ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2297/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 12 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNGTẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quychế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chínhnhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ tại Tờ trình số 430/TTr-SNV ngày 28 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thôngtrong giải quyết các công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan, đơn vịtrên địa bàn tỉnh, đối với các cơ quan sau:

1. Các cơ quan chuyên môn thuộcUBND cấp tỉnh.

2. UBND các huyện, thành phố thuộctỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện).

3. UBND các xã, phường, thị trấn(sau đây gọi chung là cấp xã).

4. Các cơ quan Trung ương được tổchức theo ngành dọc đặt tại địa phương (sau đây gọi chung là các cơ quan đượctổ chức theo ngành dọc).

5. Các đơn vị sự nghiệp công lập,doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh có thủ tục hành chính liên quan đến tổchức, cá nhân.

6. Trường hợp đặc biệt.

a) Đối với Thanh tra tỉnh và BanDân tộc tỉnh do có ít giao dịch trực tiếp với tổ chức và công dân thì lựa chọn hìnhthức tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu của tổ chức vàcông dân theo đúng quy định của pháp luật. Bố trí nơi đón tiếp tổ chức, côngdân đến giao dịch liên hệ công tác; Trang thiết bị làm việc theo quy định; Bốtrí số công chức phù hợp để thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức,công dân. Quy định lịch tiếp và giải quyết yêu cầu của tổ chức và công dân chophù hợp với chức năng nhiệm vụ, bảo đảm thuận tiện, giảm phiền hà cho tổ chứcvà công dân.

b) Đối với các xã vùng biên giới,vùng đặc biệt khó khăn thì UBND các huyện căn cứ vào điều kiện cụ thể về cơ sởvật chất, điều kiện làm việc, đội ngũ cán bộ, công chức, mức độ giao dịch vớitổ chức và công dân quy định hình thức tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảtại UBND xã phù hợp. Bố trí phòng làm việc độc lập cho Bộ phận Tiếp nhận và trảkết quả, diện tích có thể nhỏ hơn 40m2 và phân công, công chức trực hàng ngàyđể tiếp nhận giải quyết các yêu cầu của tổ chức và công dân theo đúng quy địnhcủa pháp luật (không nhất thiết phải bố trí đủ số công chức và trực đủ 5 ngày/tuần).

Điều 2. Phạm vi áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

1. Cơ chế một cửa được thực hiệntrong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân thuộc trách nhiệm, thẩmquyền giải quyết của một trong các cơ quan quy định tại Điều 1 của Quyết địnhnày.

2. Cơ chế một cửa liên thông đượcthực hiện trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Tài chính -Kế hoạch; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp; Lao động, Thương binh vàXã hội và các lĩnh vực khác thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quanhành chính nhà nước.

Các cơ quan, đơn vị có các thủ tụchành chính liên quan đến nhiều cơ quan hành chính nhà nước phải thực hiện cơchế một cửa liên thông. Trên cơ sở Nghị định của Chính phủ và Thông tư liên bộcủa các Bộ, Ngành Trung ương, cơ quan được giao chủ trì (đầu mối) có trách nhiệmxây dựng Đề án trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ thẩm định về căn cứ pháp lý, thủtục hồ sơ, quy trình giải quyết hồ sơ hành chính liên thông) ban hành và tổ chứcthực hiện khi được UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Quy trình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liênthông

Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơchế một cửa liên thông được thực hiện theo quy trình quy định tại Điều 6, Điều7 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nội vụ

a) Thẩm định Quy định thực hiện cơchế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vựckhác được quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định này.

b) Tập huấn về chuyên môn nghiệpvụ và văn hóa ứng xử, kỹ năng giao tiếp với tổ chức, cá nhân trong quá trình giảiquyết công việc cho đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả.

c) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vịquy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liênthông, các mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, phiếu hẹn, sổ theo dõi và cácmẫu giấy tờ khác phục vụ hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theoquy định.

d) Triển khai các giải pháp nângcao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; triểnkhai nhân rộng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại UBND cấp huyệntheo quy định.

đ) Định kỳ 6 tháng và hàng năm kiểmtra việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quanhành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp vớicác sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, thống kê, trình UBNDtỉnh quyết định công bố công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giảiquyết của các sở, ban, ngành, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh để thực hiệntheo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợpvới Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh

a) Trình HĐND tỉnh quyết định sửađổi, bổ sung Nghị quyết số 45/2013/NQ-HĐND ngày 14/3/2015 của HĐND tỉnh Quy địnhmức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

b) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vịlập dự toán kinh phí đảm bảo việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế mộtcửa liên thông (xây dựng đề án, quy chế phối hợp, tập huấn nghiệp vụ, tham quanhọc tập, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị...).

4. Các sở: Tài nguyên và Môi trường,Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Xây dựng cótrách nhiệm xây dựng đề án trình UBND tỉnh phê duyệt (qua Sở Nội vụ thẩm định)và tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với các lĩnh vựcquy định tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định này, cụ thể:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường: Lĩnhvực đất đai.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lĩnh vựcKế hoạch - Đầu tư; Đăng ký kinh doanh hộ cá thể; Đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

c) Sở Lao động - Thương binh và Xãhội: Lĩnh vực Bảo trợ xã hội; Người có công.

d) Sở Tư pháp: Lĩnh vực Tư pháp.

đ) Sở Xây dựng: Lĩnh vực Xây dựng.

5. Đài Phát thanh và Truyền hìnhtỉnh, Báo Sơn La tổ chức tuyên truyền thường xuyên việc thực hiện cơ chế một cửa,cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nước trên địa bàn tỉnh.

6. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBNDtỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm:

a) Đảm bảo diện tích làm việc, trangthiết bị, bố trí và phân công công chức có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp, có kỹnăng giao tiếp tốt làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy địnhtại Điều 9, Điều 10 và Điều 13 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Quyết định ban hành Quy chế hoạtđộng của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc trách nhiệm quản lý.

c) Công khai tại cơ quan, đơn vị,trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị các quy định, thủ tục hành chínhđầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, dễ tiếp cận, dễ khai thác, sử dụng theo quyđịnh, công khai các chuẩn mực, các quy định hành chính để tạo thuận lợi cho việckiểm tra giám sát.

d) Thông tin, tuyên truyền để cánhân, tổ chức biết về hoạt động của cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tạicác cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

đ) UBND cấp huyện có trách nhiệmtổ chức thực hiện, theo dõi kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện cơ chế một cửa, cơchế một cửa liên thông tại UBND cấp xã thuộc địa bàn quản lý.

7. Các cơ quan Trung ương được tổchức theo ngành dọc tại tỉnh và các đơn vị sự nghiệp, Doanh nghiệp Nhà nước cócác giao dịch liên quan đến tổ chức và công dân, căn cứ vào Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của ngành tổ chức thựchiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông phù hợp với điều kiện của cơquan, đơn vị đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân khi đếngiao dịch công tác.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốccác sở, ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương, Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố,Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký./.


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 5;
- Lãnh đạo VP và CVCK;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC, D280b

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh