ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ĐỒNG NAI
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 2298/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 24 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC XẾP HẠNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Thông tư số 07/2006/TT-BYT ngày 05/06/2006 của Bộ Y tế về việc hướng dẫnthực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp y tế khôngthực hiện việc xếp hạng;
Căn cứ Thông tư số 03/2007/TT-BYT ngày 08/02/2007 về việc sửa đổi khoản 3 mụcIV Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng cácđơn vị sự nghiệp y tế;
Căn cứ Quyết định số 23/2005/QĐ-BYT ngày 25/08/2005 của Bộ Ytế về việc hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1499/TT-SYT ngày 02/11/2006về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế;
Theo đề nghị của Trưởng đoàn thẩm định, xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế tỉnhĐồng Nai tại Tờ trình số 700/TTr-SNV ngày 05/07/2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay xếp hạng 21 đơnvị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (danh sách các đơn vị đính kèm).

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Mức phụ cấp chức vụlãnh đạo các đơn vị sự nghiệp y tế có tên tại Điều 1 thực hiện đúng quy định tạiThông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/08/2005 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xếphạng các đơn vị sự nghiệp y tế.

Sau 05 năm (đủ 60 tháng) kể từ ngàyQuyết định xếp hạng có hiệu lực, đơn vị sự nghiệp y tế có tên ở Điều 1có tráchnhiệm tổng hợp hồ sơ đề nghị cơ quan có liên quan xem xét, xếp lại hạng cho đơnvị.

Điều 4. Các ông (bà)ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Tài chính, Thủ trưởng các đơnvị sự nghiệp y tế có tên ở Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCHHuỳnh Thị Nga

DANH SÁCH

Các đơn vị sự nghiệp y tế được xếp hạng
(Kèm theo Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 24/07/2007 của Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Đồng Nai)

STT

Đơn vị sự nghiệp y tế

Hạng được xếp

1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

II

2

Bệnh viện Nhi tỉnh Đồng Nai

II

3

Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất

II

4

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai

II

5

Trung tâm Phòng chống sốt rét tỉnh Đồng Nai

II

6

Trung tâm Sức khỏe lao động và Môi trường tỉnh Đồng Nai

II

7

Bệnh viện Da liễu tỉnh Đồng Nai

III

8

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đồng Nai

III

9

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Đồng Nai

III

10

Bệnh viện Đa khoa khu vực Xuân Lộc

III

11

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Phú

III

12

Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành

III

13

Trung tâm Y tế dự phòng huyện Định Quán

III

14

Trung tâm Y tế dự phòng huyện Long Thành

III

15

Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Long Khánh

III

16

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Đồng Nai

III

17

Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Đồng Nai

IV

18

Trung tâm Răng hàm mặt tỉnh Đồng Nai

IV

19

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Đồng Nai

IV

20

Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Đồng Nai

IV

21

Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Đồng Nai

IV