UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 23/2007/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊNĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quảnlý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 104/TTr-KHĐT-XD ngày 17 tháng 5 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình tạicác cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh,Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Điện lực Lạng Sơn,Công ty TNHH 1 thành viên Cấp thoát nước, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố vàcác doanh nghiệp có dự án đầu tư xây dựng tại các cụm công nghiệp của tỉnh chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, XD;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ,TT HĐND tỉnh;
- Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- TAND, Viện KSND tỉnh;
- CPVP, các chuyên viên;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.TQT

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Thanh Kiểm

QUY CHẾ

QUẢNLÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNGSƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2007của UBND tỉnh Lạng Sơn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh

Quy chế nàyquy định về hoạt động đầu tư xây dựng, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhânđược UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất xây dựng công trình phục vụ sản xuất côngnghiệp trong phạm vi tường rào tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh LạngSơn.

Điều 2.Đối tượng áp dụng

Quy chế nàyáp dụng cho các tổ chức, cá nhân được giao đất, cho thuê đất tại các cụm côngnghiệp là doanh nghiệp trong nước, hợp tác xã, doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài (gọi chung là doanh nghiệp) hoạt động theo quy định pháp luật, có nhu cầusử dụng đất để sản xuất, kinh doanh.

Điều 3.Trách nhiệm quản lý các cụm công nghiệp

1. Sở Xâydựng quản lý việc đầu tư xây dựng tại các cụm công nghiệp, tiếp nhận hồ sơ dựán xin đầu tư, xây dựng, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn cácdoanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư; thoả thuận các giải pháp về quyhoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật.

2. Sở Tàinguyên và Môi trường quản lý và thực hiện các thủ tục hành chính để trình ngườicó thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và quản lý môi trường trongcụm công nghiệp.

3. Sở Bưuchính Viễn thông quản lý, hướng dẫn các thủ tục và lắp đặt mạng cáp thông tin,cáp truyền hình, Internet, v.v…

4. Điện lựcLạng Sơn quản lý việc cấp điện chiếu sáng, sản xuất; Công ty TNHH một thànhviên Cấp thoát nước Lạng Sơn quản lý cấp và thoát nước trong cụm công nghiệp.

Chương II

QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI CÁC CỤM CÔNGNGHIỆP

Điều 4.Các hạng mục công trình cần quản lý

1. Các côngtrình hạ tầng kỹ thuật tại các cụm công nghiệp do Sở Xây dựng quản lý, bao gồm:

- Hệ thốngđường giao thông nội bộ.

- Hệ thốngcấp nước, thoát nước, xử lý nước thải chung.

- Hệ thốngcấp điện chung.

- Nhà quản lý(nếu có).

- Các côngtrình phụ trợ khác trong phạm vi mặt bằng như: cổng, tường rào, mạng cáp thôngtin, cáp truyền hình, Internet, v.v...

2. Việc đấunối với các công trình kỹ thuật hạ tầng của cụm công nghiệp phải được phép củaSở Xây dựng và đáp ứng một số yêu cầu sau:

- Đấu nối vớicông trình giao thông: Trong cụm công nghiệp có trục đường chính và đường khuvực. Cổng của các doanh nghiệp đầu tư trong cụm công nghiệp chỉ được đấu nốivới đường trục trong khu vực. Tại các điểm đấu nối phải đảm bảo bán kính đườngcong và tầm nhìn theo quy định thiết kế giao thông đô thị.

- Cấp điện,cấp nước, mạng thông tin liên lạc, cáp truyền hình, mạng Internet: Điện lực,Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước, Sở Bưu chính Viễn thông có tráchnhiệm làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, làm thủ tục đấu nối, lắp đặt thiết bị, hợpđồng đo điện, đo nước, thông tin, cáp truyền hình, mạng Internet với đơn vịcung cấp. Chi phí đấu nối, lắp đặt, thuê bao do doanh nghiệp thanh toán với đơnvị cung cấp.

Đối với cácdoanh nghiệp có nhu cầu tiêu thụ điện năng lớn, cần phải có trạm biến áp riêngthì các doanh nghiệp đó phải lập thủ tục về hồ sơ thiết kế xây dựng trạm biếnáp để trình Điện lực Lạng Sơn làm thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định.

- Thoát nướcmưa trong cụm công nghiệp được thoát trực tiếp vào hệ thống cống thoát chungcủa cụm công nghiệp. Nước thải khu sản xuất và nước thải sinh hoạt của cácdoanh nghiệp phải được xử lý đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định trước khi đấu nốivới hệ thống thoát nước chung. Phải có hố ga lấy mẫu nước kiểm tra chất lượngnước thải, không được phép thải nước có độ ô nhiễm quá chỉ tiêu cho phép vào hệthống thoát nước thải chung.

- Chất thảirắn: Doanh nghiệp phải có thùng chứa rác và thu gom, vận chuyển đến bãi xử lýrác hoặc hợp đồng với đơn vị thu gom rác vận chuyển đến khu xử lý rác theo quy định.

Điều 5.Quy định đầu tư xây dựng trong cụm công nghiệp

1. Thủ tục đểđược đầu tư xây dựng trong cụm công nghiệp.

- Hồ sơ pháplý của doanh nghiệp.

- Quyết địnhphê duyệt dự án đầu tư của doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư tại cụm côngnghiệp (kèm theo dự án được phê duyệt).

- Quyết địnhthuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Hợp đồngthuê đất.

- Biên bảngiao nhận mặt bằng.

- Hồ sơ thiếtkế công trình được phê duyệt theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005;Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về Quản lý dự án đầutư xây dựng công trình.

2. Xây dựngcông trình hạ tầng của các doanh nghiệp.

- Trên cơ sởcác công trình hạ tầng kỹ thuật chung của cụm công nghiệp và nhu cầu mặt bằngsản xuất của doanh nghiệp, doanh nghiệp tự đầu tư xây dựng các công trình hạtầng phía trong tường rào khu đất được thuê theo dự án được phê duyệt, đồngthời phải tuân thủ quy hoạch chung của cụm công nghiệp, chịu sự quản lý nhànước về đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành.

- Việc đấunối các công trình kỹ thuật hạ tầng thực hiện theo khoản 2, Điều 4 của Quy chếnày.

3. Xây dựngnhà xưởng sản xuất và công trình phụ trợ của doanh nghiệp.

- Mật độ xâydựng công trình: được tính theo công thức sau:

Mật độ xây dựng công trình

=

Diện tích đất xây dựng công trình

x 100 = 65%.

Diện tích đất được thuê

- Cao độ nền:Lớn hơn cao độ mặt đường khu vực từ 0,15 m - 0,3 m.

- Chỉ giớixây dựng = 4,5 m (tính từ tường rào của doanh nghiệp).

- Chiều caocông trình: Theo quy chuẩn xây dựng hiện hành và được Sở Xây dựng cấp phép xâydựng.

- Đường vàocổng, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, phải có sự thoả thuận của Sở Xây dựngvề quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng.

- Tường ràocủa doanh nghiệp phải theo mẫu thống nhất do Sở Xây dựng quy định

- Doanhnghiệp không được xây dựng nhà ở hộ gia đình hoặc nhà tập thể cho người laođộng trong phạm vi khu đất được thuê tại các cụm công nghiệp.

4. Quản lýthi công xây dựng trong cụm công nghiệp.

- Các đơn vịthi công trong cụm công nghiệp phải đăng ký với Sở Xây dựng và thực hiện cácquy định về quản lý thi công xây lắp, không làm ảnh hưởng đến công trình kháctrong cụm công nghiệp.

- Các thủ tụcvề đầu tư xây dựng công trình phải đảm bảo theo đúng quy địnhcủa Luật xây dựng,các Nghị định của Chỉnh phủ và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Nhànước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THUÊ ĐẤT, THU HỒI ĐẤT VÀ ƯU ĐÃI TẠICÁC CỤM CÔNG NGHIỆP

Điều 6.Điều kiện thuê đất

1. Các thủtục xin thuê đất.

- Đơn xinthuê đất tại các cụm công nghiệp.

- Hồ sơ pháplý của doanh nghiệp.

- Dự án đầutư vào cụm công nghiệp của doanh nghiệp được người có thẩm quyền cấp phép đầutư và được phê duyệt theo quy định của Luật đầu tư.

- Thanh toánchi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đã được đầu tư theosuất đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt.

2. Sở Tàinguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, trình UBND tỉnh xemxét cho thuê đất đối với các doanh nghiệp.

Điều 7.Thời hạn thuê đất, đơn giá, giá trị thuê đất và suất đầu tư xây dựng cơ sở hạtầng

1. Thời hạnsử dụng đất trong cụm công nghiệp theo thời hạn của dự án đầu t­ư đã được cơquan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt và theo quy định của Luật Đất đai.

2. Đơn giá,giá trị thuê đất.

- Đơn giáthuê đất được tính theo khung giá quy định của UBND tỉnh cho từng thời kỳ.

- Giátrị thuê đất = Diện tích đất được thuê (m2) x Đơn giá thuê đất (đồng/m2).

3. Suất đầutư xây dựng cơ sở hạ tầng: Tính theo công thức sau:

Suất ĐT XD cơ sở HT =

Tổng giá trị đầu tư XDHT tại cụm CN (đồng)

Tổng diện tích đất cho thuê tại cụm CN (m2)

- Giá trịsuất đầu tư cơ sở hạ tầng = Diện tích đất được thuê (m2) x Suất đầu tư(đồng/m2).

Điều 8.Thu hồi, gia hạn cho thuê đất; bổ sung diện tích đất cho thuê

1. Dự án bịthu hồi đất trong các trường hợp sau:

- Doanhnghiệp đã được thuê đất trong cụm công nghiệp nếu quá 12 tháng, kể từ ngày nhậnbàn giao mặt bằng nhưng không triển khai thực hiện, dự án sẽ bị thu hồi.

- Dự án đầutư được duyệt có phân kỳ sử dụng đất, thì doanh nghiệp phải gửi kế hoạch phân kỳsử dụng đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng liên quan.Nếu sau 24 tháng, doanh nghiệp không sử dụng hết lô đất được giao thì phần lô đấtkhông được đưa vào sử dụng sẽ bị thu hồi.

- Đất đượcthuê không sử dụng đúng mục đích.

- Doanhnghiệp không thực hiện đúng các biện pháp trong báo cáo đánh giá tác động môitrường đã được phê duyệt và các cam kết về vệ sinh môi trường được cấp đăng kývà các quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình trong cụm công nghiệp.

Trường hợpdoanh nghiệp bị thu hồi toàn bộ hoặc một phần đất không được sử dụng đúng mụcđích, không đúng theo tiến độ sẽ được xem xét trả lại một phần tiền đầu tư cơsở hạ tầng đã nộp ban đầu (không bao gồm trượt giá và các khoản chi phí liênquan tới các thủ tục để được thuê đất).

2. Khi hếtthời gian thuê đất, nếu doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đất để tiếp tục sảnxuất thì làm đơn đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường để trình người có thẩmquyền gia hạn thời gian thuê đất.

3. Trường hợpdoanh nghiệp có nhu cầu về mặt bằng để mở rộng thêm sản xuất, nếu diện tích đấtcòn đáp ứng được, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngànhliên quan trình cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung, doanh nghiệp phải thanh toántiền thu hồi diện tích đất được bổ sung cho thuê và mọi chi phí liên quan làmthủ tục thuê đất theo giá tại thời điểm đó.

Điều 9.Chính sách ưu đãi

- Dự án đầutư của doanh nghiệp được phê duyệt hoặc được cấp phép đầu tư vào cụm côngnghiệp, ngoài các ưu đãi được hưởng theo Luật Doanh nghiệp, khi nhận mặt bằngđể thực hiện dự án doanh nghiệp phải nộp ngay 50% tổng chi phí theo suất đầu tưxây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, 50 % còn lại được nộp liên tiếp trong 2 nămsau khi dự án đi vào hoạt động (có doanh thu từ dự án đầu tư tại cụm côngnghiệp).

- Doanh nghiệpđầu tư tại cụm công nghiệp, nếu nộp ngay 100% chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuậtsẽ được ưu tiên chọn vị trí cho dự án.

Chương IV

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ

Điều 10.Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đầu tư xây dựng tại các cụm công nghiệp

1. Tráchnhiệm.

- Doanhnghiệp được thuê đất tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

phải sửdụng đúng mục đích, không được cho thuê lại, không được chuyển nhượng cho đơnvị khác.

- Khi doanhnghiệp ngừng sản xuất phải trả lại diện tích đất đã thuê cho Sở Tài nguyên vàMôi trường quản lý.

- Khi doanhnghiệp bị phá sản, việc xác định giá trị còn lại của doanh nghiệp chỉ tính tàisản của doanh nghiệp đã đầu tư trên đất, phần diện tích thuê đất không đượctính vào giá trị phá sản của doanh nghiệp.

- Khi doanhnghiệp làm hư hỏng công trình hạ tầng công cộng đã được đầu tư trong cụm côngnghiệp thì phải bồi thường, sửa chữa.

- Thực hiệntốt công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và trật tư an toàn trongcụm công nghiệp.

2. Nghĩa vụ.

- Thực hiệnđầy đủ các quy định về đầu tư xây dựng công trình trong cụm công nghiệp, điềukiện thuê đất, thu hồi đất và các quy định khác đối với cụm công nghiệp.

- Thực hiệnđầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định hiện hành.

3. Quyền lợi:Các doanh nghiệp được thuê đất tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để đầutư xây dựng nhà, xưởng tổ chức kinh doanh sản xuất, chế biến, lắp ráp các sảnphẩm công nghiệp, được hưởng các chính sách ưu đãi tại Điều 9 của Quy chế này.

Điều 11.Trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của cơ quan quản lý

1. Tráchnhiệm.

- Sở Xây dựnghướng dẫn và thực hiện việc quản lý các tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư xâydựng trong cụm công nghiệp theo đúng quy hoạch, đúng mục đích.

- Sở Xây dựngthực hiện quản lý, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các hạng mục, công trình hạ tầngkỹ thuật trong cụm công nghiệp bị hư hỏng do thời gian sử dụng, do nguyên nhân kháchquan gây ra. Đồng thời yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sửa chữa, khắcphục những hư hỏng do doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đó gây ra. Không được gâykhó khăn, phiền hà, sách nhiễu đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thựchiện đầu tư xây dựng và sản suất kinh doanh trong các cụm công nghiệp.

2. Nghĩa vụ.

- Thực hiệnđúng, đầy đủ và kịp thời các thủ tục, quy trình về quản lý dự án đầu tư xâydựng công trình theo quy định hiện hành và quy chế quản lý các cụm công nghiệp.

- Trích nộpcác khoản tiền cho ngân sách Nhà nước theo quy định.

3. Quyền lợi:Được hưởng tỷ lệ phần trăm (%) lệ phí quản lý cụm công nghiệp do UBND tỉnh quyđịnh.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12.Tổ chức thực hiện

1- Sở Xâydựng có trách nhiệm thực hiện quản lý về nhà nước đối với các cụm công nghiệpvà chủ trì, phối hợp với các Sở có quản lý chuyên ngành liên quan để hướng dẫn,kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng tại các cụm công nghiệpthực hiện Quy chế này.

2- Sở Tàichính chủ trì xây dựng định mức phí, lệ phí quản lý của các doanh nghiệp phảinộp tại cụm công nghiệp và tỷ lệ được hưởng của cơ quan quản lý cụm công nghiệp.

Trong quátrình thực hiện quy chế, nếu có vướng mắc, các doanh nghiệp phản ảnh kịp thờivề Sở Xây dựng để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh để xem xétgiải quyết./.