh có tuyến hàng hải quốc tế đi ngang, tất cả tàu biển ra vàocác cảng thuộc các tỉnh phía Nam và tàu quá cảnh sang Campuchia.

Trong những năm qua tình hình về thời tiết, thủy văncó những biến động khá phức tạp, các hiện tượng thời tiết xấu như gió mạnh, gióxoáy, lốc, sét, hiện tượng nước dâng, triều cường, áp thấp, bão, sóng thần….

2. Tình hình hệ thống thông tin liên lạc.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 6 doanh nghiệp cung cấpcác dịch vụ về bưu chính, viễn thông, trong đó có 438 điểm phục vụ bưu chính,viễn thông, 02 tổng đài HOST, 70 tổng đài điện thoại, 154 trạm phát sóng BTS diđộng với 507,446 thuê bao điện thoại, trong đó có 344.538 máy điện thoại diđộng, 100% số xã có điện thoại liên lạc, đạt mật độ 52,8 máy/100 dân.

3. Bài học kinh nghiệm trong cơn bão số 9, năm2006.

Cơn bão số 9 năm 2006 đã gây nhiều thiệt hại về mạnglưới thông tin liên lạc, nhiều nhà trạm bưu cục, tổng đài bị hư hỏng, tốc mái,các cột anten, cột điện thoại bị gãy đổ, các tuyến cáp đồng, cáp quang treo bịhư hỏng, các tuyến truyền dẫn giữa các trạm tổng đài, trạm di động BTS bị mấtliên lạc, mạng thông tin bị nghẽn mạch, tê liệt làm ảnh hưởng đến công tác điềuhành chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão từ tỉnh đến các địa phương.

II. Cơ sở triển khai phương án.

Thực hiện Công văn số 7360/UBND-VP ngày 14 tháng 12năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thiết kế hệ thống đảm bảo thông tin liênlạc để phục vụ cho công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN)của tỉnh.

Thông báo số 82/TB-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2007 vềviệc kết luận chỉ đạo cuộc họp của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh ngày 15tháng 3 năm 2007; trong đó giao Sở Bưu chính - Viễn thông làm đầu mối thống nhấtthông tin liên lạc của các ngành và đề xuất hệ thống thông tin liên lạc phục vụchỉ đạo điều hành công tác phòng chống lụt bão và phòng cháy, chữa cháy rừngcho các xã ven biển.

Chỉ thị 08/2007/CT-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2007 củaThủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứunạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2007.

Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2007củaỦy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệtphương án phòng, chống lụt bão năm 2007 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó giaocho Sở Bưu chính - Viễn thông khẩn trương xây dựng hệ thống thông tin vô tuyếnđể phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn có hiệu quả.

Công văn 2234/UBND-VP ngày 19 tháng 4 năm 2007 củaỦy ban nhân dân tỉnh, về việc thanh toán chi phí lắpđặt hệ thống thông tin liên lạc phục vụ phòng chống lụt bão cho Công ty cổ phầnthương mại dịch vụ Viễn Tín.

Sở Bưu chính - Viễn thông đã phối hợp cùng Thường trựcBan Chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,các sở, ngành có liên quan, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão các huyện, thị xã,thành phố, bưu điện Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty cổ phần đầu tư thương mại,dịch vụ Viễn Tín thống nhất và xây dựng phương án triển khai lắp đặt hệ thốngthông tin vô tuyến.

MỤC TIÊU:

Xây dựng mạng thông tin vô tuyến dùng riêng phục vụcho công tác phòng, chống lụt, bão của tỉnh từ Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão(BCHPCLB) tỉnh đến Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão các huyện, thị xã, thành phố,các sở ngành và đến các xã, phường, thị trấn.

Tổ chức bố trí mạng thông tin để liên kết với các hệthống thông tin có sẵn của các đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh để phục vụ cho côngtác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh.

III. XÂY DỰNG MẠNG THÔNG TIN VÔ TUYẾN DÙNG RIÊNGPHỤC VỤ CÔNG TÁC PCLB CỦA TỈNH.

1. Mô hình hoạt động của hệ thống:

- Hệ thống thông tin liên lạc được chia làm 02 cấp:

+ Cấp liên lạc thứ 1: liên lạc từ Ban Chỉ huyphòng, chống lụt bão đến các Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão các huyện, thịxã, thành phố, các sở, ngành trên các xe cơ động và các xã, thị trấn.

+ Cấp liên lạc thứ 2: liên lạc từ trung tâmchỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão các huyện, thị xã hoặc trên xe cơđộng đến các xã, phường, thị trấn.

2. Phương án triển khai lắp đặt:

a) Lắp đặt thiết bị:

- Triển khai hệ thống mạng vô tuyến sóng ngắn UHF,nhằm đảm bảo chống can nhiễu và hệ thống hoạt động hiệu quả nhất với đặc thùđịa bàn của tỉnh.

- Để đảm bảo vùng phủ sóng vô tuyến phục vụ cho 02cấp liên lạc tổ chức mạng thông tin như sau:

+ Lắp đặt 02 trạm lặp để khuếch địa tín hiệu thu,phát tại Núi Nhỏ và Xuyên Mộc vào bộ link kết nối giữa 02 trạm lặp với nhau.

+ Lắp đặt 01 máy vô tuyến UHF của Ban Chỉ huyphòng, chống lụt bão tỉnh đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đểđiều hành mọi hoạt động thông tin phục vụ cho công tác phòng, chống lụt bão củatỉnh.

+ Tại các Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão cáchuyện, thị xã, thành phố sẽ được trang bị các máy trạm chính hoặc máy cầm tay.

+ Trên các xe cơ động của Ban Chỉ huy phòng, chốnglụt bão tỉnh, các huyện, các sở ngành sẽ được trang bị loại máy di động bố trítrên các xe.

+ Tại các xã, thị trấn tùy theo địa hình và vùngphủ sóng sẽ được trang bị máy trạm chính hoặc máy cầm tay.

+ Ngoài ra để phục vụ cho công tác điều tiết nướctại các hồ, đập lớn trên địa bàn trang bị máy trạm chính tại các hồ đập.

+ Số lượng ban đầu tỉnh chỉ trang bị cho các đơn vịhuyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành và các xã, thị trấn trọng điểm. Các xã,phường còn lại do các đơn vị huyện, thị xã, thành phố tự trang bị bằng nguồnphân cấp phòng, chống lụt bão tại địa phương và thông qua Sở Bưu chính - Viễnthông để được tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật để trang bị hệ thống được đồng bộ.

TT

Đơn vị

Vị trí lắp

Loại

Cấp liên lạc

Ghi chú
(SL)

1

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Máy trạm UHF

Máy trạm VHF

Máy trạm HF

1

3

2

Bí thư Tỉnh ủy

xe: 72C.

Máy xe và cầm tay

1

2

3

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

xe: 72C.

Máy xe và cầm tay

1

2

4

Trưởng ban phòng, chống lụt, bão

xe: 72C.

Máy xe và cầm tay

1

2

5

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Máy trạm và cầm tay

1

2

6

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xe: 72C

hồ Đá Đen

hồ Đá Bàng

Trung tâm khí tượng thủy văn

Máy xe và cầm tay

Máy trạm

Máy trạm

Máy cầm tay

1

2

2

1

5

7

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh

Máy trạm

1

1

8

Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh

Máy xe và Cầm tay

1

2

9

Công an Tỉnh

Máy xe và Cầm tay

1

2

10

Ban Chỉ huy Biên phòng

Máy xe và Cầm tay

1

2

11

Sở Thủy Sản

Xe: 72C

Máy xe và cầm tay

1

2

12

Sở Y tế

Cầm tay

1

1

13

Sở Bưu chính, Vũng Tàu

Cầm tay

1

1

14

Bưu điện tỉnh

Bưu điện tỉnh

Cầm tay

1

1

15

Thành phố Vũng Tàu

Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão thành phố, xã Long Sơn

Máy trạm và máy xe

Cầm tay

1

1

3

16

Thị xã Bà Rịa

Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão thị xã

Máy trạm và máy xe

Cầm tay

1

1

3

17

Huyện Long Điền

Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão huyện

xe: 72C.

thị trấn Long Hải,

xã Phước Tỉnh

xã Phước Hưng

Máy trạm


Máy xe

Cầm tay

Cầm tay

Cầm tay

1


1

1

1

1

5

18

Huyện Đất Đỏ

Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão huyện

xe: 72C.

thị trấn Phước Hải

xã Lộc An

Máy trạm


Máy xe

Máy trạm

Cầm tay

1


2

2

2

4

19

Huyện Xuyên Mộc

Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão huyện

xe: 72C.

xã Bình Châu

xã Bưng Riềng

xã Phước Thuận

xã Bông Trang

Máy trạm


Máy xe

Máy trạm

Máy trạm

Cầm tay

Cầm tay

1


2

2

2

2

2

6

20

Huyện Tân Thành

Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão huyện

Xe: 72C.

Máy trạm


Máy xe

1


1

2

21

Huyện Châu Đức

Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão huyện

xe: 72C.

Máy trạm


Máy xe

1


1

2

22

Huyện Côn Đảo

Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão huyện

Máy trạm HF

1

24

Máy dự phòng

Sở Bưu chính Viễn thông quản lý

Máy trạm

Máy xe

Máy cầm tay

2

2

2

23

Bưu điện (trên cột Anten)

Núi Nhỏ

Xuyên Mộc

Trạm Lặp và Máy Link

4

TỔNG CỘNG

64

- Tổng số thiết bị lắp đặt bao gồm:

+ 02 trạm lặp, 2 bộ máy link

+ 17 máy trạm UHF. (có 2 dự phòng)

+ 2 máy trạm HF,

+ 1 máy trạm VHF

+ 17 máy gắn trên xe (có 2 máy dự phòng)

+ 23 máy cầm tay. (có 2 máy dự phòng)

c) Công tác quản lý, bảo dưỡng và khai thác hệ thống:

- Khai thác hệ thống:

Giao cho Sở Bưu chính - Viễn thông chủ trì và phối hợpSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn soạn thảo quy trình vận hành, tổ chức tậphuấn, hướng dẫn sử dụng, chế độ liên lạc, về phương thức liên lạc trên mạng trongcông tác phòng, chống lụt bão.

- Các đơn vị được giao sử dụng máy có trách nhiệm quảnlý, bảo quản, sử dụng đúng mục đích.

- Bưu điện tỉnh có trách nhiệm hỗ trợ về địa điểm lắpđặt trạm lặp, hỗ trợ khai thác thiết bị cho Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bãotỉnh và tại các địa phương khi có bão lũ xảy ra.

- Sở Bưu chính - Viễn thông thực hiện các thủ tục vềcấp giấy phép tần số, về quản lý tần số và nghiệm thu kỹ thuật thiết bị.

d) Chế độ liên lạc.

Khi có thông tin về áp thấp nhiệt đới, bão lũ,thiêntai xảy ra hoặc có chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh yêu cầu cácđơn vị trực phòng, chống lụt bão, thì tất cả các máy vô tuyến phải được mở ởchế độ trực canh và thường xuyên có liên lạc về Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bãotỉnh.

IV. LIÊN KẾT VỚI CÁC MẠNG THÔNG TIN KHÁC.

1. Thông tin liên kết với mạng vô tuyến HF

a) Thông tin liên lạc với Ban Chỉ huy phòng, chốnglụt bão huyện Côn Đảo.

Đối với địa bàn huyện Côn Đảo, do đặc thù nằm cách xađất liền, do đó đề xuất phương án thông tin, sử dụng loại thiết bị vô tuyến ởdải tần HF. Cụ thể trang bị tại Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh một máy HFvà tại Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão huyện Côn Đảo một máy HF với công suất100W để liên lạc trực tiếp với nhau.

b) Thông tin liên lạc với mạng sóng vô tuyến HF.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có rất nhiều đơn vị, cá nhâncó trang bị hệ thống thông tin liên lạc với nhau và trên biển đối với các phươngtiện nghề cá. Hiện nay với 5004 ghe tàu đánh bắt hải sản, trong đó khoảng70-80% có trang bị các hệ thống thông tin liên lạc với nhau và với đất liền.Với thiết bị được trang bị tại Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh có thểliên lạc với tất cả các đơn vị nầy như các đài trực canh của biên phòng, thủy sản,các đài duyên hải và của ngư dân, để phục vụ cho công tác phòng, chống lụt, bãovà tìm kiếm cứu nạn của tỉnh.

2. Thông tin liên kết với mạng vô tuyến sóng VHF

Với hệ thống thông tin được trang bị tại Ban Chỉ huyphòng, chống lụt, bão tỉnh một thiết bị thu phát sóng VHF với công suất 50W, cóthể liên lạc được với các hệ thống thông tin liên lạc của các đơn vị trên địabàn tỉnh bao gồm trên đất liền, trên sông và trên cửa biển phục vụ cho công tácphòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

3. Thông tin liên kết với mạng vô tuyến sóng UHF.

Sử dụng thiết bị máy trạm chính tại Ban Chỉ huy phòng,chống lụt, bão của tỉnh để liên lạc với các máy phát sóng vô tuyến điện dải tầnUHF khác trên địa bàn tỉnh.

V. DỰ KIẾN KINH PHÍ LẮP ĐẶT.

(Theo báo giá của Công ty cổ phần thương mại dịch vụViễn Tín)

1. Phần thiết bị:

TT

Loại thiết bị

Số lượng

Đơn giá (USD)

Thành tiền (USD)

1

Trạm thu phát tín hiệu tự động Motorola CDR 500 - 40w

- Thùng máy GR 500

- Nguồn

- Quạt tỏa nhiệt

- Máy thu GM338

- Máy phát GM338

- Chống sét polyphaser

- Anten Decibel DB 408 - 7,8 DB

- 70m cáp ½

- Interface, Duplexer, Bộ Jume-Conector.

- Acquy 100Ah

2

3,916.00

7,832.00

2

Thiết bị kết nối Link giữa 2 trạm lặp.

- Máy link GM338

- Nguồn EP 920

- Cáp RG 8/U (50m)

- Antenna MFB 4500

- Bộ đầu nối cho máy link.

- Acquy 100 Ah.

2

1,169.00

2,338.00

3

Máy trạm cố định Motorola VHF(136-174mhz) GM338

VHF- 45w:

- Máy GM338 - 45w

- Nguồn EP 920

- Anten MFB 1500

- Cáp RG 8/u (30m)

- Bộ đầu nối

- Acquy 100Ah

1

1,169.00

1,169.00

4

Máy trạm cố định Motorola UHF-403-470mhz GM338 UHF- 40w:

- Máy GM338 - 40w

- Nguồn EP 920

- Anten MFB 4500

- Cáp RG 8/u (30m)

- Bộ đầu nối

- Acquy 100Ah

17

1,169.00

19,873.00

5

Máy Motorola GM338 gắn xe hơi:

- Máy GM338

- Micro.

- Dây nguồn

- Cáp

- Anten gắn xe

- Đầu nối

17

507.00

8,619.00

6

Máy Motorola cầm tay GP328 UHF:

- Thân máy

- Pin HNN 9008A

- Sạc bàn

- Anten

- Bách cài

- Sách hướng dẫn sử dụng

23

429.00

9,867.00

Máy bộ đàm vô tuyến HF IC718

Bao gồm: thân máy IC 718

- Bộ trở kháng AT 130

- Antenna

- Dây dẫn sóng

- Bộ nguồn AC/DC EP 925

- Sách hướng dẫn

- Acquy 200Ah

02

1,387.00

2,774.00

Cộng

52,472.00

Thuế VAT (10%)

5,247.20

Tổng cộng

57.719,2

Tỷ giá USD được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam tại thờiđiểm thanh toán, theo tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Ngoại thương.

Thiết bị được bảo hành 24 tháng đối với thân máy Motorolavà 06 tháng đối với các phụ kiện.

2. Chi phí vận chuyển, lập trình, lắp đặt, cân chỉnh,tập huấn, huấn luyện là: 50.454.000 đồng.

Thuế VAT 10%: 5.045.400 đồng

Cộng: 55.499.400 đồng

Tổng kinh phí là: 52.719,20 USD và 55.499.400 đồng.

(Tỷ giá ngày 03 tháng 5 năm 2007: là 1USD= 16,051 đồng

52,719.2 x 16.051= 926.450.879 VNĐ)

926.450.879 đồng + 55.499.400 đồng= 981.950.279 đồng

(Chín trăm tám mươi mốt triệu, chín trăm năm mươi ngàn,hai trăm bảy mươi chín đồng).

Nay Sở Bưu chính - Viễn thông báo cáo phương án trìnhỦy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Trừ

PHỤ LỤC:

THUYẾT MINH PHƯƠNGÁN

I. MẠNG THÔNG TIN DÙNG RIÊNG(UHF) PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO CỦA TỈNH.

1. Cấp liên lạc thứ nhất:

Cấp liên lạc 1: từ Ban Chỉ huy phòng,chống lụt, bão tỉnh đến Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão tại, các huyện, thịxã thành phố, trên các xe cơ động và một số phường xã, thị trấn.

Trang bị các máy trạm tại Ban Chỉhuy phòng, chống lụt, bão Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão các huyện.

- Trang bị trên xe cơ động:

Trang bị máy cầm tay cho các sở,ngành.

- Để hỗ trợ cho cấp liên lạc thứnhất trang bị trạm lặp CDR 500 để khuếch đại thu, phát tín hiệu được đặt tạiNúi Nhỏ.

* Phương thức liên lạc như sau:

Khi Ban Chỉ huy phòng, chống lụt,bão tỉnh chỉ đạo, thì tất cả các máy được phân cấp liên lạc 1 bao gồm các máytrạm tại Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão của các huyện, thị xã, thành phố,máy cơ động trên xe và máy cầm tay tại các sở đều nghe. Nếu gọi đích danh máynào thì máy đó sẽ trả lời (các máy khác đều nghe).

Các máy trạm tại các huyện, thị,thành phố, máy cơ động trên xe và các máy cầm tay muốn liên lạc với nhau, khilên máy hô hiệu gọi đích danh máy cần liên lạc để 2 bên lên máy và liên lạc vớinhau.

2. Cấp liên lạc thứ hai:

Cấp liên lạc thứ hai: từ Ban Chỉhuy phòng, chống lụt, bão của các huyện, thị xã, thành phố đến các xã phường,thị trấn.

- Tại Ban Chỉ huy phòng, chống lụt,bão các huyện sử dụng thiết bị được trang bị ở cấp thứ nhất (chỉ cần chuyểnkênh liên lạc).

Tại các xã, thị trấn trang bị thêmcác máy trạm chính và máy cầm tay.

- Để hỗ trợ cho cấp liên lạc thứhai trang bị thêm trạm lặp CDR 500 để khuếch đại thu, phát tín hiệu dự kiến đượcđặt tại Đài viễn thông Xuyên Mộc và thiết bị link để kết nối giữa 02 trạm lặptại Núi Nhỏ và Xuyên Mộc.

* Phương thức liên lạc như sau:

Khi Ban Chỉ huy phòng, chống lụt,bão của các huyện gọi, thì tất cả các máy được phân cấp liên lạc 2 đều nghe.Nếu gọi đích danh máy nào thì máy đó sẽ trả lời (các máy khác đều nghe).

Các máy trạm tại các xã và các máycầm tay muốn liên lạc với nhau, khi lên máy hô hiệu gọi đích danh máy cần liênlạc để 2 bên lên máy và liên lạc với nhau.

3. Cấp liên lạc liên thông 1-2.

Sử dụng cho máy tại Ban Chỉ huyphòng, chống lụt, bão tỉnh khi chỉ đạo thì tất cả các máy được phân cấp ở cấp 1và cấp 2 đều nghe. Muốn chỉ đạo trao đổi trực tiếp đến các xã của cấp liên lạc thứ2. Hình thức liên lạc chỉ cần chuyển kênh giống như cấp liên lạc thứ 2.

DỰKIẾN CÁC HÔ HIỆU LIÊN LẠC

TT

Đơn vị

Vị trí lắp

Loại

Cấp liên lạc

Hô hiệu

Ghi chú
(SL)

1

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Máy trạm UHF

Máy trạm VHF

Máy trạm HF

1

A1 hoặc PCLB BR-VT

3

2

Bí thư Tỉnh ủy

xe: 72C.

Máy xe và cầm tay

1

A2

2

3

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

xe: 72C.

Máy xe và cầm tay

1

A3

2

4

Trưởng ban phòng, chống lụt, bão

xe: 72C.

Máy xe và cầm tay

1

A4

2

5

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Máy trạm và cầm tay

1

Văn phòng

2

6

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xe: 72C Đá Đen

hồ Đá Bàng

Trung tâm khí tượng thủy văn

Máy xe và cầm tay

Máy trạm

Máy trạm

Máy cầm tay

1

2

2

2

A5

Đá Đen

Đá Bàng

khí tượng thủy văn

5

7

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh

Máy trạm

1

B1 hoặc THCN BR-VT

1

8

Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh

Máy xe

Cầm tay

1

1

A6.1

A6.2

2

9

Công an tỉnh

Máy xe

Cầm tay

1

1

A7.1

A7.2

2

10

Ban Chỉ huy biên phòng

Máy xe

Cầm tay

1

1

A8.1

A8.2

2

11

Sở Thủy sản

Xe: 72C

Máy xe

cầm tay

1

1

A9.1

A9.2

2

12

Sở Y tế

Cầm tay

1

A10

1

13

Sở Bưu chính, Vũng Tàu

Cầm tay

1

A11

1

14

Bưu điện tỉnh

Bưu điện tỉnh

Cầm tay

1

Bưu điện

1

15

Thành phố Vũng Tàu

Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão thành phố, xã Long Sơn

Máy trạm

Máy xe

Cầm tay

1

1

1

Vũng Tàu 1

Vũng Tàu 2

Long Sơn

3

16

Thị xã Bà Rịa

Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão thị xã

Máy trạm

Máy xe

Cầm tay

1

1

1

Bà Rịa 1

Bà Rịa 2

Bà Rịa 3

3

17

Huyện Long Điền

Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão huyện

xe: 72C.

thị trấn Long Hải,

xã Phước Tỉnh

xã Phước Hưng

Máy trạmMáy xe

Cầm tay

Cầm tay

Cầm tay

11

1

1

1

Long Điền 1Long Điền 2

Long Hải

Phước Tỉnh

Phước Hưng

5

18

Huyện Đất Đỏ

Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão huyện

xe: 72C.

thị trấn Phước Hải

xã Lộc An

Máy trạmMáy xe

Máy trạm

Cầm tay

12

2

2

Đất Đỏ 1Đất Đỏ 2

Phước Hải

Lộc An

4

19

Huyện Xuyên Mộc

Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão huyện

xe: 72C.

xã Bình Châu

xã Bưng Riềng

xã Phước Thuận

Máy trạmMáy xe

Máy trạm

Máy trạm

Cầm tay

12

2

2

2

Xuyên Mộc 1Xuyên Mộc 2

Bình Châu.

Bưng Riềng

Phước Thuận

5

20

Huyện Tân Thành

Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão huyện

Xe: 72C.

Máy trạmMáy xe

11

Tân Thành 1Tân Thành 2

2

21

Huyện Châu Đức

Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão huyện

xe: 72C.

Máy trạmMáy xe

11

Châu Đức 1Châu Đức 2

2

22

Huyện Côn Đảo

Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão huyện

Máy trạm HF

Côn Đảo 1

1

4. Cách thức liênlạc:

a) Ban Chỉ huy phòng, chốnglụt, bão phát lệnh cho tất cả các đài trên mạng:

- Khát phát lệnh cho tất cả cácđài cùng một nội dung:

+ Ví dụ: “A1phát phóng thiên, A1 phát phóng thiên.

+ Các đài nhận lệnh, các đàinhận lệnh.

+ (Sau đó phát nội dung bản tin)

- Để kiểm tra lại nội dung đãphát cho các đài (ví dụ hỏi lại Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão Châu Đức).

+ A 1 gọi Châu Đức 1, nghe rõtrả lời.

+ Khi đài Châu Đức 1 thưa máy,hai bên trao đổi nhau.

b) Các máy cấp 1 liên lạc vớinhau

- Ví dụ 1: Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh cần liên lạc đến Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão huyện Đất Đỏ để nắmtình hình, liên lạc như sau:

+ “A3 gọi Đất Đỏ, A3 gọi ĐấtĐỏ, nghe rõ trả lời.”

+ Tại Đất Đỏ có thể máy đặt tạiBan Chỉ huy phòng, chống lụt, bão huyện Đất Đỏ hoặc trên xe cơ động của huyệnnghe yêu cầu liên lạc trả lời như sau:

+ “Đất Đỏ 1 (hoặc Đất Đỏ 2)nghe A3.”

+ Sau đó hai bên trao đổi liênlạc với nhau.

Lưu ý khi liên lạc thì tất cảcác máy khác cùng cấp trên mạng đều nghe nhưng chỉ máy nào được yêu cầu trả lờimới được trả lời.

- Ví dụ 2: máy tại Ban Chỉ huyphòng, chống lụt, bão huyện Xuyên Mộc, muốn liên lạc với máy Ban Chỉ huy phòng,chống lụt, bão huyện Long Điền liên lạc như sau:

+ “Xuyên Mộc 1 gọi Long Điền,Xuyên Mộc 1 gọi Long Điền, nghe rõ trả lời”

+ Tại Long Điền nghe yêu cầuliên lạc trả lời:

+ “Long Điền 1 nghe Xuyên Mộc “

+ Sau đó 2 bên trao đổi liênlạc với nhau.

c) Các máy cấp 2 liên lạc vớinhau:

- Cách thực liên lạc gọi giữacác máy cấp 2 giống như liên lạc ở cấp 1.

- Khi các máy ở cấp liên lạc 1muốn liên lạc với máy ở cấp liên lạc 2 phải chuyển kênh liên lạc trên máy.

+ Ví dụ: máy tại Ban Chỉ huyphòng, chống lụt, bão tỉnh muốn liên lạc trực tiếp với xã Phước Hải, phảichuyển sang kênh liên lạc cấp 2, và phương thức liên lạc giống như trên. Khiliên lạc xong chuyển trả về kênh ban đầu.

d) Liên lạc với mạng vô tuyếnUHF khác trên địa bàn.

- Chuyển sang kênh tần số tươngứng với tần số liên lạc của từng mạng, sau đó tiến hành liên lạc để kết nối vớimạng đó.

+ (xem bảng phụ lục các tần sốcác đài UHF)

II. PHƯƠNG THỨC LIÊN LẠC VỚIMẠNG HF VÀ LIÊN KẾT VỚI CÁC MÁY HF KHÁC.

Tại Ban Chỉ huy phòng, chốnglụt, bão tỉnh được trang bị một máy phát sóng HF loại Icom IC718 với công suấtphát khoảng 100W, dùng để liên lạc với Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão huyệnCôn Đảo hoặc với các đài trực canh của Bộ Chỉ huy biên phòng, thủy sản, với cácđài thông tin duyên hải khác với ngư dân trên biển.

1. Ban Chỉ huy phòng, chốnglụt, bão tỉnh liên lạc Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão huyện Côn Đảo:

* Điều kiện liên lạc, 02 máyliên lạc cùng kênh tần số.

- Cách thức liên lạc như sau:

“A1 gọi Côn Đảo, A1 gọi CônĐảo, nghe rõ trả lời”

- Tại Côn Đảo khi nghe gọi liênlạc trả lời:

“Côn Đảo 1 nghe A1”

Sau đó 02 bên liên lạc trao đổithông tin với nhau.

2. Gọi vào các mạng đài khác,đài trực canh biên hòng, thủy sản, đài thông tin duyên hải khác.

* Ví dụ 1: Ban Chỉ huy phòng,chống lụt, bão tỉnh gọi đài trực canh của Sở Thủy sản đặt tại Chi cục Bảo vệnguồn lợi thủy sản tỉnh liên lạc như sau:

- Chuyển sang tần số liên lạc7918.0 Khz và liên lạc như sau:

“Ban Chỉ huy phòng, chống lụt,bão tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gọi BV01, nghe rõ trả lời”

Khi đài trực canh lên máy, 2bên trao đổi liên lạc với nhau

* Ví dụ 2: Ban Chỉ huy phòng,chống lụt, bão tỉnh gọi đài trực canh Vũng Tàu Radio:

Chuyển tần số liên lạc sang6215 Khz hoặc 6525 Khz và liên lạc:

“Phòng, chống lụt, bão tỉnh BàRịa - Vũng Tàu gọi Vũng Tàu Radio, nghe rõ trả lời”

- Khi đài Vũng Tàu Radio lênmáy, 02 bên liên lạc với nhau.

3. Một số tần số của các đàithông tin phục vụ phòng, chống lụt, bão và TKCN trên biển:

a) Đài trực canh của biên phòng

* Đài trực canh chung của bộđội biên phòng được trang bị từ Quảng Ninh đến Kiên Giang bao gồm 83 đài.

Từ 06g00 đến 17g59’ canh 15phút đầu mỗi giờ trên tần số 9030 Khz.

Từ 18gG00 đến 05g59’ canh 15phút đầu mỗi giờ trên tần số 6820 Khz.

* Đài trực canh riêng của bộđội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

- Tại đồn BP522 (Bến Đá) từ07g00 đến 21g00 canh 15 phút đầu giờ lẻ trên tần số 8792 Khz (từ 22g trở lêncanh tần số 6820 Khz).

- Tại đồn BP500 (Phước Tỉnh) từ06g00 đến 20g00canh 15 phút đầu giờ chẵn trên tần số 7540 Khz. (từ 22g trở đicanh ở tần số 6820 Khz).

* Khi có tin báo áp thấp nhiệtđới, tin bão tại khu vực bị ảnh hưởng, các đài canh biên phòng trực 24/24 trênsóng canh chung của bộ đội biên phòng như sau:

- Từ 06g đến 17 giờ trên sóng9030 Khz.

- Từ 18g đến 05g59; trên sóng6820 Khz.

b) Các đài thông tin duyên hảikhu vực phía Nam.

Vũng Tàu Radio: 6230 Khz.

Phú Yên Radio: 7966 Khz.

Nha TrangRadio: 8146 Khz.

Phan Rang Radio:7915 Khz.

Phan ThiếtRadio: 7987 Khz.

Hồ Chí MinhRadio: 12.359 Khz.

Cần Thơ Radio:8170 Khz.

Cà Mau Radio:7969 Khz.

Kiên Giang Radio: 8158 Khz.

Thông tin dự báo áp thấp, báobão: 7906 Khz.

Trực canh cấp cứu duyên hải:7903 Khz.

Chế độ trực canh 24/24 giờ.

Lịch phát các bản tin dự báothời tiết/ bản tin cứu nạn hàng hải

Tên đài

Hô hiệu

Tần số (Khz)

Thời gian phát

Nội dung thông tin

Hải Phòng Radio

XVG

8294

7906

07g 10; 19g10

Bão và áp thấp nhiệt đới

Dự báo thời tiết biển

Đà Nắng Radio

XVT

8294

7906

07g 40; 19g40

Bão và áp thấp nhiệt đới

Dự báo thời tiết biển

Hồ Chí Minh Radio

XVS

8294

7906

08g 10; 20g10

Bão và áp thấp nhiệt đới

Dự báo thời tiết biển

Cửa Ông Radio

XVQ

7906

08g 20; 20g20

Bão và áp thấp nhiệt đới

Dự báo thời tiết biển

Nha Trang Radio

XVN

7906

07g 50; 19g50

Bão và áp thấp nhiệt đới

Dự báo thời tiết biển

Vũng Tàu Radio

XVR

7906

07g 20; 19g20

Bão và áp thấp nhiệt đới

Dự báo thời tiết biển

Bến Thủy Radio

XVB

7906

07g 30; 19g30

Bão và áp thấp nhiệt đới

Dự báo thời tiết biển

Quy Nhơn Radio

XVI

7906

08g 30; 20g30

Bão và áp thấp nhiệt đới

Dự báo thời tiết biển

c) Các đài liên lạc ngành thủysản tỉnh

Tại Chi cục Bảo vệ nguồn lợithủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: tần số 7918 Khz, hô hiệu BV01.

Tại Đội bảo vệ nguồn lợi huyện CônĐảo: tần số 7918 Khz, hô hiệu BV02.

(xem bảng phụ lục các tần sốcác đài HF)

III. PHƯƠNG THỨC LIÊN LẠC LIÊNKẾT VỚI CÁC MẠNG VHF KHÁC.

Tại Ban Chỉ huy phòng, chống lụt,bão tỉnh được trang bị một máy,phát sóng VHF với công suất phát khoảng 45W, dùngđể liên lạc với các mạng vô tuyến VHF của các tổ chức, đơn vị, cá nhân, đặc biệtlà các đơn vị của ngành hàng hải, dầu khí, taxi... trên các sông và cửa biển vàtrên đất liền.

1. Ban Chỉ huy phòng, chốnglụt, bão liên lạc với các máy VHF khác trên địa bàn tỉnh

Khi có sự cố mất liên lạc của cácmạng thông tin hoặc cần liên lạc với mạng vô tuyến VHF khác trên địa bàn tỉnhđể điều hành và phục vụ thông tin cho công tác phòng, chống lụt, bão như sau:

Chuyển kênh tần số của máy VHF tạiBan Chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh sang kênh tần số với mạng muốn gọi, sauđó lên máy và sử dụng hô hiệu để liên lạc.

Ví dụ: Ban Chỉ huy phòng, chốnglụt, bão tỉnh muốn liên lạc sang mạng vô tuyến của điện lực Bà Rịa - Vũng Tàuthì thực hiện như sau:

Chuyển kênh tần số sang 142,650MHz(ứng với từng mạng sẽ có tần số khác nhau)

Tiến hành gọi: “Ban Chỉ huy phòng,chống lụt, bão tỉnh gọi điều độ Vũng Tàu nghe rõ trả lời”.

Khi đài điều độ của điện lựcVũng Tàu lên máy, hai bên trao đổi liên lạc với nhau.

2. Khi liên lạc với các mạng nộibộ VHF khác thì phương thức liên lạc như trên (xem bảng phụ lục các tần số cácđài VHF).

PHỤ LỤC:

DANHSÁCH CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG TẦN SỐ SÓNG HF

STT

Đơn vị

Địa chỉ lắp đặt

Tần số liên lạc (Khz)

Kiểu điều chế

Hô hiệu

Ghi chú

1

Bưu điện Bà Rịa - Vũng Tàu

Bưu điện hệ 1, phường 7, TP Vũng Tàu

5043; 5450; 6726; 7015; 9187; 9233; 10133; 10216

USB

G65

Quét trên 8 kênh tần số

Bưu điện xã Long Sơn

Nt

USB

06

Bưu điện Bà Rịa

Nt

USB

06

Bưu điện huyện Tân Thành

Nt

USB

05

Bưu điện Ngãi Giao - Châu Đức

Nt

USB

04

Bưu điện Kim Long - Châu Đức

Nt

USB

04

Bưu điện huyện Long Điền

Nt

USB

03

Bưu điện huyện Xuyên Mộc

Nt

USB

02

Bưu điện xã Bình Châu

Nt

USB

02

Bưu điện huyện Côn Đảo

Nt

USB

01

2

Cảng vụ Vũng Tàu

Số 2 Quang Trung, phường 1, TP Vũng Tàu

877,4

4412,4

10.120,4

USB

Cảng vụ Vũng Tàu

3

Biên phòng tỉnh

Sở Chỉ huy Biên phòng tỉnh

9030; 6820

USB

Đài canh biên phòng

Canh 15’ đầu giờ

Đồn 540 Côn Đảo

9030; 6820

Đài canh biên phòng

Canh 15’ đầu giờ

Hải đoàn 2, Cầu Đá

9030; 6820

USB

Đài canh biên phòng

Canh 15’ đầu giờ

Đồn 496 Phước Hải

9030; 6820

USB

Đài canh biên phòng

Canh 15’ đầu giờ

Đồn 522 Bến Đá

8792; 6820

USB

Đài canh biên phòng

Canh 15’ đầu giờ lẻ

Đồn 500 Phước Tỉnh

7540; 6820

USB

Đài canh biên phòng

Canh 15’ đầu giờ chẵn

4

Công an tỉnh

Vũng Tàu, Côn Đảo

Vũng Tàu

5

Ban Quản lý cảng Bến Đầm

Cảng Bến Đầm Côn Đảo

3688,4

USB

Cảng VT-CĐ 1007/36 đường 30/4

3688,4

USB

6

Công ty bảo đảm an toàn hàng hải 2

Trạm đèn Hải Đăng Vũng Tàu, phường 1

7392

USB

Vũng Tàu

Trạm Hải Đăng Ba Kiềm - Xuyên Mộc

7392

USB

Ba Kiềm

Trạm Hải Đăng Bảy Cạnh - Côn Đảo

7392

USB

Bảy Cạnh

7

Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh

Đội bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại Côn Đảo

7918

USB

BV01

Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại Bà Rịa

7918

USB

BV01

8

Xí nghiệp trục vớt vận tải cứu hộ 1

Khóm Đông Xuyên, phường 10, TP Vũng Tàu

8771,4

USB

9

Xí nghiệp dịch vụ ứng cứu sự cố tràn dầu

Kho A1 cảng hạ lưu PTSC, 65A đường 30/4, phường 9, TP Vũng Tàu

4427,4

USB

10

Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt - Xô

Cảng dầu khí - TP Vũng Tàu

4361,4; 4147,4

USB

95A Lê Lợi, TP Vũng Tàu

8717,4

USB

11

Xí nghiệp dịch vụ dầu khí

73 đường 30/4, phường 9, TP VT

4046,4; 6250,4; 8120,4

USB

12

Công ty dịch vụ cảng Cát Lở

1007/34 đường 30/4, phường 11, TP Vũng Tàu

8192,4

USB

13

Đài thông tin duyên hải Vũng Tàu (Vungtau Radio)

6230; 6216,4; 6523,4; 8138,4; 2182; 2187,5; 8807,4

USB

Vũng Tàu Radio

PHỤ LỤC:

DANHSÁCH CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG TẦN SỐ SÓNG VHF

TT

Đơn vị

Địa chỉ lắp đặt

Tần số liên lạc (Khz)

Hô hiệu

Ghi chú

1

Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu

Điều độ điện lực tỉnh tại Vũng Tàu

142,650; 143,150

Điều độ Vũng Tàu

Tổ quản lý điện Vũng Tàu

142,650; 143,150

Vũng Tàu 1

Trạm điện 35/15 Kv Đất Đỏ

142,650; 143,150

Đất Đỏ

Tổ quản lý điện Bà Rịa

142,650; 143,150

Bà Rịa 1

Tổ quản lý điện Châu Đức

142,650; 143,150

Châu Đức

Tổ quản lý điện Long Đất

142,650; 143,150

Long Điền 1

Tổ quản lý điện Xuyên Mộc

142,650; 143,150

Xuyên Mộc

Tổ quản lý điện Phước Tỉnh

142,650; 143,150

Phước Tỉnh

Tổ quản lý điện Tân Thành

142,650; 143,150

Tân Thành 1

2

Công an tỉnh

Thành phố Vũng Tàu và các huyện

(136-174 Mhz)

3

Bảo đảm an toàn hàng hải KV4

110 Hạ Long, phường 1, thành phố Vũng Tàu

146,450; 161,650

4

Công ty đảm bảo an toàn hàng hải II

Xí nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải 202, số 288 Nam Kỳ Khởi Nghĩa

161,650

XNBĐATHH 202

Trạm đèn Hải Đăng, phường 1, thành phố Vũng Tàu

161,650

Vũng Tàu

Trạm hải đăng Ba Kiềm, Xuyên Mộc

161,650

Ba Kiềm

Trạm luồng Hội Bài, Phước Hòa, Tân Thành

161,650

Hội Bài

Trạm luồng Sao Mai, 272 Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu

161,650

Sao Mai

Trạm luồng Cần Giờ, 272 Trần Phú,

161,650

Cần Giờ A

5

Công ty dịch vụ vận tải biển Vũng Tàu

Xí nghiệp hoa tiêu Vũng Tàu, 129 Hạ Long

161,700

6

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải KV3

Số 02 Quang Trung, thành phố Vũng Tàu

156,800

7

Công ty hoa tiêu KV1

154 Hạ Long

156,700

8

Đài thông tin duyên hải

Núi Vũng Tàu

156,800; 156,525

Vũng Tàu Radio

9

Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt - Xô

Cảng điều độ Vietsovpetro

156,450

10

Xí nghiệp xăng dầu, dầu khí Vũng Tàu

Số 54 đường 30/4, phường Thắng Nhất, VT

156,750

11

Xí nghiệp tàu dịch vụ dầu khí

Số 73 đường 30/4, thành phố Vũng Tàu

156,375

12

Xí nghiệp trục vớt, cứu hộ vận tải 1

Số 24 Tuệ Tĩnh, thành phố Vũng Tàu

156,570

13

Xí nghiệp dịch vụ cảng dầu khí

Số 65A đường 30/4

156,375

14

Công ty vận tải dầu khí Việt Nam tại Vũng Tàu

123 Trương Công Định, phường 3

156,425

15

Công ty vận tải và thuê tàu biển Việt Nam tại Vũng Tàu

32 Phan Đăng Lưu

156,550

16

Công ty cổ phần Minh Thắng (Taxi)

Taxi 597 Long Hương, thị xã Bà Rịa

152,625

17

Công ty TNHH Đại Nam (Taxi)

57 Ngô Đức Kế, phường 7, thành phố Vũng Tàu

138,575

18

Công ty TNHH Gili (Taxi)

310 Trương Công Định, thành phố Vũng Tàu

140,950

19

Công ty TNHH Nam Việt (Taxi)

54 Trần Hưng Đạo, thành phố Vũng Tàu

146,475; 155,000

PHỤ LỤC:

DANHSÁCH CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG TẦN SỐ SÓNG UHF

TT

Đơn vị

Địa chỉ lắp đặt

Tần số liên lạc (Khz)

Kiểu điều chế

Hô hiệu

Ghi chú

1

Công ty điện lực 2

02 Lương Thế Vinh, phường 2, thành phố Vũng Tàu

450,100; 450,200

FM

2

Công ty cổ phần Mai Linh (Taxi)

186 Xô Viết Nghệ tĩnh

450,250

FM

3

Nhà máy khí LPG Dinh Cô

Long Điền

474,300; 474,500

FM

4

Cục Hải quan tỉnh

Các chi nhánh Hải quan

418,150; 428,150

FM