ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Số: 23/2000/QĐ .UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 2 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

V/v giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho các huyện, thị.

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 21/6/1994.

- Căn cứ Quyết định số 237/1998/QĐ .TTg ngày 3/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/1999/TTLB /BKH.NN ngày 6/10/1999 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Xét đề nghị của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 23/NN ngày 20/1/2000.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay giao nhiệm vụ cho UBND các huyện, thị tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn quản lý.

Điều 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ dự án qui hoạch tổng thể cấp nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Bình Dương giai đoạn đến năm 2010 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 2077/QĐ .BNN.KH ngày 9/6/1996, tình hình thực hiện dự án, kế hoạch năm 2000 để bàn giao cụ thể để UBND các huyện, thị tiếp tục thực hiện.

Điều 3 : Ông Chánh Văn phòng HĐND-UBND tỉnh; chủ nhiệm chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi Cục trưởng Chi cục quản lý nước - Phòng chống lụt bão - Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thủ trưởng các sở ngành có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này kể từ ngày ký./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Phan Hồng Đoàn