ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
QUẢNG NGÃI
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2299/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT KHỞI ĐIỂM ĐỂ THỰCHIỆN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU DÂN CƯ BẮC LÊ LỢI, THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổchức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hànhLuật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 17/01/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi,bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghịđịnh số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ Quy định bổ sungvề việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sửdụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thuhồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương phápxác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ vềphương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/08/2005 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụngđất hoặc cho thuê đất;
Căn cứ Quyết định số 72/2006/QĐ-UBND ngày 16/12/2006 của UBND tỉnh về việc ban hànhQuy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Trên cơ sở Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Chủ tịch UBND thành phốQuảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu dân cư phía Bắcđường Lê Lợi, thuộc phường Nghĩa Lộ và Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 06/08/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh vềviệc thành lập Hội đồng Đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư Bắc Lê Lợi, thànhphố Quảng Ngãi;
Xét đề nghị của Hội đồng Đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư Bắc Lê Lợi, thànhphố Quảng Ngãi tại Tờ trình số 1781/TTr-HĐĐGĐ ngày 08/10/ 2007 về việc phê duyệtgiá đất khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và phê duyệt Phương ánđấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư Bắc Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất khởi điểm để Hộiđồng Đấu giá đất tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cưBắc Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc xác định giá khởi điểm:

- Giá khởi điểm để làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất cóthu tiền sử dụng đất phải sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tếtrong điều kiện bình thường tại thời điểm xác định giá khởi điểm theo mục đíchsử dụng đất mới của khu đất đấu giá (giá đất này không tính đến tác động củacác yếu tố gây tăng giá do thay đổi quy hoạch của khu đất).

- Giá khởi điểm không được thấp hơn giá đất do UBND tỉnh ban hành theoquy định của Chính phủ.

2. Cơsở xác định:

- Áp dụngmức giá đất ở hiện nay được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số72/2006/QĐ-UBND ngày 16/12/2006 để làm đơn giá đất.

- Tính cho toàn bộ diện tích khu đất đưa ra đấu giá (không phân biệtphần diện tích đất ở mà tổ chức trúng đấu giá được chuyển nhượng sau khi xâydựng nhà, biệt thự; diện tích đất sản xuất kinh doanh dịch vụ được Nhà nước chothuê và đất dùng để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và côngtrình công cộng mà tổ chức kinh tế trúng đấu giá đất phải có trách nhiệm đầu tưxây dựng hoàn thành để chuyển giao không bồi hoàn cho UBND thành phố Quảng Ngãiquản lý, khai thác sử dụng).

3. Giákhởi điểm của toàn bộ khu đất đưa ra đấu giá: 18.800triệu đồng (mười tám tỷ, tám trăm triệu đồng).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tưpháp; Chánh Thanh tra tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nướcQuảng Ngãi; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; Chủ tịch Hội đồng Đấu giá quyềnsử dụng đất Khu dân cư Bắc Lê Lợi; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các đơn vịliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
-TTTU, TTHĐND tỉnh;
-CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
-VPUB: CVP, PVP(CN), KHTH, NLTN;
-Lưu: VT, XD.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế