ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2283/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG BỊ ĐỊCH BẮT TÙ ĐÀY THÀNH PHỐ BẢOLỘC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghịđịnh số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Vậnđộng thành lập Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Bảo Lộc;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lậpHội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Bảo Lộc.

Điều 2. Hội Chiến sĩ cáchmạng bị địch bắt tù đày thành phố Bảo Lộc là tổ chức xã hội, tổ chức và hoạtđộng theo Điều lệ được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt, tuân thủ quy định của phápluật, chịu sự quản lý nhà nước của UBND thành phố Bảo Lộc và cơ quan có liên quanđến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắttù đày thành phố Bảo Lộc có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tựđảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc, Trưởng Ban Vận độngthành lập Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Bảo Lộc và các tổchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban DV Tỉnh ủy;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Lưu VT, TKCT, VX2.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến