ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 23/2006/QĐ-UBND

Tân An, ngày 08 tháng 6 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀCHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH, CÔNG CHỨC, CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊNTRÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHLONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ,công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 củaChính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB &XH ngày 14/05/2004 của BộNội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về hướng dẫn thựchiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiềnlương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông tư liêntịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, côngchức, viên chức;
Căn cứ văn bản số 167/TT .HĐND-TH ngày 02/6/2006 của Thường trực HĐND tỉnh khóaVII nhất trí để UBND tỉnh ban hành Quyết định về tổ chức bộ máy và chế độ chínhsách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (thay thế các Quyết định số 147/2004/QĐ-UB ngày 14/01/2004 và số 3815/2004/QĐ-UB ngày 08/9/2004 của UBNDtỉnh);
Theo đề nghị tại văn bản số 154/SNV-CQĐP ngày 05/5/2006 của Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức và biên chế bộ máy xã,phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) như sau:

A. Xã, phường, thị trấn có dưới 8.000 dânđược bố trí 19 cán bộ, công chức cụ thể như sau:

a. Cán bộ chuyên trách cấp xã gồm:

1. Bí thư Đảng ủy (Chi bộ cơ sở) kiêm nhiệmChủ tịch HĐND, nếu không bố trí được thì Phó Bí thư phải kiêm nhiệm Chủ tịchHĐND.

2. Phó Bí thư trực Đảng bộ (Chi bộ cơ sở)hoặc Ủy viên thường vụ trực Đảng phụ trách khối vận.

3. Phó Chủ tịch HĐND.

4. Chủ tịch UBND phụ trách chung, trực tiếpphụ trách khối nội chính và khối kinh tế.

5. Phó Chủ tịch UBND phụ trách khối văn hoá -xã hội.

6. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

7. Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ ChíMinh.

8. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ.

9. Chủ tịch Hội Nông dân.

10. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.

b. Công chức cấp xã gồm:

11. Chỉ huy trưởng Quân sự.

12. Trưởng Công an.

13. Văn phòng - Thống kê.

14. Tài chính - Kế toán.

15. Địa chính - Xây dựng.

16. Tư pháp - Hộ tịch.

17. Văn hóa - Xã hội.

18. Tư pháp - Hộ tịch kiêm Phó trưởng Côngan.

19. Văn hóa - Xã hội kiêm Phó Chỉ huy trưởngQuân sự.

B. Xã, phường, thị trấn có 8.000 dân đến dưới10.000 dân và 20 xã biên giới được bố trí 19 cán bộ, công chức cụ thể như sau:

a. Cán bộ chuyên trách cấp xã gồm:

1. Bí thư Đảng ủy (Chi bộ cơ sở) kiêm nhiệmChủ tịch HĐND, nếu không bố trí được thì Phó Bí thư phải kiêm nhiệm Chủ tịchHĐND.

2. Phó Bí thư trực Đảng (Chi bộ cơ sở) kiêmkhối vận.

3. Phó Chủ tịch HĐND.

4. Chủ tịch UBND phụ trách chung và trực tiếpphụ trách khối nội chính.

5. Phó Chủ tịch UBND phụ trách khối kinh tế.

6. Phó Chủ tịch UBND phụ trách khối văn hóa -xã hội.

7. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

8. Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ ChíMinh.

9. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ.

10. Chủ tịch Hội Nông dân.

11. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.

b. Công chức cấp xã gồm:

12. Chỉ huy trưởng Quân sự.

13. Trưởng Công an.

14 Văn phòng - Thống kê.

15. Tài chính - Kế toán.

16. Địa chính - Xây dựng.

17. Tư pháp - Hộ tịch.

18. Văn hóa - Xã hội.

19. Tư pháp - Hộ tịch kiêm Phó trưởng Côngan.

Tại khoản A và khoản B Điều 1 này, cácphường, thị trấn nếu có Trưởng, Phó Công an được ngành dọc tăng cường thì khôngbố trí công chức tăng thêm cho đủ 19 biên chế.

C. Xã, phường, thị trấn có 10.000 dân trởlên, cứ thêm 3.000 dân được bố trí thêm 01 công chức trong các chức danh đãđược qui định tại Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ, nhưngtổng số tối đa không quá 25 cán bộ, công chức. Do đó công chức cấp xã tăng theosố dân thì cùng một chức danh chuyên môn theo qui định được bố trí từ 02 đến 03công chức. Căn cứ vào khoản B Điều 1 tại Quyết định này để bố trí công chứctăng thêm theo hướng như sau:

- 13.000 dân được bố trí thêm công chức Vănhóa - Xã hội kiêm Phó Chỉ huy trưởng Quân sự.

- 16.000 dân được bố trí thêm công chức Vănphòng - Thống kê kiêm Văn phòng cấp Ủy.

- 19.000 dân được bố trí thêm công chức Địachính - Xây dựng kiêm Kế hoạch - Xây dựng - Giao thông - Thủy lợi - Nông - Lâm- Ngư nghiệp và Quản lý đô thị.

- 22.000 dân được bố trí thêm công chức Tàichính - Kế toán kiêm Kế toán thu, chi ngân sách.

- 25.000 dân được bố trí thêm công chức Vănhoá - Xã hội kiêm Lao động, Thương binh, Giải quyết việc làm và giảm nghèo.

- 28.000 dân trở lên được bố trí thêm côngchức Văn phòng -Thống kê kiêm Thủ quỹ, Đánh máy, Văn thư, Lưu trữ, Tổng hợp,tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính.

Nếu do nhu cầu công việc thực tế ở địaphương, bố trí cán bộ, công chức tăng theo số dân khác với qui định tại khoản CĐiều 1 của Quyết định này thì UBND cấp huyện phải có văn bản thoả thuận với SởNội vụ trước khi thi tuyển hoặc quyết định bổ nhiệm.

Ở lĩnh vực chuyên môn nào đã có công chức cấpxã kiêm nhiệm thì không bố trí cán bộ không chuyên trách ở lĩnh vực chuyên mônđó.

Điều 2. Cánbộ không chuyên trách:

a. Cán bộ không chuyên trách cấp xã gồm:

1. Cán bộ Tổ chức Đảng.

2. Chủ nhiệm Kiểm tra Đảng hoặc cán bộ Kiểmtra Đảng.

3. Cán bộ Tuyên giáo.

4. Cán bộ Văn phòng cấp Ủy.

5. Phó Chỉ huy trưởng Quân sự.

6. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

7. Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ ChíMinh.

8. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ.

9. Phó Chủ tịch Hội Nông dân.

10. Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.

11. Chủ tịch Hội Người cao tuổi.

12. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ.

13. Cán bộ Kế hoạch - Giao thông - Thủy lợi -Nông - Lâm - Ngư nghiệp và Quản lý đô thị.

14. Cán bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

15. Cán bộ Dân số, Gia đình và Trẻ em.

16. Cán bộ Thủ quỹ, Văn thư, Lưu trữ.

17. Cán bộ tổng hợp, tiếp nhận và trả kết quảhồ sơ hành chính.

18, Cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh.

19. Cán bộ Kế toán - Ngân sách.

20. Cán bộ Khuyến nông (phường, thị trấn nếukhông còn đất sản xuất nông nghiệp thì không bố trí cán bộ khuyến nông).

21. Cán bộ Thú y (thực hiện theo Điều 4 Nghịđịnh số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ).

22. Công an viên (mỗi xã được bố trí từ 2 đến3 công an viên như sau: 100 xã, phường, thị trấn trọng điểm bố trí 03 công anviên, các xã còn lại bố trí 02 công an viên theo Quyết định số 1480/2003/QĐ-UBngày 22/4/2003 của UBND tỉnh về việc bố trí công an viên thường trực tại xã,thị trấn).

b. Cán bộ không chuyên trách ở ấp, khu phốgồm:

1. Bí thư Chi bộ.

2. Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban công tácMặt trận.

3. Trưởng ấp, khu phố.

4. Phó Trưởng ấp, khu phố phụ trách an ninh,trật tự kiêm Công an viên.

Điều 3. Chế độ tiền lương đối với cán bộchuyên trách cấp xã:

1. Nguyên tắc xếp lương đối với cán bộ chuyêntrách cấp xã:

- Hiện đang giữ chức vụ chuyên trách nào thìxếp lương theo chức vụ chuyên trách đó. Trường hợp được phân công kiêm nhiệmnhiều chức vụ chuyên trách thì được xếp lương theo chức vụ chuyên trách có mứclương cao nhất. Khi không kiêm nhiệm chức vụ chuyên trách thì đảm nhận chức vụchuyên trách nào xếp lương theo chức vụ chuyên trách đó.

- Khi thôi giữ chức vụ chuyên trách thì đượcgiữ nguyên (bảo lưu) lương 06 tháng, sau đó làm công việc gì thì xếp lương theocông việc đó.

- Khi thôi giữ chức vụ chuyên trách mà chuyểncông việc khác có mức lương cao hơn thì được xếp ngay vào mức lương cao hơn đó.

- Trường hợp trước khi giữ chức vụ chuyêntrách cấp xã đã là công chức cấp xã, khi thôi giữ chức vụ chuyên trách nếu trởvề ngạch cũ thì thời gian giữ chức vụ chuyên trách được tính để xếp bậc lươngthâm niên theo ngạch lương của công chức cấp xã.

- Trường hợp công chức đang làm việc trong cơquan nhà nước từ cấp huyện trở lên và viên chức đang làm việc trong đơn vị sựnghiệp của nhà nước được bầu giữ chức danh chuyên trách cấp xã, thì được giữngạch, bậc lương đang hưởng (kể cả chế độ nâng lương và chế độ phụ cấp thâmniên vượt khung ở ngạch công chức, viên chức đó).

- Trường hợp công chức cấp xã được bầu giữchức danh chuyên trách cấp xã thì xếp lương vào bậc 1 của chức danh chuyêntrách được đảm nhiệm. Nếu hệ số lương bậc 1 ở chức danh chuyên trách này thấphơn hệ số lương của chức danh chuyên môn đang hưởng, thì được hưởng thêm hệ sốchênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương đang hưởng. Hệ số chênh lệch bảo lưunày giảm tương ứng khi cán bộ được xếp lương bậc 2 của chức danh chuyên tráchhiện đảm nhiệm hoặc xếp lương ở chức danh chuyên trách khác cao hơn.

- Các trường hợp khác ngoài qui định trên,khi được bầu giữ chức danh chuyên trách cấp xã lần đầu (nhiệm kỳ đầu) thì đượcxếp lương vào bậc 1 của chức danh chuyên trách được đảm nhiệm.

- Cán bộ chuyên trách cấp xã đang xếp lươngbậc 1 ở chức danh chuyên trách nhiệm kỳ đầu (kể cả được bầu bổ sung), đến nhiệmkỳ thứ hai được tái cử (cùng chức danh) hoặc được bầu giữ chức danh khác cócùng hệ số lương chức vụ thì khi có đủ 60 tháng hưởng lương bậc 1 tính từ nhiệmkỳ đầu được xếp vào lương bậc 2 ở chức danh chuyên trách hiện đảm nhiệm.

- Cán bộ chuyên trách cấp xã được bầu giữchức danh chuyên trách mới có hệ số lương chức vụ khác với hệ số lương chức vụcủa chức danh chuyên trách đảm nhiệm trước đó (sau đây gọi là chức danh chuyêntrách cũ), thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở chức danh chuyên trách cũchuyển xếp vào hệ số lương cao hơn gần nhất ở chức danh chuyên trách mới (hiệnđảm nhiệm). Nếu chức danh chuyên trách mới có hệ số lương bậc 2 thấp hơn hệ sốlương đang hưởng ở chức danh chuyên trách cũ, thì được bảo lưu hệ số lương đanghưởng ở chức danh chuyên trách cũ trong 06 tháng, sau đó xếp lương vào bậc 2của chức danh chuyên trách mới (hiện đảm nhiệm).

Trường hợp đang xếp lương bậc 1 ở chức danhchuyên trách cũ, mà chức danh chuyên trách cũ này có hệ số lương bậc 1 thấp hơnnhưng có hệ số lương bậc 2 cao hơn so với hệ số lương bậc 1 của chức danhchuyên trách mới thì thời gian giữ bậc 1 ở chức danh chuyên trách cũ được tínhvào thời gian giữ bậc 1 ở chức danh chuyên trách mới, đến khi có đủ 60 thángđược xếp lên bậc 2 của chức danh chuyên trách mới (hiện đảm nhiệm).

2. Xếp lương vào hệ số đối với cán bộ chuyêntrách cấp xã:

STT

Chức danh

Bậc 1

Bậc 2

1

Bí thư Đảng ủy

2,35

2,85

2

Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND

Chủ tịch UBND

2,15

2,65

3

Thường trực Đảng ủy

Chủ tịch Ủy ban MTTQ

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

1,95

2,45

4

Trưởng các Đoàn thể

Ủy viên UBND

1,75

2,25

3. Cán bộ chuyên trách cấp xã là người đanghưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợcấp mất sức lao động hàng tháng được hưởng 90% mức lương chức danh đang đảm nhiệmquy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và khôngphải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

4. Việc xếp, nâng bậc lương đối với cán bộchuyên trách cấp xã do UBND cấp huyện quyết định và báo cáo về UBND tỉnh (thôngqua Sở Nội vụ).

5. Chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tếđối với cán bộ chuyên trách thực hiện theo mục IV Thông tư liên tịch số34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB &XH ngày 14/5/2004 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

Điều 4. Chế độ tiền lương đối với công chứccấp xã:

Công chức cấp xã quy định tại điểm b khoản BĐiều 1 Quyết định này (bao gồm cả công chức được bố trí thêm tăng theo dân số)được hưởng chế độ tiền lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày14/12/2004 của Chính phủ như sau:

1. Công chức cấp xã tốt nghiệp đào tạo từ đạihọc trở lên phù hợp với chuyên môn của chức danh hiện đang đảm nhiệm, được xếplương theo bảng lương hành chính, ngạch chuyên viên (mã số 01.003) như quy địnhđối với công chức ngạch chuyên viên từ cấp huyện trở lên.

2. Công chức cấp xã tốt nghiệp đào tạo caođẳng phù hợp với chuyên môn của chức danh hiện đang đảm nhiệm, được xếp lươngtheo bảng lương hành chính ở loại A0 (theo hướng dẫn tại Thông tư số 80/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ).

3. Công chức cấp xã tốt nghiệp đào tạo trungcấp phù hợp với chuyên môn của chức danh hiện đang đảm nhiệm, được xếp lươngtheo bảng lương hành chính, ngạch cán sự (mã số 01.004).

4. Công chức cấp xã tốt nghiệp đào tạo sơ cấpphù hợp với chuyên môn của chức danh hiện đang đảm nhiệm, được xếp lương theobảng lương hành chính, ngạch nhân viên văn thư (mã số 01.008).


5. Bảng lương hành chính công chức cấp xã:

Bậc

Trình độ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

VK

VK

VK

VK

VK

Đại học

(01003 )

2.34

2.67

3

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

VK

5%

VK

8%

Cao đẳng

(01a003)

2.1

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

Trung cấp

(01004)

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.66

3.86

4.06

5%

7%

9%

11%

13%

Sơ cấp

(01008)

1.35

1.53

1.71

1.89

2.07

2.25

2.43

2.61

2.79

2.97

3.15

3.33

5%

7%

9%

11%


6. Những công chức: Văn phòng - Thống kê, Địachính - Xây dựng, Tài chính - Kế toán, Tư pháp - Hộ tịch, Văn hoá- Xã hội,Trưởng Công an đã có thời gian công tác trước tháng 11/2003 hiện nay đang giữcác chức danh trên, chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn theo quy định của chứcdanh hiện đang đảm nhiệm, được xếp hệ số lương bằng 1,18 so với mức lương tốithiểu và không được nâng lương thường xuyên đến 31/12/2006, sau đó nếu khôngđảm bảo tiêu chuẩn theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộtrưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ,công chức xã, phường, thị trấn thì UBND cấp xã đề nghị UBND cấp huyện xem xétcụ thể từng trường hợp để quyết định.

7. Công chức cấp xã nếu có sự thay đổi vềbằng cấp chuyên môn do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạothì được xếp lương vào ngạch tương ứng với trình độ đào tạo mới (không qua thichuyển ngạch), thời gian nâng bậc lương lần sau được tính từ thời điểm có bằngcấp mới.

8. Công chức cấp xã vào làm việc từ tháng12/2003 trở về sau phải qua tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định tạiNghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ.

9. Việc thi tuyển, xét tuyển, chuyển ngạch,nâng bậc lương thường xuyên của công chức cấp xã do UBND cấp huyện quyết địnhvà tổ chức thực hiện.

Tuyển dụng đầu vào, bổ nhiệm ngạch bậc lươngvà nâng ngạch bậc lương công chức cấp xã thực hiện theo Quyết định số 2484/2004/QĐ-UB ngày 21/7/2004 của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền tronglĩnh vực quản lý cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

10. Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã nếu khôngcó bằng chuyên môn thì được xếp lương bậc 1 hệ số 1,86 của ngạch cán sự vàkhông được nâng lương thường xuyên theo Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày2/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tựvệ.

11. Công chức cấp xã là người đang hưởng chếđộ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sứclao động, hàng tháng được hưởng 90% mức lương bậc 1 của ngạch công chức hànhchính có cùng trình độ đào tạo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày14/12/2004 của Chính phủ và không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế(không được nâng lương thường xuyên).

12. Việc chuyển xếp vào ngạch, bậc lương côngchức cấp xã thực hiện theo mục I Thông tư liên tịch số 82/2005/TTLT-BNV-BTCngày 10/8/2005 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viênchức.

13. Công chức cấp xã được hưởng chế độ thôiviệc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo theo Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày19/04/2005 của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạođối với cán bộ, công chức (cán bộ chuyên trách cấp xã không thực hiện theo quiđịnh tại khoản này).

14. Chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tếđối với công chức cấp xã thực hiện theo mục IV Thông tư số34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB &XH ngày 14/5/2004 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

Điều 5.Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xãngoài mức lương hưởng theo Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 củaChính phủ, được hưởng thêm khoản trợ cấp địa phương như sau:

- Bí thư: 200.000 đồng/tháng.

- Phó Bí thư trực, Chủ tịch UBND: 150.000đồng/tháng.

- Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Chủtịch Mặt trận Tổ quốc, trưởng các Đoàn thể Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, Cựuchiến binh, Trưởng Công an, Trưởng Quân sự: 100.000 đồng/tháng.

- Công chức cấp xã có bằng chuyên môn đãhưởng lương theo hệ số, bậc, ngạch: 70.000 đồng/tháng.

- Công chức cấp xã chưa có bằng chuyên môn:120.000đồng/tháng.

Ngoài ra cán bộ chuyên trách, công chức cấpxã còn hưởng các chế độ phụ cấp khác:

- Phụ cấp khu vực thực hiện theo Thông tưliên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTB &XH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nộivụ, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc hướng dẫnthực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

- Phụ cấp Uỷ viên UBND (nếu có)

- Phụ cấp đại biểu HĐND (nếu là đại biểuHĐND).

- Cán bộ cấp huyện được luân chuyển về côngtác cấp xã thực hiện theo Quyết định số 4415/2002/QĐ-UB ngày 24/12/2002 củaUBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời chế độ chính sách hỗ trợ đối vớicán bộ luân chuyển, không được hưởng tiền trợ cấp thêm của địa phương như cánbộ chuyên trách và công chức cấp xã. Cán bộ tăng cường, điều động không hưởngchế độ luân chuyển thì được hưởng thêm tiền trợ cấp địa phương.

Điều 6. Chếđộ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ấp, khu phố:

A. Cán bộ không chuyên trách cấp xã đượchưởng mức sinh hoạt phí 580.000 đồng/tháng, kể cả Công an viên.

Đối với lực lượng công an bán vũ trang ở cácxã biên giới, ven biển thực hiện theo Quyết định số 533/QĐ .UB.92 ngày18/06/1992 của UBND tỉnh thì được hưởng sinh hoạt phí 320.000 đồng/tháng.

a. Cán bộ không chuyên trách cấp xã được muabảo hiểm y tế hàng năm, do ngân sách cấp xã đóng 70% và cá nhân đóng 30%, mứcđóng bảo hiểm y tế do ngành bảo hiểm quy định.

b. Cán bộ không chuyên trách cấp xã nếu trướcđây thực hiện theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ đãcó tham gia bảo hiểm xã hội, nay thực hiện theo Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ đã nghỉ việc hoặc chuyển sang cán bộ không chuyêntrách thì UBND cấp xã lập danh sách báo cáo UBND cấp huyện tổng hợp để xem xét,giải quyết chế độ trong thời gian tham gia bảo hiểm xã hội trước đây.

c. Cán bộ không chuyên trách cấp xã đượchưởng chế độ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, công tác phí như cán bộ chuyêntrách, công chức cấp xã và được miễn lao động công ích hàng năm.

d. Cán bộ không chuyên trách cấp xã hệ Đảng,Đoàn thể thì thực hiện theo điều lệ Đảng, điều lệ Đoàn thể chính trị - xã hội,thông qua phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc chỉ định.

Đối với cán bộ không chuyên trách thuộc UBNDcấp xã do UBND cấp xã xét tuyển và Chủ tịch UBND cấp xã quyết định.

đ. Cán bộ không chuyên trách cấp xã đươngnhiệm khi từ trần được cấp tiền mai táng bằng 08 tháng mức lương tối thiểu.

B. Chế độ chính sách đối với cán bộ khôngchuyên trách ở ấp, khu phố:

a. Bí thư Chi bộ và Trưởng ấp, khu phố đượchưởng phụ cấp 380.000 đồng/tháng.

b. Phó Bí thư Chi bộ và Phó trưởng ấp, khuphố được hưởng phụ cấp 320.000 đồng/tháng.

Cán bộ ấp, khu phố gồm Bí thư Chi bộ, Phó Bíthư Chi bộ, Trưởng, Phó ấp, khu phố được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong thời gianđương nhiệm (trừ cán bộ hưu, cán bộ mất sức, hoặc đối tượng đã có bảo hiểm y tếtheo chế độ quy định) đồng thời được miễn lao động công ích hàng năm.

Điều 7.Đối với cán bộ cấp xã nghỉ việc hiệnđang hưởng theo Quyết định số 111/HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởngtrước đây (nay là Chính phủ) thực hiện như sau:

- Bí thư, Chủ tịch UBND cấp xã: 397.300đồng/tháng.

- Phó Bí thư, Phó Chủ tịch UBND, Thường trựccấp Ủy, Ủy viên thư ký, Xã đội trưởng, Trưởng Công an: 382.400 đồng/tháng.

- Các chức danh còn lại: 353.100 đồng/tháng.

- Được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định,nếu từ trần được hưởng chế độ mai táng phí bằng 08 tháng mức lương tối thiểu,do ngân sách cấp xã chi trả và cân đối vào ngân sách địa phương.

Điều 8.Đối với cán bộ không chuyên trách làmcông tác giải quyết việc làm - giảm nghèo ở 14 xã nghèo trọng điểm và các xã,phường, thị trấn còn lại thực hiện theo Quyết định số 4302/2005/QĐ-UBND ngày07/11/2005 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án tổ chức bộ máy và chế độ phụcấp cán bộ làm công tác giải quyết việc làm và giảm nghèo của tỉnh (giai đoạn2006-2010).

Mức hưởng sinh hoạt phí hàng tháng và bảohiểm y tế của cán bộ giải quyết việc làm - giảm nghèo ở 14 xã nghèo trọng điểmnhư cán bộ không chuyên trách cấp xã.

Các xã, phường, thị trấn còn lại bố trí cánbộ kiêm nhiệm được hưởng 200.000 đồng/tháng.

Điều 9. Nguồn kinh phí để thực hiện chế độchính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, cán bộ không chuyên trách làm việcở xã, phường, thị trấn, cán bộ ấp, khu phố và lực lượng bán vũ trang ở các xãbiên giới do ngân sách cấp xã đảm bảo theo quy định của Luật ngân sách nhà nướcvà các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 10.Hủy bỏ Quyết định số 147/2004/QĐ-UB ngày 14/01/2004 của UBND tỉnh về tổ chức bộ máy và chế độ chính sách đối vớicán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn; Quyết định số 3815/2004/QĐ-UB ngày08/9/2004 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số147/2004/QĐ-UB và các văn bản khác trái với Quyết định này.

Giao Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Lao độngThương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn thực hiện.

Điều 11. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký.

Điều 12. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội,Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Thủ trưởng các Sở ngành chức năng liên quan vàChủ tịch UBND các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn thi hành quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Như Điều 12;
- Phòng NCTH (2b);
- Lưu: VT. SNV. Kh.
D\CS_CBxa2006

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân