SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Ủy quyền cho Chi cục truỏng Chi cục Bảo vệ thực vật thực hiện việc cấp giấy phép

vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật

_________________________

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH BÌNH

Căn cứ Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ Kiểm dịch thực vật, Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật; Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

Căn cứ Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 13/02/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định chức măng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Nông nghiệp & PTNT Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Ninh Bình;

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật và Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp & PTNT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ủy quyền cho Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật thực hiện việc cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật theo quy định tại Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp & PTNT, Chi cục trường Chi cục Bảo vệ thực vật và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./,

Giám Đốc

(Đã ký)

Trần Văn Bách