ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2284/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 27 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

SỬAĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1570/QĐ-UBND NGÀY 07/7/2013 CỦA UBND TỈNH VỀVIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNGTHÔN MỚI TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêuquốc gia về xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của liên Bộ: Nông nghiệp và Pháttriển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính về việc hướng dẫn một số nộidung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chươngtrình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh BìnhPhước;

Căn cứ Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 07/7/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trìnhmục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển Nông thôn tại Công văn số 2493/SNN-TCCB ngày 18/10/2013 vàGiám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1651/TTr-SNV ngày 08/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sungĐiều 3 Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 07/7/2013 của UBND tỉnh về việc thànhlập Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mớitỉnh Bình Phước. Cụ thể như sau:

"Điều 3. Văn phòng Điềuphối gồm có: Chánh Văn phòng do Giám đốc Sở hoặc Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp vàPhát triển Nông thôn kiêm nhiệm, 01 Phó Chánh Văn phòng Thường trực hoạt độngchuyên trách và các công chức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đượccử sang làm việc tại Văn phòng Điều phối. Chức vụ Chánh Văn phòng, Phó ChánhVăn phòng do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển Nông thôn và ý kiến thống nhất của Trưởng Ban Chỉ đạoChương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh.

Văn phòng Điều phối được hợp đồnglao động có chuyên môn phù hợp để làm việc tại Văn phòng Điều phối. Việc ký hợpđồng lao động do Chánh Văn phòng Điều phối quyết định theo quy định của phápluật về lao động. Tiền lương, tiền công và các chế độ cho những người làm việctại Văn phòng Điều phối được chi từ nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạoChương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Văn phòng Điều phối.

Các chế độ, chính sách đối với côngchức, viên chức, nhân viên của Văn phòng Điều phối do Sở Nông nghiệp và Pháttriển Nông thôn đề nghị UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh,Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT;
- Như Điều 2;
- Sở Nội Vụ 02 bản;
- LĐVP, Phòng: NC-NgV, KTN;
- Lưu: VT(T-QD239-12/11)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm