BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2292/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệpvụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viênđại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đạilý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đạilý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 1107/CV-SM ngày 11/7/2016 của Côngty TNHH xuất nhập khẩu quốc tế Sao Mai;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngnhận:

Công ty TNHH xuất nhập khẩu quốc tếSao Mai.

Mã số thuế: 3603355128.

Địa chỉ: 12A22, KDC An Bình, phườngAn Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,mã số doanh nghiệp 3603355128 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tưtỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/01/2016.

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủtục hải quan.

Công ty TNHH xuất nhập khẩu quốc tếSao Mai có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấpChứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã sốnhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục côngnhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cácông (bà) Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu quốc tế Sao Mai, Cục trưởng CụcGiám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai chịutrách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh