HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 229-HĐBT

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

BỔSUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM VỀ NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC CỦA ỦY BAN ĐIỀU TRA TỘI ÁCCHIẾN TRANH XÂM LƯỢC CỦA BỌN BÀNH TRƯỚNG VÀ BÁ QUYỀN TRUNG QUỐC

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngBộ trưởng ngày 04 tháng 07 năm 1981;
Theo đề nghị của Ủy ban điều tra tội ác chiến tranh xâm lược của bọn bành trướngvà bá quyền Trung Quốc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy ban điều tratội ác chiến tranh xâm lược của bọn bành trướng và bá quyền Trung Quốc, ngoàinhững nhiệm vụ đã ghi trong quyết định số 99-CP ngày 11-03-1979 của Hội đồngChính phủ, nay phụ trách cả nhiệm vụ điều tra tội ác của bọn đế quốc và phảnđộng khác; phối hợp và cộng tác với hai nước bạn Lào và Cam-pu-chia trong việcđiều tra tội ác chiến tranh.

Điều 2. Thay Điều 4 củaquyết định số 99-CP ngày 11-03-1979 bằng điều 4 mới như sau:

a) Ở Trung ương, Ủy ban điều tratội ác chiến tranh xâm lược của bọn bành trướng và bá quyền Trung Quốc có mộtChủ nhiệm và từ 1 đến 2 Phó Chủ nhiệm giúp việc.

Bộ máy giúp việc Ủy ban gồm cóVăn phòng, các Phòng nghiệp vụ và các tổ chuyên viên.

b) Ở địa phương:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương phân công một Phó Chủ tịch Ủy bannhân dân phụ trách. Bộ máy giúp việc là Văn phòng Ủy ban nhân dân: có từ mộtđến hai cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm tùy khối lượng công việc nhiều hayít.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã đang có sự đối đầu hàng ngày về quân sự với bọn phản động Trung Quốc phâncông một Phó Chủ tịch phụ trách. Bộ máy giúp việc là Văn phòng Ủy ban nhân dânhuyện, thị xã: có một cán bộ chuyên trách.

Điều 3. Các Bộ Quốcphòng, Nội vụ, Ngoại giao, Y tế, Thương binh và xã hội, Văn hóa, Tổng cục Thốngkê, Thông tấn xã Việt Nam và Ban Biên giới của Hội đồng Bộ trưởng có tráchnhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban điều tra tội ác chiến tranh xâm lược của bọnbành trướng và bá quyền Trung Quốc trong phạm vi những vấn đề có liên quan vàcung cấp cho Ủy ban những tài liệu và thông tin cần thiết cho công tác điều tratội ác chiến tranh.

Điều 4. Ủy ban điều tratội ác chiến tranh xâm lược của bọn bành trướng và bá quyền Trung Quốc, Thủtrưởng các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khutrực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tố Hữu