ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2006/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 10 tháng 8 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂNDÂN KIÊM NHIỆM CÁC CHỨC DANH CHỦ TỊCH, TRƯỞNG, PHÓ CÁC BAN CỦA HĐND CÁC CẤPTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngânsách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 ngày 6 tháng 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 78/2005/TT-BNVngày 10 ngày 8 tháng 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêmnhiệm đối với các cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm các chức danh lãnhđạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác;

Căn cứ Nghị quyếtsố 11/2006/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh HậuGiang V/v thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với đại biểu HĐND kiêm nhiệmcác chức danh Chủ tịch, Trưởng, Phó các Ban của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnhHậu Giang;

Xét đề nghị củaGiám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chế độ phụ cấp đối với đại biểu HĐND kiêm nhiệmcác chức danh Chủ tịch, Trưởng, Phó các Ban của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnhHậu Giang, cụ thể như sau:

1. Đối tượng ápdụng:

Đại biểu HĐND đượcphân công kiêm nhiệm các chức danh Chủ tịch, Trưởng, Phó các Ban của HĐND cáccấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

2. Mức phụ cấp:

Thực hiện theo quyđịnh tại Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10 ngày 8 tháng 2005 của Bộ Nội vụ. Cụthể là 10% lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ.

3. Thời gian thựchiện:

- Đối với các chứcdanh kiêm nhiệm là Chủ tịch HĐND các cấp thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2005.

- Đối với các chứcdanh kiêm nhiệm là Trưởng, Phó các Ban của HĐND các cấp thực hiện kể từ ngàyQuyết định có hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơquan Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và đơn vị có liên quan thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- VPCP;
- Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp; - Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Như Điều 4;
- TT:TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
- Phòng VBTT - Sở Tư pháp;
- Các cơ quan báo đài;
- Lưu VT, NCTH.
TB
QD ban hanh che do phu cap --NDND

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thắng