ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2291/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 27 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾPHỐI HỢP CÔNG TÁC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂMTHẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN BÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ LuậtTổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtBảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ LuậtBảo hiểm y tế ngày 14 ngày 11 tháng 2008; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Côngvăn số 40-CV/BCS ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hộiViệt Nam về việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ;

Xét đề nghịcủa Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèmtheo Quyết định này Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểmxã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 2.Quyết địnhcó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Vănphòng UBND tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cácBan ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; cáccơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CÔNG TÁC THỰC HIỆNPHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Chương I

NHỮNGQUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế nàyquy định việc phối hợp giữa các Sở, Ban ngành, các tổ chức liên quan và UBNDcác huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) trong côngtác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (là BHYT), bảohiểm thất nghiệp (BHTN).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các Sở, Banngành, các tổ chức liên quan, UBND cấp huyện được giao trách nhiệm phối hợp tạiQuy chế này.

2. Các tổ chức,cá nhân có liên quan trong việc thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Điều 3. Mục đích, yêu cầu của hoạt động phối hợp

1. Phát huy tốiđa, hiệu quả, hiệu lực của việc thực hiện các quy định của pháp luật, các văn bảncủa Đảng, nhà nước về BHXH, BHYT; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm củacác cấp chính quyền, các ngành, các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với việc thựchiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN để góp phần thực hiện thắng lợi mụctiêu đảm bảo an sinh xã hội.

2. Việc phối hợpphải tuân thủ pháp luật, tạo sự thống nhất trong công tác quản lý nhà nước vớitổ chức thực hiện quy định về BHXH, BHYT, BHTN giữa các ngành, chính quyền địaphương và các đơn vị có liên quan. Giải quyết kịp thời những yêu cầu hợp pháp củatổ chức, công dân liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN.

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo sựlãnh đạo, chỉ đạo tập trung của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành thống nhất củachính quyền các cấp.

2. Xác định rõcơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan có trách nhiệm phối hợp trong việc thựchiện công tác tham mưu quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện chế độ BHXH, BHYT,BHTN theo đúng quy định.

3. Việc phối hợpphải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định.Sự phối hợp phải chặt chẽ, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trong công tác quản lý,tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

4. Cùng phối hợpgiải quyết các vấn đề phát sinh trên cơ sở kinh nghiệm và nguồn lực của các cơquan, tổ chức, địa phương có liên quan.

5. Các ngànhcó trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời theo yêu cầu của mỗi bênđể phục vụ cho việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của từngngành liên quan đến thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại địaphương.

Chương II

TRÁCHNHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 5. Bảo hiểm xã hội tỉnh

1. Bảo hiểm xãhội tỉnh là cơ quan chủ trì, tham mưu và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tổchức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho các đối tượng quảnlý trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội ViệtNam.

2. Tham mưu Tỉnhủy, UBND tỉnh triển khai các quy định về tổ chức thực hiện chế độ, chính sáchBHXH, BHYT, BHTN. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tếtrong việc tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hành, triển khai các chương trình,kế hoạch, đề án thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

3. Phối hợp vớiSở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh trong việcthành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành; chủ trì xây dựng, thực hiện kếhoạch kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của cácđơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh BHYT. Báo cáo, đề xuất các cấp cóthẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của tổ chức, cánhân; phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đề xuất việc khen thưởng đốivới tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc chấp hành, thực hiện chính sách,pháp luật về BHXH, BHYT.

4. Thườngxuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm cơ sở vật chất, tăng cường rà soát cảicách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ đạo, hướngdẫn nghiệp vụ cho các đơn vị trực thuộc đề thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức thựchiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

5. Chủ độngxây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án thực hiện cácnhiệm vụ BHXH, BHYT, BHTN được Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc cấp có thẩm quyềntham gia.

6. Chủ trì, phốihợp với các cơ quan liên quan xây dựng chế độ báo cáo, cơ chế trao đổi, cung cấpthông tin về đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH và người lao động tham giaBHXH, BHTN; về cơ sở y tế thực hiện khám chữa bệnh BHYT và người tham gia BHYT.

Điều 6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiệnchức năng quản lý nhà nước về BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn,tuyên truyền, phổ biến, kết hợp tư vấn trong việc thực hiện các quy định củapháp luật về BHXH, BHTN theo thẩm quyền.

3. Giám sát,kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc trong việc thực hiện các quy định của phápluật về BHXH, BHTN theo thẩm quyền.

3. Chỉ đạo cácđơn vị trực thuộc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân cấp quản lý nhànước về BHXH, giải quyết chế độ BHTN và thực hiện chế độ BHYT cho các nhóm đốitượng do ngành quản lý.

4. Phối hợp vớiBảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng, triển khai chương trình phối hợp công tác hàngnăm liên quan đến BHXH, BHTN.

Điều 7. Sở Y tế

1. Sở Y tế làcơ quan chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước vềBHYT.

2. Chủ trì, phốihợp với các Sở, Ban ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng chính sách,chương trình, kế hoạch, đề án, các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức thựchiện BHYT.

3. Ban hànhcác văn bản thuộc thẩm quyền trong nội dung quản lý nhà nước về BHYT.

4. Chỉ đạo cơsở khám chữa bệnh tổ chức thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho người tham giaBHYT theo đúng quy định. Chỉ đạo, thực hiện việc xây dựng bảng giá dịch vụ kỹthuật, tổ chức cung ứng thuốc, vật tư y tế và quản lý giá thuốc, giá vật tư y tếtheo quy định.

5. Kiểm tra,giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHYT trên địa bàn tỉnh.

6. Chủ trì, phốihợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng chương trình phối hợp công tác hàng nămvà giải quyết các vướng mắc phát sinh trong khám bệnh, chữa bệnh cho người cóthẻ BHYT.

7. Thực hiện mộtsố nhiệm vụ khác theo quy định của Luật BHYT và các văn bản quy phạm pháp luậtvề BHYT.

Điều 8. Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Phối hợp vớiBảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền và hướng dẫn thực hiệnBHYT học sinh, sinh viên hằng năm cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc.

2. Phối hợp vớiBảo hiểm xã hội tỉnh để chỉ đạo các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác giáo dụcvận động học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm y tế; đảm bảo quyềnlợi BHYT cho học sinh, sinh viên, thực hiện tốt công tác thu, nộp bảo hiểm, lậpdự toán, quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu trong công tácy tế trường học, đảm bảo công tác quyết toán quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu theoquy định.

3. Phối hợp vớicác ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và quyếttoán quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Điều 9. Sở Nội vụ

1. Thống nhấtvới Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế để thammưu UBND tỉnh thành lập, kiện toàn các tổ công tác liên ngành, tổ chức tư vấn,chỉ đạo về BHXH, BHYT, BHTN.

2. Phối hợp vớiBảo hiểm xã hội tỉnh đề xuất UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng các cơ quan, đơnvị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiệnchính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

3. Phối hợp vớiBảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc giải quyếtchế độ BHXH, BHYT, BHTN đối với cán bộ, công chức, viên chức do tỉnh quản lý.

Điều 10. Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh

1. Tổ chứctuyên truyền, phổ biến, tư vấn và giải đáp các chế độ, chính sách của pháp luậtvề BHXH, BHYT, BHTN trong phạm vi quản lý.

2. Tổ chức phốihợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật vềBHXH, BHYT, BHTN của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong khu công nghiệp.

Điều 11. Các cơ quan: Tài chính, Thuế, Kế hoạch và Đầu tư

1. Sở Tàichính

a) Tham mưu cấpcó thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí thực hiện hỗ trợ đóng BHYT cho các nhómđối tượng theo quy định thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương.

b) Thực hiệnthanh quyết toán và chuyển kinh phí cho các đối tượng được ngân sách nhà nướcđóng, hỗ trợ mức đóng BHYT.

c) Hàng năm, cùngvới thời gian quy định về lập dự toán ngân sách, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức,đơn vị quản lý đối tượng lập dự toán cho các đối tượng được ngân sách nhà nướcđóng BHYT.

2. Cục Thuế tỉnh

a) Chỉ đạo cácđơn vị trực thuộc hằng năm cung cấp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội nắm số liệu cácđơn vị sử dụng lao động có đăng ký mã số thuế (bao gồm tổng quỹ lương và số laođộng hưởng tiền lương, tiền công của từng đơn vị quyết toán thuế) để quản lý mứcđóng, số người đóng BHXH, BHYT, BHTN.

b) Yêu cầu cácđơn vị sử dụng lao động chấp hành, thực hiện đúng chế độ BHXH, BHYT, BHTN trongquá trình thực hiện công tác quản lý, thu thuế.

3. Sở Kế hoạchvà Đầu tư

a) Hàng quý,cung cấp cho Bảo hiểm xã hội tỉnh danh sách doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mớivà danh sách doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệptạm ngừng hoạt động trở lại, doanh nghiệp giải thể.

b) Phối hợp vớicác cơ quan quản lý nhà nước và Bảo hiểm xã hội tỉnh tham mưu UBND tỉnh lồngghép các mục tiêu, chỉ tiêu về BHXH, BHYT, BHTN vào các chương trình, kế hoạchphát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Điều 12. Các cơ quan: Thanh tra, Công an, Tòa án, Thi hànhán dân sự

1. Thanh tra tỉnh

a) Phối hợp vớiBảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việcchấp hành, thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

b) Phối hợp vớiBảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh xử lý vi phạmpháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của các tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền.

2. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo,phân công các đơn vị nghiệp vụ thực hiện công tác đấu tranh, phòng, chống cáchành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

b) Phối hợp vớiBảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện các nội dung phối hợp công tác theo Quy chế phốihợp giữa Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chốnghành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

3. Tòa án nhândân tỉnh

Chỉ đạo Tòa ánnhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành xét xử đối với những doanh nghiệpcó số nợ BHXH, BHYT, BHTN lớn, kéo dài trên địa bàn đã được cơ quan Bảo hiểm xãhội khởi kiện theo quy định của pháp luật.

4. Cục Thihành án dân sự tỉnh

Chỉ đạo Chi cụcThi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thi hành có hiệu quảcác bản án theo quyết định của Tòa án đã có hiệu lực đối với các tổ chức, cánhân phải thi hành các khoản tiền BHXH, BHYT, BHTN.

Điều 13. Các cơ quan: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp,Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Quảng Trị

1. Sở Thôngtin và Truyền thông

a) Phối hợp, hỗtrợ nghiệp vụ cho Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, SởY tế và các đơn vị liên quan thực hiện công tác truyền thông chính sách, phápluật về BHXH, BHYT, BHTN.

b) Chỉ đạo, địnhhướng các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, phổbiến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

2. Sở Tư pháp

a) Phối hợp vớiBảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế thực hiệntuyên truyền pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biếngiáo dục pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN (đối với các văn bản mới được ban hành)vào kế hoạch của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Thực hiệncó hiệu quả các chương trình, đề án hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói chung vàưu tiên việc hỗ trợ pháp lý về BHXH, BHYT, BHTN.

3. Đài Phátthanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị

Phối hợp với SởLao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng cácchuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, giải đáp thắc mắc, định kỳ giới thiệu chủtrương, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT để tuyên truyền thường xuyên, liêntục đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn.

Điều 14. UBND cấp huyện

1. Thực hiện chứcnăng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn theo quy địnhcủa pháp luật.

2. Thườngxuyên chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý chấp hành,thực hiện đúng các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Chỉ đạo các cơquan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, thanh tra, kiểmtra, xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệtlà đối với các đơn vị để số tiền nợ lớn hoặc kéo dài làm ảnh hưởng đến việc giảiquyết chế độ cho người lao động.

3. Ban hành kếhoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chínhtrị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn2012 - 2020; Chương trình hành động số 70-CTHĐ/TU ngày 02 tháng 7 năm 2013 củaTỉnh ủy Quảng Trị về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạchsố 3491/KH-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh về triển khai thựchiện Chương trình hành động số 70-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy Quảng Trị về thực hiện Nghịquyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nghiên cứu ban hành kế hoạch thực hiện lộtrình tiến tới BHYT toàn dân của địa phương phù hợp với tình hình, điều kiện thựctế và theo đúng định hướng tại Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYTtoàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2020.

4. Thành lập,kiện toàn tổ chức tư vấn, Ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT và chỉ đạo UBND cấpxã thành lập, kiện toàn tổ chức tư vấn, Ban chỉ đạo thực hiện BHYT ở cơ sở.

5. Thực hiệncác nhiệm vụ khác trong quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định củapháp luật.

Điều 15. Liên đoàn Lao động tỉnh

1. Phối hợp thựchiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hệ thống Công đoàn vàtrong công chức, viên chức, công nhân, người lao động; tham gia quá trình triểnkhai, tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN và hoạt độngkiểm tra, giám sát, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người lao động.

2. Chỉ đạoCông đoàn các cấp tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sáchBHXH, BHYT, BHTN ở các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 16. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

1. Hướng dẫn,kiểm tra, đôn đốc các tổ chức thành viên thực hiện công tác thông tin, tuyêntruyền về mục đích, ý nghĩa của chính sách an sinh xã hội và các quy định củapháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

2. Tham giagiám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của các tổ chức,cá nhân; kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết nhữngvướng mắc hoặc các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT, BHTN.

Điều 17. Lập dự toán ngân sách đóng, hỗ trợ đóng BHYT, BHTN

Hằng năm, cùngthời gian quy định về lập dự toán ngân sách nhà nước:

Đơn vị sử dụnglao động được ngân sách địa phương bảo đảm toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạtđộng thường xuyên; cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội; cơ quan Bảo hiểmxã hội; HĐND các cấp; UBND cấp xã lập dự toán ngân sách đóng BHYT cho các nhómđối tượng theo đúng quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 4, Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện BHYT.

Điều 18. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, sơ kết,tổng kết

Theo chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Sở Y tế:

1. Xây dựngchương trình, kế hoạch công tác hàng năm nhằm triển khai công tác quản lý nhànước và tổ chức thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

2. Tham mưuUBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết chuyên đề, giai đoạn thực hiện BHXH, BHYT,BHTN theo quy định của pháp luật hoặc chỉ đạo của các cơ quan Trung ương.

Điều 19. Rà soát, đối chiếu các văn bản pháp luật; hướng dẫnnghiệp vụ về BHXH, BHYT, BHTN

1. Căn cứ kếhoạch, chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương hoặc trong trường hợp cầnthiết, UBND tỉnh tổ chức giao nhiệm vụ cho các Sở, Ban ngành, địa phương ràsoát, đối chiếu, tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật vềBHXH, BHYT, BHTN.

2. Bảo hiểm xãhội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế hằngnăm xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước vàthực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho các cơ quan, đơn vị liên quan; tập huấn,bồi dưỡng nghiệp vụ cho lãnh đạo và người làm công tác BHXH, BHYT, BHTN trongcác đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh BHYT.

Điều 20. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHXH, BHYT, BHTN

1. Khi nhận đượcđơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân thì cơ quan có thẩmquyền tiếp nhận, thụ lý giải quyết theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại,tố cáo. Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết thì kịp thời chuyển đơn,thư hoặc hướng dẫn tổ chức, cá nhân chuyển đơn, thư đến cơ quan có thẩm quyền đểgiải quyết.

2. Đối với nhữngtrường hợp đơn, thư do cấp trên chuyển xuống, cơ quan được giao nhiệm vụ phảithụ lý, giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết cho cơ quan cấp trên. Trường hợpnội dung giải quyết liên quan đến nhiều cơ quan thì cơ quan chủ trì phối hợp vớicác cơ quan liên quan để thống nhất hướng giải quyết; nếu yêu cầu giải quyết vượtthẩm quyền thì báo cáo UBND tỉnh hoặc cơ quan cấp trên có thẩm quyền giải quyết.

Điều 21. Tổ chức họp giao ban nhằm tháo gỡ, giải quyết nhữngkhó khăn, vướng mắc, phát sinh

1. Căn cứ tìnhhình thực tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế,UBND cấp huyện định kỳ hằng năm hoặc 06 tháng tổ chức họp giao ban với sự thamgia của đại diện các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm giải quyết, tháo gỡ nhữngvấn đề tồn tại, hạn chế lớn hoặc những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thựchiện công tác quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

2. UBND tỉnh tổchức Hội nghị để giải quyết những vấn đề lớn, có ý kiến khác nhau giữa các Sở,Ban ngành, địa phương hoặc lấy ý kiến của các Sở, Ban ngành, địa phương để quyếtđịnh nội dung, chương trình kế hoạch của UBND tỉnh về BHXH, BHYT, BHTN.

Chương III

TỔCHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Kinh phí, nguồn nhân lực thực hiện hoạt động phốihợp

1. Kinh phí phụcvụ công tác phối hợp thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN sử dụng từ nguồnngân sách trong dự toán hàng năm được các cấp có thẩm quyền phân bổ cho từngđơn vị theo nhiệm vụ được phân công, phân cấp.

2. Các cơ quanđược quy định trách nhiệm phối hợp giao nhiệm vụ cho Thủ trưởng các đơn vị trựcthuộc, Bộ phận chuyên môn và phân công công chức, viên chức thực hiện có hiệuquả những nội dung công tác quy định tại Quy chế này.

Điều 23. Điều khoản thi hành

1. Bảo hiểm xãhội tỉnh làm cơ quan đầu mối, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liênquan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quy chếnày.

2. Trên cơ sởQuy chế này, các cơ quan liên quan triển khai xây dựng các Quy chế phối hợpliên ngành nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong từng lĩnh vực cụ thể.

3. Trong quátrình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc cần phải bổ sung, điều chỉnh cho phù hợptình hình thực tế của của địa phương, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đềxuất về Bảo hiểm xã hội tỉnh để tổng hợp, thống nhất ý kiến và báo cáo UBND tỉnhxem xét, quyết định.