BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2284/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔSUNG CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 896/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-BVHTTDL ngày 18 ngày 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch về việc thành lập Tổ công tác và Tổ thư ký của Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 1029/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệtĐề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dânvà các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 của BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2014;

Xét đề nghị của Vụ trưởng VụPháp chế và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 719/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng3 năm 2014, như sau:

“Kinh phí hoạt động trích từ ngânsách sự nghiệp tại Văn phòng Bộ”.

Điều 2.Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết địnhsố 1029/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 4 năm 2014, như sau:

“Kinh phí thực hiện trích từ ngânsách sự nghiệp tại Văn phòng Bộ”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổ trưởng Tổ côngtác thực hiện Đề án 896, Vụ trưởng VụPháp chế, Thủ trưởng các đơn vị và các cánhân có Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Thành viên Tổ công tác, Tổ thư ký;
- Lưu: VT, PC, Hưng.15.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh