UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2005

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_________

Số: 23/2005/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên, ngày 22 tháng 8 năm 2005

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư dự án

 di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La năm 2004, tỉnh Điện Biên

________________________

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIÊN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số l 96/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La,;

Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành quy định về bồi thường, di dân TĐC thuỷ diện Sơn La,

Căn cứ Công văn số 891/CP-NN ngày 28/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí kế hoạch năm 2004 thực hiện di dân tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện dự án thuỷ diện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 69/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2005 của UBND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch dầu tư dự án, tái định cư thuỷ điện Sơn La năm 2004;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 300/CV-KH &ĐT- NN ngày 04/7/2005 về việc diều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư dự án di dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư dự án di dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La năm 2004, tỉnh Điện Biên như sau:

1 Tổng mức vốn dầu tư điều chỉnh: 200.000 triệu đồng

Trong đó:

+ Vùng tái định cư thị xã Mường Lay: 55.243 triệu đồng.

+ Vùng tái định cư Thành phố Điện Biện Phủ: 600 triệu đồng.

+ Vùng tái định cư thị trấn huyện Điện Biên : 1.079 triệu đồng.

+ Vùng tái định cư huyện Mường Chà: 9.067 triệu đồng.

+ Vùng tái định cư huyện Tủa Chùa: 101.031 triệu đồng.

+ Vùng tái định cư huyện Mường Nhé: 27.000 triệu đồng.

+ Các công trình khác, chi khác: 5.980 triệu đồng

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Căn cứ quyết định này chủ đầu tư và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo qui định hiện hành.

Quyết định này thay thế quyết định 69/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2005 của UBND tỉnh Điện biên về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư dự án tài định cư thủy điện Sơn la năm 2004.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch & đầu tư; Xây dựng; Giao thông- vận tải; Nông nghiệp & PTNT; Tài chính; Giám đốc Chi nhánh Quĩ hỗ trợ phát triển tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên phủ, Thị xã Mường lay, huyện Điện Biên, huyện Mường Chà, huyện Tủa chùa, huyện Mường nhé, huyện Điện Biên đông; Trưởng ban QLDA di dân tái định cư thủy điện Sơn la tỉnh và thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

Quàng Văn Binh

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Quàng Văn Binh