THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước về Du lịch

_____________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ kết luận của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trong tình hình mới (Thông báo số 179/TB-TW ngày 11 tháng 11 năm 1998 của Bộ Chính trị);

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước về Du lịch để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và điều phối các hoạt động về du lịch.

Điều 2. Ban chỉ đạo Nhà nước về Du lịch có các nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu sau đây:

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và điều phối hoạt động của các Bộ, ngành và địa phương liên quan trong việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình quốc gia về phát triển du lịch trong từng giai đoạn phát triển kinh tế.

Giúp Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề liên ngành, những vướng mắc giữa các Bộ, ngành và địa phương liên quan trong quá trình thực hiện các kế hoạch, chương trình du lịch nêu trên cũng như các vướng mắc liên quan đến chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch.

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương liên quan trong việc xây dựng triển khai các kế hoạch, chương trình cụ thể về phát triển du lịch trong phạm vi ngành, địa phương mình phù hợp với kế hoạch, chương trình quốc gia.

3. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện công tác tuyên truyền trong, ngoài nước các chương trình quốc gia về phát triển du lịch; phổ biến đường lối, chủ trương, pháp luật của Nhà nước về du lịch.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 3. Thành viên Ban chỉ đạo Nhà nước về Du lịch gồm các đồng chí:

1. Nguyễn Mạnh Cầm, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban;

2. Võ Thị Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Phó Trưởng ban;

3. Trần Hanh, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ủy viên;

4. Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, ủy viên;

5. Nguyễn Dy Niên, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ủy viên;

6. Lưu Trần Tiêu, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, ủy viên;

7. Nguyễn Tiến Sâm, Cục trưởng cục Hàng không dân dụng Việt Nam, ủy viên;

Điều 4. Tổng cục Du lịch là cơ quan thường trực, bảo đảm các điều kiện làm việc của Ban chỉ đạo Nhà nước về Du lịch.

Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo Nhà nước về Du lịch được cấp từ ngân sách nhà nước hàng năm và được tổng hợp chung vào kinh phí của Tổng cục Du lịch.

Điều 5. Trưởng ban sử dụng con dấu của Chính phủ; Phó trưởng ban sử dụng con dấu của Tổng cục Du lịch.

Điều 6. Trưởng ban chỉ đạo Nhà nước về Du lịch quyết định Quy chế hoạt động của Ban.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đồng chí có tên tại Điều 3 trên đây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải