ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung quyết định số 1905/2003/QĐ-UBND ngày 23/5/2003 của UBND tỉnh

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 1905/2003/QĐ-UB ngày 23/5/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội;

Xét đề nghị của Sở Tài chánh-vật giá tại Tờ trình số 182 TTr-TCVG ngày 11/6/2003 về việc điều chỉnh, bổ sung quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội tại Quyết định số 1905/2003/QĐ-UB ngày 23/5/2003 của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh, bổ sung mục 3 phần I bản quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội tại Quyết định số 1905/2003/QĐ-UB ngày 23/5/2003 của UBND tỉnh, cụ thể như sau :

1. Bổ sung đối tượng thuộc diện được trang bị điện thoại di động vào điểm 3.1 (Khối Đảng) mục 3 phần I : Phó Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ.

2. Điều chỉnh các đối tượng tại khoản 3 điểm 3.4 (Khối Nhà nước) mục 3 phần I, gồm: Chi Cục trưởng Chi cục di dân và phát triển vùng kinh tế mới, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ Đồng Tháp Mười trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, là đối tượng không thuộc diện được trang bị điện thoại di động.

Điều 2.Những quy định khác trong bản quy định kèm theo Quyết định số 1905/2003/QĐ-UB ngày 23/5/2003 của UBND tỉnh vẫn có giá trị thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Trưởng Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Thủ trưởng các ngành chức năng liên quan thi hành quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Trương Văn Tiếp