THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 229-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 1974

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ CƯỚC BƯU ĐIỆNQUỐC TẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Để thực hiện mối quan hệ bìnhđẳng giữa nước ta với nước ngoài trong lĩnh vực bưu điện, đồng thời góp phầntăng thu giảm chi ngoại tệ trong nghiệp vụ bưu địên quốc tế trong nghiệp vụ bưuđiện quốc tế:
Căn cứ theo đề nghị của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện,
(1) Văn bản đã được sửa theo đính chính ngày 16-10-1974.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi giá cướccác loại bưu phẩm, bưu kiện, điện báo, điện thoại và cho thuê đường điện tươngứng với mức cước quốc tế trong bảng giá kèm theo.

Điều 2. Giá cước bưuphẩm, điện báo, điện thoại và cho thuê đường điện thoại và cho thuê đường điệnthi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 1974. Giá cước bưu điện thi hành kể từ ngày01 tháng 01 năm 1975.

Điều 3. Ông Tổng cụctrưởng Tổng cục Bưu điện, căn cứ giá cước ban hành kèm theo quyết định này,thông báo cho các nước hữu quan và căn cứ giá cước bán cảnh, giá quá cảnh, cướcphụ của nước ngoài, tính giá cước toàn trình đối với các nghiệp vụ theo nguyêntắc thu đủ để chi trả cho nước ngoài.

Điều 4. Trong quá trìnhthi hành, trường hợp nước ngoài có sự thay đổi giá cước của họ đối với cácnghiệp vụ bưu điện trao đổi với ta, ông Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện đượcphép căn cứ vào giá cước của các nước đó để điều chỉnh giá của ta dựa trênnguyên tắc bình đẳng có đi có lại.

Điều 5. Ông Tổng cụctrưởng Tổng cục Bưu điện, ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và ông Tổng giám đốc Ngânhàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGĐặng Việt Châu

BẢNG GIÁ

CƯỚCBƯU ĐIỆN QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo quyết định số 229-TTg ngày 21-09-1974 của Thủ tướng Chínhphủ)

Nghiệp vụ

Nấc khối lượng hoặc đơn vị tính cước

Giá cước

Phơ-răng vàng

Quy ra đồng Việt-nam

1.Bưu phẩm

a) Thư:

- Gửi đi Liên-xô, Trung-quốc, Lào, Căm-pu-chia

Tới 20g

0,21

0,40

-Gửi đi các nước XHCN khác

Tới 20g

0,30

0,60

-Gửi đi các nước còn lại

Tới 20g

0,50

1,00

Các lao động nấc trên 20g tới 2 kg áp dụng cách tính quốc tế

b) Bưu thiếp:

-Gửi đi Liên-xô, Trung-quốc, Lào, Căm-pu-chia

0,14

0,30

-Gửi đi các nước XHCN khác

0,20

0,40

-Gửi đi các nước còn lại

0,30

0,60

c) Ấn phẩm:

-Gửi đi các nước Lào, Căm-pu-chia

Tới 20g

0,15

0,30

-Gửi đi các nước khác

Tới 20g

0,30

0,60

Các nấc trên 20g tới 2kg áp dụng cách tính quốc tế

d)Gói nhỏ :

-Gửi đi các nước XHCN, Lào, Căm-pu-chia

Tới 100g

0,30

0,60

-Gửi đi các nước khác

Tới 100g

0,50

1,00

Các nấc trên 100g tới 1 kg áp dụng cách tính quốc tế

2.Bưu kiện

a) Bán cảnh

Tới 1kg

2,00

b) Quá cảnh

Tới 1kg

0,35

Các nấc trên 3kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg áp dụng cách tính quốc tế

3. Điện báo

a) Bản cảnh:

-Đi các nước XHCN

một tiếng (*)

0,15

-Đi các nước khác:

trong châu Á

một tiếng

0,35

ngoài châu Á

-nt-

0,40

b)Quá cảnh

-nt-

0,12

4.Điện thoại

a) Bản cảnh:

-Đi các nước XHCN

3 phút

3,00

-Đi các nước khác:

3 phút

3,50

b) Quá cảnh

3 phút

4,00

5. Thuê đường điện

a)Đường điện báo

một tháng

Bằng cước của 3000 phút điện thoại.

b) Đường điện thoại

một tháng

Bằng cước của 6000 phút điện thoại.

(Trên đường liên lạc có cự ly tương ứng).

(*) Một tiếng = một từ.