BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 23/2004/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ CHƯƠNG TRÌNHKHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH KINH TẾ- QUẢN TRỊ KINH DOANH TRÌNH ĐỘ ĐẠIHỌC, CAO ĐẲNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chínhphủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quanngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/ NĐ- CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ biên bản thẩm định ngày 25/10/2003 của Hội đồng tư vấn xây dựng Chươngtrình
khung giáo dục đại học khối ngành Kinh tế - Quản trị Kinh doanh trình độ đạihọc, cao đẳng;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Đại học và sau Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chương trình khung giáo dục đại họckhối ngành Kinh tế- Quản trị Kinh doanh trình độ đại học, cao đẳng bao gồm 7chương trình khung (của 5 ngành) sau:

1. Ngành Kinh tế, trình độ đại học;

2. Ngành Quản trị Kinh doanh, trình độ đại học;

3. Ngành Kế toán, trình độ đại học;

4. Ngành Tài chính- Ngân hàng, trình độ đại học;

5. Ngành Hệ thống Thông tin Kinh tế, trình độ đại học;

6. Ngành Quản trị Kinh doanh, trình độ cao đẳng;

7. Ngành Kế toán, trình độ cao đẳng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộchương trình khung kèm theo Quyết định này được dùng trong các đại học, họcviện, trường đại học và trường cao đẳng có nhiệm vụ đào tạo 7 chương trìnhkhung trên ở trình độ đại học, cao đẳng và được áp dụng từ khoá tuyển sinh năm2004.

Điều 3. Ông/ Bà Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học chịu trách nhiệm hướng dẫnGiám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳngxây dựng các chương trình giáo dục cụ thể của trường, tổ chức biên soạn vàduyệt các giáo trình sử dụng chung theo quy định.

Điều 4.Các Ông/ Bà Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học, thủtrưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Ông/ Bà Giámđốc các đại học, học viện và Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳngchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận :
-Uỷ ban VHGD– TNTN&NĐ của QH
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục
- Văn phòng Chính phủ
- Ban Khoa giáo TW
- Bộ Tư pháp
- Công báo
- Các đại học, học viện, trường ĐH, CĐ
- Như điều 4 (để thực hiện)
- Lưu VP, Vụ PC , Vụ ĐH & SĐH

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỨ TRƯỞNG
Bành Tiến Long

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 23/2004/QĐ-BGDĐT ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kinh tế- Quản trị Kinh doanh trình độ đại học, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành