BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2297/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệpvụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viênđại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đạilý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đạilý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 02/2016CV ngày 06/7/2016 ận Việt Hàn;

Xét đề nghị của Cục trưởng CụcGiám sát quản lý về hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngnhận:

Công ty TNHH tiếp vận Việt Hàn.

Mã số thuế: 0107435564.

Địa chỉ: số 28 A20, tập thể NghĩaTân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,mã số doanh nghiệp 0107435564 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tưTP. Hà Nội cấp ngày 17/5/2016.

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủtục hải quan.

Công ty TNHH tiếp vận Việt Hàn cótrách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấpChứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã sốnhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục côngnhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. CácÔng (bà) Giám đốc Công ty TNHH tiếp vận Việt Hàn, Cục trưởng Cục Giám sát quảnlý về hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội chịu trách nhiệm thi hànhquyết định này./.


- Như Điều 3;

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh