ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2005/QĐ-UB

Tam Kỳ, ngày 31 tháng 3 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT NỘIDUNG ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 83/2003/QĐ-UB NGÀY 21/7/2003 CỦA UBND TỈNH VỀ PHÊDUYỆT PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ ĐIỆN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHQUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định 45/2001/NĐ-CP ngày 02/8/2001 của Chính phủ về hoạt động điện lực và sử dụngđiện;

- Căn cứ Quyết định 27/2002/QĐ-BCN ngày 18/6/2002 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định điềukiện, trình tự và thủ tục cấp phép hoạt động điện lực;

- Xét đề nghị của Liên Sở Công nghiệp- Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 23/TTLS-CN-KH &ĐT ngày 23 tháng 3 năm2005 về điều chỉnh Quyết định số 83/2003/2003 ngày 21/7/2003 của UBND tỉnh vềphê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định số 83/2003/QĐ-UB ngày21/7/2003 của UBND tỉnh về phê duyệt " Phương án chuyển đổi mô hình quảnlý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam" như sau:

1.1- Điều chỉnh nội dung thứ 3 tạimục 2, phần III ( Nội dung phương án chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn): Những xã mà các hợp tác xã đã giải thể, không còn hợp tác xã trên địa bànthì UBND xã chỉ đạo tổ chức, thành lập doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh, đủđiều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực theo khoản 1, điều 8, Quyết định số27/2002/QĐ-BCN ngày 18/6/2002 của Bộ Công nghiệp v/v ban hành quy định điềukiện, trình tự và thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực để tiếp nhận, quảnlý lưới điện hạ thế, bán điện phục vụ nhân dân. Việc lựa chọn mô hình quản lýđiện phải chú ý cân nhắc để phù hợp với cơ cấu nguồn vốn đầu tư lưới điện hạthế ban đầu.

Trường hợp điều kiện đặc biệt quákhó khăn, không thể thành lập được doanh nghiệp thì UBND xã lập văn bản đề nghịbàn giao lưới điện hạ thế cho Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Quảng Namđể tổ chức quản lý bán điện phục vụ nhân dân. Công ty Xây dựng và Phát triển hạtầng Quảng Nam có trách nhiệm xây dựng phương án tiếp nhận và đề xuất cơ chếquản lý bán điện trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

1.2- Điều chỉnh nội dung mục 1,phần IV ( Tổ chức thực hiện ): Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Côngnghiệp hướng dẫn việc định giá, bàn giao và hạch toán tài sản lưới điện hạ thếgiữa các bên giao nhận khi thực hiện phương án chuyển đổi mô hình quản lý điệnnông thôn.

1.3- Điều chỉnh nội dung mục 2,phần IV ( Tổ chức thực hiện ): UBND các huyện, thị xã chỉ đạo và tổ chức triểnkhai thực hiện việc chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn trên địa bàn cókết hợp với việc đăng ký tham gia dự án Năng lượng nông thôn giai đoạn II đểcải tạo nâng cấp và mở rộng lưới điện hạ thế nhằm nâng tỷ lệ số hộ được sử dụngđiện, bảo đảm an toàn lưới điện, nâng cao chất lượng điện, giảm tổn thất điệnnăng và hạ giá bán điện đến hộ ở nông thôn.

Điều 2: Các nội dung khác trong Quyết định số 83/2003/QĐ-UB ngày 21/7/2003của UBND tỉnh không có điều chỉnh vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3: Căn cứ nội dung điều chỉnh, các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện,thị xã phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện, đạt hiệu quả.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịchUBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan quản lý điện trên địa bàn tỉnhcăn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 4.
- TVTU, THĐND & UBND tỉnh.
- CPVP.
- Lưu VT, TH, KTTH, KTN(K)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh