UỶ BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______

Số: 23/2004/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Điện Biên, ngày 01 tháng 6 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật

________________

UBND LÂM THỜI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ điều 94 Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp (sửa đổi), ban hành ngày 26// 1/2003 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của UBND;

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT- TTg ngày 07/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở tư pháp tỉnh Điện Biên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh gồm các ông, bà có chức danh sau:

1- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối văn xã - Chủ tịch Hội đồng;

2- Giám đốc Sở Tư pháp: Làm Phó chủ tịch thường trực Hội đồng;

3- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: làm Phó chủ tịch Hội đồng;

4- Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo: làm Uỷ viên;

5- Giám đốc Sở văn hoá - Thông tin: làm Uỷ viên;

6- Giám đốc Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh: làm Uỷ viên;

7- Tổng biên tập Báo Điện Biên Phủ: làm Uỷ viên;

8- Giám đốc Công an tỉnh: làm Uỷ viên;

9- Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: làm Uỷ viên;

10- Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội biên phòng tỉnh: làm Uỷ viên;

11- Giám đốc Sở Tài chính: làm Uỷ viên;

12- Trưởng Ban dân tộc tỉnh: làm Uỷ viên;

13- Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em: làm Uỷ viên;

14- Giám đốc Sở Nội vụ: làm Uỷ viên;

15- 1 Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh: làm Uỷ viên.

Mời thủ trướng các ban đảng, Đoàn thể, cơ quan sau đây tham gia Hội đồng:

1. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh: làm Uỷ viên;

2.Trưởng Ban dân vận Tỉnh uỷ: làm Uỷ viên;

3. Chủ lịch Hội cựu Chiến binh tỉnh:làm Uỷ viên,

4. Chủ tịch Hội nông dân tỉnh : làm Uỷ viên;

5. Hội trưởng Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh: làm Uỷ viên;

6. Bí thư Tỉnh đoàn TNCSHCM: làm Uỷ viên;

7 . chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh: làm uỷ viên.

8 . Phó văn phòng Tỉnh uỷ ( phụ trách công tác Nội chính): làm Uỷ viên;

9 . Viện trưởng Viên kiểm sát nhân dân tỉnh: làm Uỷ viên;

10 . Chánh án Toà án nhân dân tỉnh: làm Uỷ viên;

Tại các phiên họp của Hội đồng, nếu cấp trưởng đi vắng, được cử cấp phó tham dự.

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thực hiện theo Quy chế do UBND tỉnh Điện Biên ban hành ; Chỉ đạo của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Điều 3: Quyết định này thay thế Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 09/9/2003 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ) về việc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Các ông: Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành, ban tỉnh, UBND các huyện, thị xã, Thành phố và các ông (Bà) có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này./.

T/M UBND LÂM THỜI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quàng Văn Binh