ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 23/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÍ ĐIỂM TRUNG TÂM DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG QUẬN TÂY HỒ"

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;
Căn cứ Quyết định số 5152/QĐ-UB ngày 5/9/2001 của UBND thành phố Hà Nội về việc xây dựng đề án thí điểm dịch vụ hành chính công tại thành phố Hà Nội
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố và Chủ tịch UBND Quận Tây Hồ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thành lập thí điểm Trung tâm dịch vụ hành chính công trực thuộc UBND Quận Tây Hồ :

1. Tên gọi : Trung tâm dịch vụ hành chính công Tây Hồ

Địa điểm làm việc của Trung tâm tại trụ sở UBND Quận Tây Hồ.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu tiền công dịch vụ hành chính đảm bảo tự trang trải chi phí hoạt động của Trung tâm, chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của UBND Quận Tây Hồ; có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho Bạc nhà nước và Ngân hàng thương mại theo qui định hiện hành.

2. Chức năng của Trung tâm :

2.1. Nhận tư vấn cho công dân và tổ chức xã hội về các thủ tục hành chính, giúp họ thực hiện những việc làm được pháp luật hiện hành cho phép.

2.2. Nhận làm dịch vụ : giúp công dân và tổ chức xã hội tự nguyện thuê dịch vụ trong việc hoàn thiện các thủ tục hành chính, trình cấp có thẩm quyền giải quyết các nhu cầu hợp pháp của họ.

2.3. Thực hiện các công việc khác do UBND Quận Tây Hồ giao.

3. Nhiệm vụ của Trung tâm :

Nhận làm tư vấn và nhận làm dịch vụ trong việc chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục hành chính, giúp công dân và tổ chức xã hội, trình cấp có thẩm quyền giải quyết các công việc.

3.1. Cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ.

3.2. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3.3. Giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Chuyển dịch nhà, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất theo Nghị định 60/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị.

3.4. Giúp Chủ đầu tư lập dự án đầu tư, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán ...

3.5. Công chứng, chứng thực : lấy nhanh; trong ngày nghỉ; trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của khách.

Điều 2: Tổ chức của Trung tâm :

- Trung tâm có Giám đốc, phó Giám đốc và kế toán, giao UBND Quận Tây Hồ bổ nhiệm.

- Tổ chức nội bộ của Trung tâm giao UBND Quận Tây Hồ quyết định thành lập theo qui định hiện hành.

- Biên chế của Trung tâm trước mắt UBND Quận Tây Hồ điều động công chức giỏi tại các phòng chức năng của Quận về Trung tâm từ 6 đến 8 nguời.

- Khi cần người làm việc, Giám đốc Trung tâm được ký hợp đồng lao động theo luật pháp hiện hành với những người có đủ tiêu chuẩnh nghiệp vụ sau khi xin ý kiến UBND Quận Tây Hồ.

- Giao Giám đốc Trung tâm xây dựng qui chế hoạt động của Trung tâm trình UBND Quận Tây Hồ phê duyệt, sau khi có ý kiến tham gia của Ban Tổ chức chính quyền Thành phố để tổ chức thực hiện.

Điều 3: Chế độ tài chính của Trung tâm

- Chế độ tài chính của Trung tâm thực hiện theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu.

- Giao Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn các đơn vị làm thí điểm dịch vụ hành chính công thực hiện Nghị định này.

- Giao Giám đốc Trung tâm xây dựng đơn giá tiền công việc tư vấn, tiền công dịch vụ, trình UBND Quận Tây Hồ phê chuẩn theo nguyên tắc bù đắp mọi chi phí và xã hội chấp nhận.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Chủ tịch UBND Quận Tây Hồ, Thủ trưởng các cấp, các ngành có liên quan, Giám đốc Trung tâm dịch vụ hành chính công Tây Hồ thi hành quyết định này sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu