ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2284/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH RÚT VỐN, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO NHANH VÀBỀN VỮNG NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1972/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nướcnăm 2013;

Căn cứ Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu kếhoạch kinh tế - xã hội năm 2013;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBNDhuyện Lạc Dương tại Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 25/9/2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư tại văn bản số 931/KHĐT-VX ngày 17 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh rút vốn,bổ sung kế hoạch vốn Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững nguồn vốn ngânsách tỉnh năm 2013 (tại Phụ lục kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bảnnguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2013) như sau:

1. Rút vốn đã phân bổ cho xã ĐạSar: 335,5 triệu đồng (vốn còn dư sau khi đã thực hiện).

2. Bổ sung vốn cho xã Đạ Chais:335,5 triệu đồng.

3. Các nội dung khác, thực hiệntheo Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh LâmĐồng.

Điều 2. Chánh văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động Thương binh vàXã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủtịch UBND huyện Lạc Dương, Chủ đầu tư các dự án nêu tại Điều 1 và thủ trưởngcác cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KH, VX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt