HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 229-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI CỦA HUYỆN CAO LỘC VÀO THỊ XÃ LẠNG SƠN THUỘC TỈNH CAOLẠNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiếnpháp năm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Lạng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩnviệc nhập các xã Hợp Thành, Mai Pha, Hoàng Đồng và Quảng Lạc của huyện Cao Lộcvào thị xã Lạng Sơn thuộc tỉnh Cao Lạng.

Điều 2. Ban tổ chức củaChính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Lạng chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng