UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định một số nội dung phân cấp, quản lý dự án đầu tư

xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

______________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03-12-2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07-02-2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/ 2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07- 02- 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14-02-2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng công trình và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07-02-2005 và Nghị định số 112/2006/ NĐ-CP ngày 29-9-2006 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25-7-2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 106/SXD-KTGĐ ngày 14 tháng 11 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung phân cấp, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các văn bản: số 787/ UBND-CN ngày 31-5-2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07-02-2005 của Chính phủ và Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06-5-2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình, số 1729/ UBND- XDCB ngày 13-10-2006 của UBND tỉnh Hoà Bình về việc điều chỉnh bổ sung một số nội dung của công văn số 787/UBND-CN ngày 31-5-2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; thay thế các Quyết định: số 06/2002/QĐ-UB ngày 01-02-2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung tổ chức thực hiện Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, quy chế đấu thầu trên tỉnh Hoà Bình, số 25/2002/QĐ-UB ngày 17-7-2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Điều 10, Điều 14 của Quyết định số 06/2002/QĐ-UB ngày 01-02-2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Những quy định trước đây trái với nội dung nêu tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng theo chức năng và nhiệm vụ, hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các chủ đầu trong tỉnh thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Văn Tỉnh