UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2284/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 07 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤVÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊNBÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26/11/2003 ;

Căn cứ Quyết định số 1641/ QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2007của UBND tỉnh Yên Bái về việc kiện toàn Ban an toàn giao thông tỉnh;

Theo đề nghị của Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chung

1. Quyết định này quy định về chức năng, nhiệm vụ và hoạtđộng của Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái.

2. Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái bao gồm các thànhviên là lãnh đạo một số cơ quan quản lý chuyên ngành của tỉnh, hoạt động theochế độ kiêm nhiệm. Ban an toàn giao thông tỉnh chịu sự quản lý trực tiếp củaUBND tỉnh Yên Bái và sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Uỷ ban An toàn giaothông Quốc gia .

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Nhiệm vụ chung :

Thực hiện chức năng tham mưu cho UBND tỉnh về những chủtrương, biện pháp, giải pháp triển khai thực hiện các văn bản quy phạm phápluật của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về trật tự an toàn giao thông trên phạmvi địa bàn tỉnh Yên Bái .

2. Nhiệm vụ cụ thể:

a. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về thựchiện trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnhtrình UBND tỉnh phê duyệt; triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luậtcủa các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về trật tự an toàn giao thông, hướng dẫnđôn đốc, kiểm tra các Ban an toàn giao thông huyện, thị xã, thành phố trongtỉnh thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

b. Tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh các biên phápphối hợp liên ngành nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm, bảo đảm trật tự antoàn giao thông theo Luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa;Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông và các Nghị định của Chính phủ, Thông tưhướng dẫn thực hiện của các Bộ ngành Trung ương về công tác an toàn giao thông.

c. Chỉ đạo tổ chức phối hợp với các cơ quan Nhà nước có liênquan để tuyên truyền, giáo dục, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức tới cácđối tượng, các tầng lớp nhân dân địa phương những quy định của pháp luật vềtrật tự an toàn giao thông .

d. Chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhànước nước chuyên ngành có liên quan để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Uỷ ban antoàn giao thông các huyện, thị xã ,thành phố thực hiện nghiêm túc các quy địnhvề trật tự an toàn giao thông và các kế hoạch, giải pháp kiềm chế gia tăng,giảm thiểu tai nạn giao thông .

e. Chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành khắcphục hậu quả các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh.

g. Chỉ đạo tổ chức phối hợp hoạt động liên ngành giữa lựclượng Thanh tra giao thông và Cảnh sát giao thông với các tổ chức chính trị xãhội làm nòng cốt trong việc kiểm tra, tổ chức thực hiện các quy định về an toàngiao thông ở địa phương .

h. Theo dõi tổng hợp tình hình trật tự an toàn giao thôngtrong phạm vi toàn tỉnh, định kỳ báo cáo Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia vàUỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định. Tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết tìnhhình trật tự an toàn giao thông của tỉnh. Xét, đề nghị các cấp có thẩm quyềnkhen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảođảm trật tự an toàn giao thông .

i. Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch hàngnăm của Ban An toàn giao thông tỉnh đối với các Ban An toàn giao thông huyện,thị xã, thành phố và cấp chính quyền, cơ quan trong tỉnh. Ra thông báo và cácvăn bản yêu cầu chính quyền các cấp, các ngành ban An toàn giao thông, huyệnthị xã, thành phố đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hànhcác văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về trậttự an toàn giao thông .

k. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, sơkết, tổng kết, giao ban; dự các buổi tổng kết, sơ kết, tập huấn, hội thảo do Uỷban An toàn giao thông Quốc gia triệu tập .

Điều 3. Tổ chức và hoạt động

1. Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái tổ chức thành 3 bộphận :

a. Cơ quan thường trực, gồm: Sở Giao thông vận tải, Công antỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban tuyên giáoTỉnh uỷ.

b. Tiểu ban Tuyên truyền pháp luật, gồm: Sở Văn hóa thôngtin, Sở Tư pháp, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, Tỉnh đoàn TNCSHồ Chí Minh, Sở Y tế.

c. Tiểu ban Tài chính, gồm: Sở Tài chính, Sở Giao thông vậntải.

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thường trực vàcác tiểu ban:

a. Cơ quan thường trực:

Tham mưu giúp Ban An toàn giao thông tỉnh về các mặt côngtác nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đãđề ra.

Tiếp nhận thông tin và kế hoạch chỉ đạo của Ủy ban An toàngiao thông Quốc gia, chủ trương của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dântỉnh, Chương trình công tác của Ban an toàn giao thông tỉnh; chủ động soạn thảohệ thống văn bản quản lý về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trình Ủy bannhân dân tỉnh quyết định.

Phổ biến kịp thời những chủ trương, chính sách về an toàngiao thông của Chính phủ, của tỉnh tới từng thành viên trong Ban và Ban an toàngiao thông huyện, thị xã, thành phố.

Xây dựng các văn bản báo cáo kết quả hoạt động tháng, quý,năm trình UBND tỉnh và báo cáo Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia.

Xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc họp giao ban, sơ kết,tổng kết công tác an toàn giao thông của Ban an toàn giao thông tỉnh.

Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí hoạtđộng của Ban an toàn giao thông theo đề nghị của tiểu ban tài chính.

Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đônđốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của Ban An toàn giao thông cáchuyện, thị xã, thành phố.

Dự các Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác trật tự an toàngiao thông các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, các cấp, các ngành, Ủyban An toàn giao thông Quốc gia khi được ủy quyền.

Quản lý, lưu trữ hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật vềan toàn giao thông của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Lưu trữ các văn bản của Ban An toàn giao thông tỉnh, cácphần thưởng trong phong trào thi đua giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

b. Tiểu ban Tuyên truyền pháp luật:

Tham mưu cho Ban An toàn giao thông tỉnh về chủ trương, biệnpháp tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông và các văn bản có liên quan. Xâydựng chương trình kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động về tuyên truyềntrật tự an toàn giao thông trên hệ thống phát thanh, truyền hình, báo địaphương, Trung ương và hệ thống nhà trường và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyềnviên.

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho phù hợp với từng thời kỳ,từng giai đoạn theo điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời củngcố, duy trì đa dạng hóa các chuyên mục an toàn giao thông trên báo, đài địaphương, Trung ương.

Xây dựng các bộ phim, phóng sự tuyên truyền trật tự an toàngiao thông cấp tỉnh để dự thi hàng năm do Ủy ban an toàn giao thông Quốc giaphát động.

Tổ chức tuyên truyền, chiếu phim triển lãm và các hình thứckhác về an toàn giao thông, thi tìm hiểu về luật lệ giao thông trong các nhàtrường phổ thông, các tổ chức đoàn thể, xã hội, các địa bàn dân cư trên phạm vitoàn tỉnh.

Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra Ban an toàn giao thông huyện,thị xã, thành phố trong công tác tổ chức tuyên truyền, thông tin báo cáo vàchấp hành các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn giao thông.

c- Tiểu ban Tài chính:

Căn cứ kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban An toàn giaothông tỉnh và yêu cầu thực tế công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tạicác huyện, thị xã, thành phố để xây dựng kế hoạch tài chính hàng quý, năm củaBan An toàn giao thông. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho các ban, ngành,các tổ chức chính trị xã hội, Ban An toàn giao thông huyên, thị xã, thành phốtham gia hoạt động trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

Mở sổ sách hoạt động kế toán theo quy định hiện hành. Quyếttoán tài chính định kỳ hàng năm của Ban, trình trước Hội nghị của ban an toàngiao thông tỉnh. Kiểm tra tình hình sử dụng tài chính của các Ban An toàn giaothông huyện, thị xã, thành phố.

Điều 4. Phân công trách nhiệm

1. Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh:

Chịu trách nhiệm toàn diện về mọi mặt hoạt động của Ban, phụtrách chung về những định hướng chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhândân, Ủy ban nhân dân về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chỉ đạocác thành viên Ban An toàn giao thông và các tiểu ban, Ban An toàn giao thônghuyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàngiao thông.

2. Phó ban An toàn giao thông là Phó chủ tịch Uỷ ban nhândân tỉnh:

Chịu trách nhiệm toàn diện về mọi mặt hoạt động của Ban, phụtrách chung khi được Trưởng ban uỷ quyền. Chỉ đạo các thành viên Ban An toàngiao thông và các tiểu ban, Ban An toàn giao thông huyện, thị xã, thành phốtriển khai thực hiện công tác trật tự an toàn giao thông.

3. Phó ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh là Sở Giaothông vận tải:

Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về xây dựng hệ thống vănbản triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tới các sở,ban, ngành, địa phương trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Chính phủ, của Trưởngban an toàn giao thông tỉnh; chịu trách nhiệm phần việc liên quan phụtrách.Trực tiếp lãnh đạo ngành giao thông vận tải thực hiện những nhiệm vụtrước mắt cũng như lâu dài với công tác trật tự an toàn giao thông .

4. Phó ban An toàn giao thông tỉnh là Công an tỉnh :

Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về xây dựng hệ thống vănbản, triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tới cácđơn vị thuộc lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, chịu trách nhiệm về phầnviệc liên quan phụ trách. Phụ trách công tác kiểm tra phối hợp cùng các ngành,các lực lượng trong lĩnh vực tuần tra kiểm soát và triển khai kế hoạch đảm bảotrật tự An toàn giao thông, chống ách tắc giao thông và các biện pháp phòngngừa đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh .

5. Ủy viên thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh là SởGiao thông vận tải:

Thường trực Ban, chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, soạnthảo văn bản, xử lý tiếp nhận các văn bản, điều phối các hoạt động của thườngtrực ban. Chủ tài khoản của Ban an toàn giao thông tỉnh .

6. Các ủy viên khác :

Ủy viên Ban An toàn giao thông là Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh:phụ trách công tác phối hợp các lực lượng vũ trang trên toàn địa bàn tỉnh trongcông tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Chịu trách nhiệm lãnh đạo Ban antoàn giao thông của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Chỉ đạo việc huy động lực lượngquân đội, kể cả lực lượng Quân khu đóng trên địa bàn Yên Bái, phối hợp với cáclực lượng chức năng khác trên địa bàn tỉnh triển khai các nhiệm vụ có liên quantới đảm bảo trật tự an toàn giao thông và ứng cứu, đảm bảo giao thông thôngsuốt khi có sự cố về an toàn giao thông .

Ủy viên Ban An toàn giao thông là Sở văn hóa thông tin làTrưởng Tiểu ban Tuyên truyền, phụ trách nội dung, hình thức tuyên truyền về antoàn giao thông của Ban an toàn giao thông tỉnh và trong hoạt động văn hóathông tin của Ngành.

Ủy viên Ban An toàn giao thông là Báo Yên Bái làm Phó trưởngTiểu ban, phụ trách công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông vàchuyên mục An toàn giao thông trên Báo Yên Bái .

Ủy viên Ban An toàn giao thông Đài phát thanh truyền hìnhtỉnh là uỷ viên Tiểu ban Tuyên truyền, phụ trách công tác tuyên truyền giáo dụcvà chuyên mục An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, phốihợp với Ban an toàn giao thông tỉnh trong công tác tuyên truyền về an toàn giaothông .

Ủy viên Ban An toàn giao thông là Sở Tư pháp phụ trách côngtác xây dựng đề cương, nội dung tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông trênchuyên mục nhà nước và Pháp luật .

Uỷ viên Ban An toàn giao thông là Sở Giáo dục và Đào tạo phụtrách công tác giáo dục và phối hợp tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thôngtrong các nhà trường thuộc ngành giáo dục.

Uỷ viên Ban An toàn giao thông là Đoàn thanh niên Cộng sảnHồ Chí Minh tỉnh phụ trách nội dung tuyên truyền giáo dục về an toàn giao thôngtrong hệ thống các đoàn thể quần chúng .

Uỷ viên Ban An toàn giao thông là Sở Y tế phụ trách nội dungtuyên truyền giáo dục và hoạt động chuyên môn về an toàn giao thông trong hệthống thuộc ngành Y tế.

7. Chuyên viên giúp việc Ban An toàn giao thông:

Các chuyên viên giúp của Ban có trách nhiệm tham mưu giúpBan An toàn giao thông tỉnh về các mặt công tác, chuẩn bị nội dung tại các kỳhọp sơ kết, tổng kết của Ban; tham mưu góp ý kiến những vấn đề về chỉ đạo, biệnpháp tiến hành, tổ chức thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thôngtrên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Chế độ làm việc

1. Chế độ ban hành văn bản :

Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh ký ban hành các quyếtđịnh liên quan tới nhiệm vụ của các ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố trong tỉnh; văn bản báo cáo trình Chính phủ ,Thường trực Tỉnh uỷ,Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Uỷ ban an toàn giao thông Quốcgia. Khi ký các văn bản này, Trưởng ban sử dụng con dấu của Uỷ ban nhân dântỉnh .

Các Phó trưởng Ban ký ban hành các văn bản hướng dẫn triểnkhai nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện, báo cáo sơ kết, tổng kết. Khi ký các văn bảnnày, các Phó trưởng Ban sử dụng con dấu của Ban An toàn giao thông tỉnh .

Uỷ viên thường trực ký các văn bản có tính chất giao dịchhành chính, đôn đốc nhắc nhở những công việc cụ thể, dự toán kinh phí, các báocáo quý, tháng của Ban An toàn giao thông tỉnh. Khi ký các văn bản này sử dụngcon dấu của Ban An toàn giao thông tỉnh .

2. Chế độ họp :

- Thường trực Ban mỗi tháng họp một lần.

- Ban An toàn giao thông tỉnh mỗi quý họp một lần; 6 thángtổ chức sơ kết; 1 năm tổ chức tổng kết về công tác an toàn giao thông toàn tỉnh.

- Họp đột xuất khi có yêu cầu cấp bách về an toàn giao thông.

3. Chế độ kiểm tra:

Định kỳ xây dựng kế hoạch kiểm tra tại các ban, ngành, đoànthể, Ban An toàn giao thông cấp dưới về việc tổ chức, triển khai thực hiện cácquy định, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác bảo đảm trật tự an toàngiao thông thuộc các lĩnh vực, địa bàn quản lý.

4. Nguyên tắc hoạt động:

Ban An toàn giao thông tỉnh hoạt động trên nguyên tắc tậptrung dân chủ, ý kiến kết luận của Trưởng Ban là ý kiến cuối cùng .

Các thành viên Ban An toàn giao thông có trách nhiệm sắp xếpcông việc hợp lý, bố trí thời gian tham gia hoạt động công tác an toàn giao thôngđạt hiệu quả; tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban. Trường hợp không thể thamgia cuộc họp, phải báo cáo cụ thể và được sự đồng ý của Trưởng ban.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ban Antoàn giao thông tỉnh, Lãnh đạo các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh căn cứQuyết định thi hành ./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình