ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 229/QĐ-UBND

Bà Rịa -Vũng Tàu, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC TÊN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ TẠI BỘ PHẬN MỘT CA CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 08/VP-KSTTHC ngày 09 tháng 01 năm 2019 về việc ban hành quyết định công bố danh mục tên TTHC tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục tên 182 thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Nội dung của các thủ tục hành chính được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi về tên, số lượng thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp xã so với quyết định công bố thủ tục hành chính thì thực hiện theo Quyết định công bố thủ tục hành chính.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- TTr.Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Bộ phận TN&TKQ tập trung cấp tỉnh;
- B
áo BRVT, Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm Công báo-Tin học;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyn Thanh Tịnh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

1.

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực (7TT)

2.

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

3.

Chng thực di chúc

4.

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

5.

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

6.

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

7.

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

8.

Đăng ký khai sinh

Hộ tịch (14 TT)

9.

Đăng ký kết hôn

10.

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

11.

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

12.

Đăng ký khai t

13.

Đăng ký giám hộ

14.

Đăng ký chấm dứt giám hộ

15.

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

16.

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

17.

Đăng ký lại khai sinh

18.

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

19.

Đăng ký lại kết hôn

20.

Đăng ký lại khai tử

21.

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

22.

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Nuôi con nuôi (2TT)

23.

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

24.

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Liên thông Đăng ký giấy khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bo him xã hội cho trẻ dưới 6 tuổi (2TT)

25.

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

26.

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

Ph biến, giáo dục pháp luật (2TT)

27.

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

28.

Thủ tục công nhận hòa giải viên

Hòa giải cơ sở (4TT)

29.

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

30.

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

31.

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

32.

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Bồi thường nhà nước (3TT)

33.

Thủ tục trả lại tài sản

34.

Thủ tục chi trả tiền bồi thường

35.

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Khiếu nại, tố cáo (2TT)

36.

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã

37.

Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã

Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (1TT)

38.

Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã

Giải quyết khiếunại, t cáo (1TT)

39.

Đăng ký khai thác nước dưới đất

Tài nguyên nước (1TT)

40.

Xác định đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Môi trường (5TT)

41.

Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

42.

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

43.

Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết

44.

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

45.

Hòa giải tranh chấp đất đai

Đất đai (26TT)

46.

Đăng ký và cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gn liền với đất lần đầu

47.

Đính chính giấy chứng nhận đã cấp

48.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất ln đu (cấp huyện)

49.

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

50.

Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyn sử dụng đất, quyn sở hữu nhà ở và tài sản gn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

51.

Bán hoặc góp vốn bng tài sản gn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

52.

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thc thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

53.

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

54.

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

55.

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

56.

Đăng ký biến động về sử dụng đt, tài sản gn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt ltự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sn gn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng nhận

57.

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp giấy chứng nhận ln đầu và đăng ký thay đổi, chm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền k

58.

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

59.

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

60.

Tách thửa hoặc hợp thửa đất

61.

Cấp đổi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyn sở hữu nhà ở và tài sn khác gắn liền với đất

62.

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

63.

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

64.

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

65.

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyn sở hữu tài sản gn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận

66.

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất Thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tin hàng năm

67.

Đăng ký biến động quyn sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn lin với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thuế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vvà chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp

68.

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

69.

Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

70.

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyn sử dụng đất, quyn sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn lin với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà

71.

Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật (1TT)

72.

Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản

Nông nghiệp và phát triển nông thôn (3TT)

73.

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

74.

Cấp đi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

75.

Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúc sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sn trên đất trồng lúa

Trồng trọt (1TT)

76.

Đăng ký khai thác tận dụng gỗ rừng trồng bằng vốn đầu tư, khi chuyển sang trồng cao su của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

Lâm nghiệp (8TT)

77.

Xác nhận của UBND cấp xã đi với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên

78.

Xác nhận của UBND cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân

79.

Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

80.

Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

81.

Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

82.

Cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân.

83.

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)

84.

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được qui định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8 và 10 Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2014.

Thủy lợi (7TT)

85.

Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 01 m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. (Đối với các công trình thủy lợi phục vụ xã, phường, thị trấn)

86

Cấp giấy phép cho hoạt động khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. (Đi với các công trình thủy lợi phục vụ xã, phường, thị trấn)

87.

Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; trừ các trường hợp sau: a) Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; b) Xe cơ gii đi trên đường giao thông; công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; c) Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, có kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy li. (Đối với các công trình thủy lợi phục vụ xã, phường, thị trấn)

88.

Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. (Đối với các công trình thủy lợi phục vụ xã, phường, thị trấn)

89.

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. (Đối với các công trình thủy lợi phục vụ xã, phường, thị trấn)

90.

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

91.

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Giáo dục đào tạo (5TT)

92.

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

93.

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

94.

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

95.

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

96.

Thủ tục công nhận gia đình văn hóa

Văn hóa cơ sở (1TT)

97.

Đăng ký hoạt động Thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

Thư viện (1TT)

98.

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Thể dục thể thao (1TT)

99.

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Người có công (22TT)

100.

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

101.

Xác nhận liệt sĩ đối với người thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

102.

Xác nhận liệt sĩ đối với người không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trvề trước không còn giấy tờ

103.

Đổi hoặc cấp lại bằng Tổ quốc ghi công

104.

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

105.

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần

106.

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

107.

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

108.

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

109.

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

110.

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

111.

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

112.

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

113.

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

114.

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

115.

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

116.

Giải quyết trợ cấp một ln đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

117.

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trvề trước không còn giy tờ

118.

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

119.

Mua bo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

120.

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

121.

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Bảo trợ xã hội (17TT)

122.

Xác định, xác định lại mức khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

123.

Đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật

124.

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ nhà ở, sửa chữa nhà ở

125.

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

126.

Xác nhận hộ nghèo làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sng trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

127.

Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em

128.

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú n định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

129.

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

130.

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

131.

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưng trợ cấp xã hội hàng tháng đi với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

132.

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

133.

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

134.

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

135.

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng)

136.

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

137.

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

138.

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Phòng, chống tệ nạn xã hội (5TT)

139.

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

140.

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bt buộc tại cộng đồng

141.

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

 

142.

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đu cho nạn nhân

 

143.

Thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

Giảm nghèo (2TT)

144.

Thủ tục công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

145.

Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Trẻ em (6TT)

146.

Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

147.

Thủ tục phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

148.

Thủ tục đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhn chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

149.

Thủ tục thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

150.

Thủ tục chuyển trem đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

151.

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Tín ngưỡng tôn giáo (10TT)

152.

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

153.

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

154.

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

155.

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

156.

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

157.

Thủ tục đề nghthay đổi đa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

158.

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn một xã khác

159.

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

160.

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

161.

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thi đua khen thưởng (5TT)

162.

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

163.

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

164.

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

165.

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

166.

Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ

Đấu thầu (14 TT)

167.

Thm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

168.

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mi quan tâm, hồ sơ mi thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

169.

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lp

170.

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

171.

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vn

172.

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thu xây lắp và mua sắm hàng hóa

173.

Thm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

174.

Thm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

175.

Phê duyệt danh sách ngắn

176.

Phát hành hồ sơ mi quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

177.

Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

178.

Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

179.

Làm rõ hồ sơ dự thầu

180.

Thông báo tổ chức Lễ hội

Lễ hội (1TT)

181.

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Dân tộc (2TT)

182.

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số