UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/2007/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 09 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: BAN HÀNH QUY ĐỊNH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THU MỘT SỐ KHOẢN PHÍVÀ LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐND TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDcác cấp ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày24//7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phívà lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềphí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh;
Căn cứ Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫnmức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá;
Căn cứ Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnhKhoá XII, Kỳ họp thứ 8 về quy định một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyềnquyết định HĐND tỉnh;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 574/TTr-TC ngày 28/09/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định cơ quan, đơn vị thu một số khoản phí vàlệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐNĐ tỉnh, như sau:

I. CÁC KHOẢNPHÍ

1. Đối tượng nộpphí, mức thu phí, quản lý và sử dụng

Các quy định vềđối tượng nộp phí; đối tượng miễn nộp phí; mức thu phí; quản lý và sử dụng theoquy định tại Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007 của Hội đồng nhândân tỉnh quy định một số khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định củaHĐND tỉnh.

2. UBND tỉnh uỷ quyền UBND huyện, thị xã trình HĐND huyện, thịxã quy định mức thu đối với những khoản phí mà HĐND tỉnh đã quy định khung mứcthu: Phí vệ sinh, phí an ninh trật tự, phí chợ…

3. Quy định cơ quan, đơn vị được phép thu phí

3.1 Phí quađò

Cơ quan, đơn vịthu phí: Chủ đò có giấy phép hành nghề theo quy định của Pháp luật thu phí.

3.2 Phí quaphà

Cơ quan, đơn vịthu phí: Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông I, Công ty cổ phần quảnlý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II và các cơ quan, đơn vị đượccấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ sử dụng phà qua sông thực hiện thu phí.

3.3 Phí sử dụnglề đường, bến, bãi

Cơ quan, đơn vịthu phí:

+ Đối với bãiđỗ xe tĩnh trên địa bàn tỉnh do UBND xã, phường, thị trấn thu phí.

+ Đối với bếnxe thị xã do Trung tâm quản lý bến xe khách tỉnh thu phí. Đối với Bến xe khách cáchuyện do Ban quản lý bến xe khách huyện thu phí.

3.4 Phí khai thácsử dụng tài liệu đất đai

Cơ quan, đơn vịthu phí: Trung tâm thông tin tài nguyên và môi trường, cơ quan, đơn vị cung cấpthông tin về đất đai theo quy định thu phí.

3.5 Phí thư viện

Cơ quan, đơn vịthu phí: Thư viện tỉnh, huyện, thị xã thu phí.

3.6 Phí dự thi,dự tuyển

Cơ quan, đơn vịthu phí: Cơ sở Giáo dục - Đào tạo trên địa bàn tỉnh Sơn La.

3.7 Phí trônggiữ xe đạp, xe máy, ô tô

Cơ quan, đơn vịthu phí: Cơ quan, đơn vị, cá nhân được phép trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô theoquy định thu phí.

3.8 Phí phòngchống thiên tai

Cơ quan, đơn vịthu phí:

- Đối với hộ giađình do UBND xã, phường, thị trấn thu phí.

- Đối với cơ sởsản xuất kinh doanh do Chi cục thuế huyện, thị xã thu phí.

3.9 Phí đo đạclập bản đồ địa chính

Cơ quan, đơn vịthu phí: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường; cơ quan, đơn vị thực hiệnđo đạc lập bản đồ địa chính theo quy định thu phí.

3.10 Phí đấu thầu,đấu giá

- Phí đấu thầu:

Cơ quan, đơn vịthu phí: Bên mời thầu thu phí khi bán hồ sơ mời thầu.

- Phí đấugiá:

Cơ quan, đơn vịthu phí: Doanh nghiệp đấu giá tài sản; Trung tâm đấu giá tài sản; đơn vị sự nghiệpđược cấp có thẩm quyền giao bán đấu giá tài sản; Hội đồng bán đấu giá tài sảntỉnh, huyện, thị xã thu phí.

3.11 Phí thẩmđịnh kết quả đấu thầu

Cơ quan, đơn vịthu phí: Cơ quan, đơn vị thẩm định kết quả đấu thầu theo quy định của pháp luậtthu phí.

3.12 Phí chợ

Cơ quan, đơn vịthu phí: Ban quản lý chợ, tổ quản lý chợ; doanh nghiệp quản lý chợ thu phí.

3.13 Phí an ninhtrật tự

Cơ quan, đơn vịthu phí:

- Đối với hộ giađình, đơn vị hành chính, sự nghiệp do UBND xã, phường, thị trấn thu phí.

- Đối với cơ sởsản xuất, kinh doanh do Chi cục thuế huyện, thị xã thu phí.

3.14 Phí vệsinh

Cơ quan, đơn vịthu phí:

- Đối với hộ giađình; đơn vị hành chính, sự nghiệp do UBND xã, phường, thị trấn thu phí.

- Đối với đơnvị sản xuất kinh doanh do Chi cục thuế huyện, thị xã thu phí.

3.15 Phí thamquan danh lam thắng cảnh

Cơ quan, đơn vịthu phí: UBND xã, phường, thị trấn quản lý danh lam thắng cảnh; cơ quan, đơn vịđược cấp có thẩm quyền giao thu phí.

3.16 Phí thamquan di tích nhà tù Sơn La

Cơ quan, đơn vịthu phí: Bảo tàng tỉnh Sơn La thu phí.

3.17 Phí thamquan công trình văn hoá

Cơ quan, đơn vịthu phí: UBND xã, phường, thị trấn quản lý công trình văn hoá được phép thu phítheo quy định.

3.18 Phí thẩmđịnh cấp quyền sử dụng đất

Cơ quan, đơn vịthu phí: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh; phòng tài nguyên môi trườnghuyện, thị xã; các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao thu phí.

3.19 Phí xây dựng

Cơ quan, đơn vịthu phí:

+ Đối với côngtrình xây dựng yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng, cơ quan cấp giấy phép xâydựng thu phí.

+ Đối với côngtrình thuộc diện được miễn cấp giấy phép xây dựng, UBND xã, phường, thị trấnthu phí.

3.20 Phí thẩmđịnh cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Cơ quan, đơn vịthu phí: Sở Công nghiệp; cơ quan, đơn vị được phép thu phí theo quy định của phápluật thu phí.

3.21 Phí thẩmđịnh đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụngnước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi

Cơ quan, đơn vịthu phí: Sở Tài nguyên và Môi trường; cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thẩm định đềán, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nướcmặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi theo quy định thu phí.

3.22 Phí thẩmđịnh báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất

Cơ quan, đơn vịthu phí: Sở Tài nguyên và Môi trường; các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thẩm địnhbáo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất theo quy định thu phí.

3.23 Phí thẩmđịnh báo cáo đánh giá tác động môi trường

Cơ quan, đơn vịthu phí: Sở Tài nguyên và Môi trường; cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thẩm định báocáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất theo quy định thu phí.

3.24 Phí thẩmđịnh hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

Cơ quan, đơn vịthu phí: Sở Tài nguyên và Môi trường; cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thẩm định hồsơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất theo quy định thu phí.

II. CÁC KHOẢNLỆ PHÍ

1. Đối tượng nộplệ phí, đối tượng miễn nộp lệ phí, mức thu lệ phí, quản lý và sử dụng

Các quy định vềđối tượng nộp lệ phí; đối tượng miễn nộp lệ phí; mức thu lệ phí; quản lý và sửdụng theo quy định tại Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007 của Hội đồngnhân dân tỉnh quy định một số khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết địnhcủa HĐND tỉnh.

2. Quy định cơ quan, đơn vị được phép thu lệ phí

2.1 Lệ phí hộkhẩu, chứng minh nhân dân

Cơ quan, đơn vị thu lệ phí: Cơ quan Công an tỉnh, huyện, thị xã;xã, phường, thị trấn thu lệ phí.

2.2 Lệ phí cấpgiấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Cơ quan, đơn vịthu lệ phí: Sở Lao động - Thương binh và xã hội; cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ cấpGiấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định thulệ phí.

2.3 Lệ phí địachính

Cơ quan, đơn vịthu lệ phí: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và phòng Tài nguyên môi trườnghuyện, thị xã; các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao thu phí.

2.4 Lệ phí cấpGiấy phép xây dựng

Cơ quan, đơn vịthu lệ phí: Sở Xây dựng; phòng Hạ tầng kinh tế huyện, thị xã thu lệ phí.

2.5 Lệ phí cấpGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh

Cơ quan, đơn vịthu lệ phí: Sở Kế hoạch và Đầu tư; cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ cấp Giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh theo quy địnhthu lệ phí.

2.6 Lệ phí cấpgiấp phép hoạt động điện lực

Cơ quan, đơn vịthu lệ phí: Sở Công nghiệp tỉnh; cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ cấp Giấy phép hoạtđộng điện lực theo quy định thu lệ phí.

2.7 Lệ phí hộtịch

Cơ quan, đơn vịthu lệ phí: Sở Tư pháp; phòng Tư pháp huyện, thị xã; UBND xã, phường, thị trấnthu lệ phí.

2.8 Lệ phí cấpGiấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất

Cơ quan, đơn vịthu lệ phí: Sở Tài nguyên và Môi trường; cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ cấp giấy phépthăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất theo quy định thu lệ phí.

2.9 Lệ phí cấpGiấy phép khai thác sử dụng nước mặt

Cơ quan, đơn vịthu lệ phí: Sở Tài nguyên và Môi trường; cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ cấp giấyphép khai thác, sử dụng nước mặt theo quy định thu lệ phí.

2.10 Lệ phí cấpGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Cơ quan, đơn vịthu lệ phí: Sở Tài nguyên và Môi trường; cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ cấp giấyphép xả nước thải vào nguồn nước thu lệ phí.

2.11 Lệ phícấp Giấy phép xả nước thải vào công trình thuỷ lợi

Cơ quan, đơn vịthu lệ phí: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; cơ quan, đơn vị có nhiệm vụcấp Giấy phép xả nước thải vào công trình thuỷ lợi theo quy định thu lệ phí.

III. CÁC KHOẢNPHÍ LỆ PHÍ TRUNG ƯƠNG UỶ QUYỀN CHO HĐND TỈNH QUYẾT ĐỊNH

Lệ phí đăng kýgiao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.

1. Đối tượng nộp,mức thu, quản lý và sử dụng

Các quy định vềđối tượng nộp, mức thu, quản lý và sử dụng theo quy định tại Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số khoản phí và lệ phíthuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

2. Quy định đơn vị được phép thu phí lệ phí

Cơ quan, đơn vịthu phí: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh; phòng Tài nguyên môi trườnghuyện, thị xã; các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao thu phí.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế các Quyết định sau:

- Quyết định số 122/2003/QĐ-UB ngày 14/8/2003 của UBND tỉnh quy định mức thu phí dự thi, dự tuyển(lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở Giáo dục - Đào tạo thuộc địa phương quản lý.

- Quyết định số 33/2003/QĐ-UB ngày 20/02/2003 của UBND tỉnh ban hành quy định thu phí đo đạc,lập bản đồ địa chính.

- Quyết định số 50/2003/QĐ-UB ngày 04/3/2003 của UBND tỉnh về ban hành quy định mức thu phí chợ.

- Quyết định số 51/2003/QĐ-UB ngày 04/3/2003 của UBND tỉnh ban hành quy định thu phí qua đò.

- Quyết định số 35/2003/QĐ-UB ngày 20/02/2003 của UBND tỉnh về ban hành mức thu phí sử dụng lềđường, bến bãi và Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND ngày 04/5/2006 của UBND tỉnh banhành quy định về phí sử dụng bến bãi tại Bến xe khách Trung tâm thị xã Sơn La.

- Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ngày 04/5/2006 của UBND tỉnh ban hành quy định phí an ninh trậttự.

- Quyết định số 38/2003/QĐ-UB ngày 20/02/2003 của UBND tỉnh ban hành mức thu phí trông giữ xeđạp, xe máy.

- Quyết định số 36/2003/QĐ-UB ngày 20/02/2003 của UBND tỉnh ban hành mức thu phí tham quan ditích lịch sử bảo tàng Sơn La.

- Quyết định số 43/2003/QĐ-UB ngày 20/02/2003 của UBND tỉnh ban hành quy định mức thu phí thamquan danh lam thắng cảnh.

- Quyết định số 40/2003/QĐ-UB ngày 20/02/2003 của UBND tỉnh ban hành quy định thu phí vệ sinh.

- Quyết địnhsố 123/2003/QĐ-UB ngày 14/8/2003 của UBND tỉnh ban hành mức thu phí đấu thầu.

- Quyết định số 31/2006/QĐ-UB ngày 04/5/2006 của UBND tỉnh ban hành quy định về phí phòng chốngthiên tai.

- Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 04/5/2006 của UBND tỉnh ban hành quy định về phí khai thácvà sử dụng tài liệu đất đai.

- Quyết định số 37/2003/QĐ-UB ngày 20/02/2003 của UBND tỉnh ban hành mức thu phí thư viện.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục thuế; Giám đốc:Công an tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; KBNN tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xãhội, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Sở Công nghiệp, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vậntải, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Chủ tịch UBND huyện, thị xã; Các tổchức, cá nhân và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh ;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lãnh đạo, Chuyên viên các phòng nội dung - Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu : VT, KTTH, Huy Anh 150 bản.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Ngọc Toa