ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ÐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2006/Q Ð-UBND

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 03 năm 2006

QUYẾT ÐỊNH

THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝDỰ ÁN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ QUY NHƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 17/2001/N Ð-CP ngày 4/5/2001 củaChính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thứcvà Thông tư số 06/2001/TT-BKH ngày 20/9/2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướngdẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/N Ð-CP ngày 07/02/2005của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Công văn số 68/TTg-CN ngày 12/01/2006 củaThủ tướng Chính phủ v/v Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn, tỉnh BìnhÐịnh thuộc Dự án vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban chuẩn bị Dự án vệsinh môi trường thành phố Quy Nhơn tại Tờ trình số 03/TTr-BCBDA ngày 20/01/2006và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án vệ sinh môitrường thành phố Quy Nhơn trên cơ sở tổ chức lại Ban chuẩn bị dự án vệ sinh môitrường thành phố Quy Nhơn;

Ban Quản lý dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơnlà đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND tỉnh, hoạt động theo phương thức tựbảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên; có tư cách pháp nhân, có tàikhoản và sử dụng khuôn dấu riêng để hoạt động theo qui định hiện hành của Nhànước;

Trụ sở đặt tại: Nhà số 68B, đường Nguyễn Du, thành phốQuy Nhơn, tỉnh Bình Ðịnh.

Ðiều 2. Ban Quản lý dự án vệ sinh môi trườngthành phố Quy Nhơn có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh (chủ đầu tư dự án) quản lý, điều hànhviệc thực hiện Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn thuộc Dự án vệsinh môi trường các thành phố duyên hải theo đúng qui định hiện hành của Nhànước;

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban Quản lý dựán vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn được qui định cụ thể trong Quy chế tổchức hoạt động của Ban Quản lý dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn doUBND tỉnh ban hành.

Ðiều 3. Giám đốc Ban Quản lý dự án vệ sinh môi trườngthành phố Quy Nhơn có trách nhiệm:

1- Tổ chức tiếp nhận nguyên trạng tổ chức bộ máy, cánbộ và nhân viên của Ban chuẩn bị dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn,đồng thời thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, tuyển chọn và bố trí cánbộ, nhân viên của Ban Quản lý dự án theo đúng tiêu chuẩn chức danh công tác, vịtrí việc làm, đảm bảo đủ điều kiện, năng lực triển khai thực hiện các nhiệm vụquản lý dự án được giao theo qui định;

2- Phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ và thủ trưởng cáccơ quan liên quan của tỉnh xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Quản lýdự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn trình UBND tỉnh ban hành.

Ðiều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nội vụ, Kếhoạch và Ðầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, thủ trưởng cáccơ quan liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Ban chỉ đạo thực hiện Tiểudự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn, Trưởng ban Ban chuẩn bị dự án vệsinh môi trường thành phố Quy Nhơn và Ban Quản lý dự án vệ sinh môi trường thànhphố Quy Nhơn căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà