ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2297/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNHRÚT VỐN, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2013 TRÊNĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1972/QĐ-TTg ngày 30/11/2012của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1658/QĐ-BKHĐT ngày06/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao vốn thực hiện các Chươngtrình mục tiêu quốc gia năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 15/01/2013của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao nhiệm vụ và phân bổ chi tiết thực hiện cácChương trình mục tiêu quốc gia năm 2013;

Xét văn bản số 1625/SGDĐT-KHTC ngày 11/10/2013của Sở Giáo dục và Đào tạo và văn bản số 1270/SLĐTBXH ngày 15/10/2013 của SởLao động, Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tưtại Tờ trình số 241/TTr-KHĐT ngày 24 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh rút vốn, bổ sung kế hoạchvốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhưsau:

1. Rút vốn đầu tư các Chương trình mục tiêu quốcgia: 3.875 triệu đồng, trong đó:

a) Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đàotạo: 2.865 triệu đồng.

b) Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạynghề: 1.010 triệu đồng.

2. Bổ sung vốn đầu tư cho các Chương trình mục tiêuquốc gia: 3.875 triệu đồng, trong đó:

a) Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đàotạo: 2.865 triệu đồng.

b) Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạynghề: 1.010 triệu đồng.

(Chi tiết danh mục các dự án rút vốn, bổ sung vốn:theo Phụ lục đính kèm)

3. Các nội dung khác, thực hiện theo Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thươngbinh và Xã hội; Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ đầu tư các dự án nêu tại Điều 1và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kểtừ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KH, VX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÔNG TRÌNHRÚT VỐN, BỔ SUNG VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHLÂM ĐỒNG
(Ban hành theo Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2013 của UBNDtỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị tính: Triệuđồng

STT

Danh mục dự án/công trình

Quyết định đầu tư số, ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng vốn đã bố trí đến tháng 10/2013

Khối lượng thực hiện đến tháng 10/2013

Vốn còn thừa/ chưa giải ngân đề nghị điều chuyển

Đề nghị bổ sung vốn

Đơn vị thực hiện

Ghi chú

Tổng số

Tr. đó: năm 2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo

44.221

27.331

11.542

27.331

2.865

2.865

I

Rút vốn

12.822

10.547

4.047

7.682

2.865

0

1

Trường PT DTNT huyện Lâm Hà

233/QĐ-KHĐT ngày 27/11/2009

4.875

2.600

2.600

0

2.600

0

Trường PT DTNT huyện Lâm Hà

Chưa giải ngân

2

Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Bảo Lâm

2904/QĐ-UBND ngày 05/11/2008

7.947

7.947

1.447

7.682

265

0

Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Bảo Lâm

Vốn còn dư sau khi quyết toán hoàn thành dự án

II

Bổ sung vốn

31.399

16.784

7.495

19.649

2.865

1

Trường THCS & THPT DTNT liên huyện phía Nam

247/QĐ-KHĐT ngày 04/12/2009

17.089

7.417

4.495

10.017

2.600

Trường THCS & THPT DTNT liên huyện phía Nam

Thanh toán khối lượng hoàn thành

2

Trường PT DTNT huyện Đơn Dương

210/QĐ-KHĐT ngày 14/12/2010; 97/QĐ-KHĐT ngày 27/5/2011

14.310

9.367

3.000

9.632

0

265

Trường PT DTNT huyện Đơn Dương

Thanh toán khối lượng hoàn thành

B

Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề

18.227

15.142

7.982

15.143

1.010

1.010

I

Rút vốn

0

1.010

1.010

0

1.010

0

Dự án 3

Hỗ trợ đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

1.010

1.010

0

1.010

0

Sở Lao động TBXH

Không có đối tượng để thực hiện

1

Hỗ trợ học phí, ăn, ở, đi lại

900

900

0

900

2

Hỗ trợ chi phí làm thủ tục xuất cảnh

110

110

0

110

II

Bổ sung vốn

18.227

14.132

6.972

15.143

0

1.010

Dự án 2

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

150

150

200

0

50

1

Điều tra học nghề

150

150

200

0

50

Sở Lao động TBXH

Dự án 4

Hỗ trợ phát triển thị trường lao động

18.227

13.982

6.822

14.943

0

960

1

Dự án xây dựng sàn giao dịch việc làm

194b/QĐ-KHĐT ngày 07/10/2011

18.227

13.602

6.442

13.934

0

331

Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Lâm Đồng

Thanh toán khối lượng hoàn thành

2

Hỗ trợ thu thập cơ sở dữ liệu cung lao động

380

380

1.009

0

629

Sở Lao động TBXH

Tổng

62.448

42.473

19.524

42.474

3.875

3.875