THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH 

Về thành lập Hội đồng Tài chính - Tiền tệ nhà nước

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Tài chính - Tiền tệ nhà nước giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng về chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia.

Điều 2. Hội đồng Tài chính - Tiền tệ Nhà nước có nhiệm vụ:

1. Xem xét, thảo luận và có ý kiến đề xuất về các đề án, chủ trương, chính sách và kế hoạch tài chính - tiền tệ do các Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

2. Tổ chức phối hợp thực hiện các chủ trương, chính sách, kế hoạch về tài chính - tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, giá cả và thị trường vốn trong nước và quốc tế; kiến nghị các biện pháp điều hành của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện có hiệu quả các chính sách tài chính - tiền tệ của Đảng và Nhà nước.

3. Theo dõi kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách và kế hoạch về tài chính - tiền tệ; tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình chuẩn bị các đề án của các Bộ, ngành và các địa phương trong lĩnh vực này.

Điều 3. Hội đồng Tài chính - Tiền tệ Nhà nước làm việc theo nguyên tắc tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ. Các chủ trương, chính sách và kế hoạch về tài chính - tiền tệ trước khi báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định phải được tập thể Hội đồng thảo luận đóng góp ý kiến, nếu có ý kiến khác nhau phải báo cáo đầy đủ với Thủ tướng Chính phủ.

Quy chế làm việc của Hội đồng Tài chính - Tiền tệ Nhà nước và mối quan hệ giữa Hội đồng và các ngành liên quan do Chủ tịch Hội đồng quy định.

Điều 4. Hội đồng Tài chính - Tiền tệ Nhà nước do một Phó thủ tướng làm Chủ tịch. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và mời một đồng chí Phó ban kinh tế Trung ương Đảng làm Phó chủ tịch Hội đồng. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Uỷ viên Hội đồng.

Giúp việc Hội đồng có Tổng thư ký và một số chuyên viên chuyên trách đặt tại Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị và Chủ tịch Hội đồng quyết định. Mọi chế độ và điều kiện làm việc do Văn phòng Chính phủ đảm nhận.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải