THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 229/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 229/2003/QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRÊN INTERNET

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 23/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ về Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet;
Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet (sau đây gọi là Website Chính phủ).

Điều 2. Website Chính phủ là cơ quan thông tin của Chính phủ, cung cấp thông tin chính thức cho nhân dân trong nước và người nước ngoài về những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tình hình phát triển kinh tế, xã hội và các lĩnh vực khác của cả nước trên mạng Internet. Website Chính phủ là đầu mối kết nối hoạt động cung cấp thông tin qua Internet của cơ quan hành chính các cấp, hướng tới phục vụ triển khai hoạt động dịch vụ công về thông tin và xây dựng mối quan hệ trực tuyến giữa Chính phủ với nhân dân.

Điều 3. Thành lập Ban chỉ đạo Website Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Trưởng ban; một Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Phó Trưởng ban thường trực; một Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông và một Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin là Phó Trưởng ban; Uỷ viên Ban chỉ đạo là đại diện lãnh đạo của các Bộ, ngành sau đây: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Thống kê. Thành lập Ban biên tập, có Tổng biên tập, một số Phó Tổng biên tập và Uỷ viên Ban biên tập (là cán bộ của Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan).

Trưởng Ban chỉ đạo thống nhất với các Bộ, ngành liên quan danh sách cụ thể thành viên của Ban chỉ đạo và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Uỷ quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Trưởng ban chỉ đạo ra quyết định thành lập Ban Biên tập và bổ nhiệm lãnh đạo Ban biên tập.

Điều 4. Website Chính phủ đặt tại Văn phòng Chính phủ. Giao Ban chỉ đạo và Ban biên tập chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ quản lý mọi hoạt động của Website Chính phủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ chủ trì xây dựng, tổ chức quản lý, đảm bảo hoạt động của Website Chính phủ. Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo chức năng, thẩm quyền và sự phân công của Ban chỉ đạo phối hợp với Văn phòng Chính phủ để đảm bảo hoạt động của Website Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có nhiệm vụ đảm bảo kinh phí cho xây dựng và hoạt động của Website Chính phủ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)