ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CH
Á
NH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 229/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 26 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BÔ HOẶC MỘT PHÂN NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ vrà soát, hệ thng hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thng hóa văn bản quy phạm pháp luật;'

Xét Tờ trình số 86/TTr-TP ngày 22 tháng 01 năm 2016 của phòng Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do y ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016 (Đính kèm danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Huyện, Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân Huyện, Chủ tịch y ban nhân dân xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBNDTP;
-Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- TTHU, TTUB;
- P.TP;
- P.TP;
- CVP, PCVP;
- Lưu: VT-TH (P)

CHỦ TỊCH
Võ Văn Quận

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016

STT

Tên Loại văn bản

Số, ký hiệu;

Ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Thời đim hết hiệu lực

1

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND Ngày 05/01/2015

Về ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách Huyện năm 2015.

Nội dung văn bản đã thực hiện xong trong năm 2015 do đó không còn đối tượng điều chỉnh

31/12/2015

2

Chỉ thị

01/2015/QĐ-UBND ngày 05/01/2014

Về triển khai công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát trin kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách Huyện năm 2015.

Nội dung văn bản đã thực hiện xong trong năm 2015 do đó không còn đối tượng điều chỉnh

31/12/2015

B. VĂN BN HT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu;

Ngày tháng năm ban hành văn bản/ trích yếu nội dung văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

0

0

0

0

2

Chỉ thị

0

0

0

0