UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cơ chế tài chính của Bến xe

Bắc Ninh, thuộc Sở Giao thông Vận tải

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29.6.2001;

Căn cứ Quyết định số 08/2005/QĐ-BGTVT ngày 10.01.2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ban hành “Quy định về bến xe ô tô khách”,

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 25/TTr- SNV ngày 28.02.2006,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cơ chế tài chính của Bến xe Bắc Ninh, cụ thể như sau:

1. Vị trí:

Bến xe Bắc ninh là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc ninh, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Sở Giao thông vận tải; đồng thời chịu sự quản lý của các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường bộ và các cơ quan quản lý Nhà nước khác có liên quan thuộc tỉnh và Trung ương.

Bến xe Bắc Ninh có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Bến xe Bắc Ninh: Đặt tại Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về vận tải hành khách tại bến xe; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm tại bến xe theo quy định của pháp luật;

- Ký hợp đồng với các doanh nghiệp vận tải hành khách về việc tổ chức đón, trả khách theo quy định của cơ quan quản lý tuyến;

- Xác nhận vào “Sổ nhật trình chạy xe”;

- Tổ chức bán vé cho khách hoặc nhận uỷ thác bán vé với các doanh nghiệp vận tải hành khách; sắp xếp cho ô tô khách ra, vào bến đón trả khách đảm bảo trật tự, an toàn, đúng thời gian quy định;

- Tổ chức các dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống an toàn của xe; dịch vụ trông giữ xe; dịch vụ xếp dỡ, bảo quản hàng, hành lý cho khách và các dịch vụ khác phục vụ khách, lái xe, phụ xe và nhân viên phục vụ trên xe theo quy định của pháp luật;

- Giữ gìn trật tự, an ninh, ngăn chặn các hành vi gây mất trật tự, mỹ quan, vệ sinh và môi trường tại bến xe; đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm tại bến xe và được yêu cầu bồi thường thiệt hại do những hành vi đó gây ra;

- Tổ chức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí xe ra vào bến đón trả khách và các loại phí, lệ phí của các dịch vụ do bến tổ chức, theo đúng mức quy định của Nhà nước;

- Thực hiện công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng, phòng chống cháy nổ trong bến xe;

- Thực hiện các chế độ báo cáo về tổ chức hoạt động của bến xe theo quy định của pháp luật; đồng thời chấp hành sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;

- Quản lý cán bộ, viên chức và tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải và các cơquan Nhà nước có thẩm quyền giao.

3. Tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo: Gồm Giám đốc và Phó Giám đốc.

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Cơ chế tài chính:

Bến xe Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp có thu, được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động thường xuyên trong một thời gian nhất định( khung định biên được xác định là 18 người, được dùng làm căn cứ để hỗ trợ kinh phí).

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Bến xe Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Công Ngọ