ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 229/-UBND

Bình Dương, ngày 28 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC CÔNG B TH TC HÀNH CHÍNH MI; TH TC HÀNH CHÍNH B BÃI BỎ THUC THM QUYN GII QUYT CA S XÂY DNG/T CHC XÃ HI NGH NGHIP ĐÃ ĐƯC CÔNG NHN TNH BÌNH DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 301/TTr-SXD ngày 22/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bkèm theo Quyết định này:

- 10 thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Tổ chức xã hội nghề nghiệp đã được công nhận.

- 04 thủ tục hành chính bị bãi blĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng đã được công bố tại Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Chtịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bBộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã (Chi tiết tại Phần I - Danh mục thủ tục hành chính kèm theo Quyết định này).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc SởXây dựng; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành định này./.

 


Nơi nhận:
- VPCP (Cục KS TTHC);- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;- CT, PCT UBND tỉnh;- Như Điều 3;- LĐVP, KSTT, KTN, Website;- Trung tâm Hành chính công;- Lưu: VT, Hiếu.

CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền giải quyết của S Xây dựng/Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã được công nhận.

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

1

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

1

2

Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III

9

3

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng)

13

4

Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài

20

5

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

23

6

Cấp nâng hạng chứng chhành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III

32

7

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III

39

8

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP )

47

9

Cấp lại chng chhành nghề hoạt động xây dựng hạng II, II (trường hợp chứng chỉ mất, hư hng, hết hạn)

55

10

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp

61

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc hủy bỏ, bãi bỏ thủ tục hành chính/ lý do hủy bỏ, bãi bỏ TTHC

1

Cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đi với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng; tổ chức kim định xây dựng; tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

2

Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đi tượng cp chứng chỉ năng lực)

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

3

Cấp/cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các nh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

4

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (Trường hợp CCHN rách nát/thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các nh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

* Ghi chú: Bãi bỏ thủ tục hành chính s thứ tự từ 39, 40, 41, 42 tại phần V.3, Mục V lĩnh vực Hoạt động xây dựng của Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã.