UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 23/2005/QĐ-UB-NV

HàTĩnh, ngày 17 tháng 3 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁYCỦA SỞ NGOẠI VỤ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chứccác cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2004/NQ /HĐND ngày 17/12/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnhtại Kỳ họp thứ ba, Khoá XV, Nhiệm kỳ 2004-2009;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy củaSở Ngoại vụ Hà Tĩnh”.

Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyênmôn trực thuộc UBND tỉnh, có đầy đủ tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoảnriêng.

Trụ sở của Sở Ngoại vụ đóng tạiThị xã Hà Tĩnh.

Điều 2. Giao Giám đốc SởNgoại vụ Hà Tĩnh phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ triển khai thực hiên Quyếtđịnh này.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các ngành có liênquan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận
- Như điều 3
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Ngoại giao;
- Liên hiệp CTCHN Việt Nam;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;
- Sở Tư pháp;
- Lưu VP.UBND tỉnh

TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
CHỦ TỊCH
Lê Văn Chất

QUY ĐỊNH

CHỨCNĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ NGOẠI VỤ HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23 / 2005/QĐ-UB-NV ngày 17 tháng 3 năm2005 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

I/ CHỨC NĂNG:

Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh là cơ quanchuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quảnlý Nhà nước về lĩnh vực đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Sở Ngoại vụ chịu sự quản lý vàđiều hành trực tiếp của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn vềchuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.

II/ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

1. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnhban hành các quyết định, chỉ thị để thực hiện chức năng quản lý nhà nước vềcông tác đối ngoại và hướng dẫn thực hiện.

2. Xây dựng quy hoạch, kế hoạchdài hạn, 5 năm, hàng năm về công tác đối ngoại trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phêduyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnhchương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chínhnhà nước thuộc lĩnh vực được giao.

4. Phối hợp với các cơ quan liênquan tham mưu, kiến nghị, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh về đường lối, quanhệ đối ngoại của tỉnh theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước nhằmgóp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tựan toàn xã hội, tăng cường mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác với nước ngoài.

5. Phổ biến, hướng dẫn, giám sátvà giúp các ngành, địa phương theo dõi, quản lý và tham gia ý kiến về phươnghướng, hình thức và đối tác trong quan hệ hợp tác, đối ngoại của tỉnh nhằm thúcđẩy việc ký kết và thực hiện những thoả thuận đã ký với nước ngoài.

6. Sở Ngoại vụ là cơ quan đầumối quản lý và phối hợp với các ngành, các địa phương xử lý các vấn đề về lãnhsự, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, các phóng viên báo chí, cá nhân ngườinước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hoặc người nước ngoài đến thăm thân, dulịch... theo đúng pháp luật Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế.

7. Giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chuẩnbị nội dung, chương trình làm việc và tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tếđến thăm, làm việc tại địa phương; tổ chức các đoàn của tỉnh đi thăm, làm việc,học tập ở nước ngoài; quản lý đoàn ra, đoàn vào trên địa bàn tỉnh theo đúng quyđịnh của Chính phủ.

8. Làm nhiệm vụ thường trực BanCông tác Phi chính phủ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh; tổ chức tiếpnhận, điều phối, quản lý các nguồn viện trợ Phi Chính phủ, viện trợ của các quỹphát triển, viện trợ nhân đạo của Liên hiệp quốc và các tổ chức quốc tế kháctheo đúng quy định của Chính phủ. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan và ban,ngành, các địa phương xây dựng các dự án phát triển để kêu gọi đầu tư.

9. Thừa uỷ quyền UBND tỉnh, phốihợp với các ngành chức năng làm thủ tục và gia hạn các loại giấy tờ cho ngườinước ngoài đang tạm trú tại Hà Tĩnh.

10. Dịch thuật và phối hợp vớiSở Tư pháp để công chứng các loại văn bản, dự án cho mọi đối tượng từ tiếngViệt ra tiếng nước ngoài và ngược lại.

11. Tư vấn và tổ chức các dịchvụ có liên quan đến các yếu tố người nước ngoài của các cơ quan, ban, ngànhtrong tỉnh; các hoạt động của các tổ chức với người nước ngoài được phép hoạtđộng tại Việt Nam trong khuôn khổ luật pháp quy định; tuyên truyền vận động bàcon Việt kiều hướng về xây dựng Tổ quốc.

12. Theo dõi, tổng hợp tình hìnhhoạt động đối ngoại của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể quần chúng ởđịa phương để báo cáo định kỳ và đột xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Ngoạigiao, các cơ quan đối ngoại của Trung ương. Đồng thời, thông qua thông tin củaBộ Ngoại giao, các Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài để cập nhật thông tin quốctế đảm bảo thông tin đối ngoại kịp thời, chính xác cho các ban, ngành, địaphương trong tỉnh, phục vụ tốt cho phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

13. Phối hợp với các cơ quan đốingoại Trung ương tổ chức bồi dưỡng kiến thức ngoại giao và hợp tác quốc tế chocán bộ, công chức làm công tác đối ngoại ở địa phương.

14. Quản lý, tổ chức nhân sự,tài sản, tài chính của Sở theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Uỷ bannhân dân tỉnh.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khácdo Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

III/ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊNCHẾ

- Lãnh đạo: có Giám đốc và cácPhó Giám đốc.

Giám đốc Sở chịu trách nhiệmtrước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về mọi hoạt động của Sở.

Phó Giám đốc Sở giúp việc choGiám đốc Sở, được Giám đốc Sở phân công một số mặt công tác của Sở, chịu tráchnhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Sở về những lĩnh vực công tác được phâncông.

- Các phòng, ban chuyên môn,nghiệp vụ thuộc Sở:

+ Văn phòng;

+ Thanh tra Sở;

+ Phòng Quan hệ quốc tế;

+ Phòng Lãnh sự;

+ Phòng Thông tin-Liên hiệp cáctổ chức hữu nghị;

- Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:

+ Trung tâm dịch thuật và dịchvụ đối ngoại.

Chức năng, nhiệm vụ của cácphòng và trung tâm do Giám đốc Sở quy định trong Quy chế tổ chức, hoạt động củaSở.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giámđốc, Phó Giám đốc Sở; Trưởng, phó các phòng, ban và Trung tâm thực hiện theoquy định hiện hành.

Biên chế của Sở do Uỷ ban nhândân tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm trong tổng biên chế hành chính sự nghiệpcủa tỉnh.

IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Giao Giám đốc Sở Ngoại vụ cùngGiám đốc Sở Nội vụ xây dựng quy chế làm việc của cơ quan, sắp xếp, bố trí cánbộ, công chức có năng lực, đảm bảo về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất và cơcấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện quyđịnh này, nếu có những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu,nhiệm vụ, Giám đốc Sở Ngoại vụ thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ trình UBNDtỉnh quyết định.