ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 23/2007/QĐ-UBND

Tân An, ngày 25 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ ĐI HỌC CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 2751/2002/QĐ-UB ngày 23/8/2002 của UBND tỉnh về việc ban hànhchế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức đi học;
Căn cứ báo cáo đề xuất của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung chế độđi học cho cán bộ, công chức, viên chức, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chấphành Đảng bộ tỉnh Long An khóa VIII thông qua; và ý kiến thống nhất của Thường trựcHĐND tỉnh tại công văn số 116/HĐND-TH ngày 30/5/2007;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sungchế độ đi học cho cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Quyết định số2751/2002/QĐ-UB ngày 23/8/2002 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Về kinh phí làm luận văn,luận án tốt nghiệp:

1.1. Đối với cán bộ, công chức,viên chức ngành y tế cử đi học chuyên khoa I, II (quy định tại điểm 1 và khoảnb điểm 2 mục III bản quy định kèm theo Quyết định số 2751/2002/QĐ-UB ngày 23/8/2002của UBND tỉnh), được sửa đổi, bổ sung, như sau (không phân biệt học tại chứchay tập trung):

- Chuyên khoa I: 10.000.000 đồng.

- Chuyên khoa II: 20.000.000đồng.

1.2. Đối với cán bộ, công chức,viên chức được cử đi học sau đại học (quy định tại khoản a và b điểm 2 mục IIIbản quy định kèm theo Quyết định số 2751/2002/QĐ-UB ngày 23/8/2002 của UBNDtỉnh), được sửa đổi, bổ sung, như sau (không phân biệt học tại chức hay tậptrung):

- Tiến sĩ: 35.000.000 đồng.

- Thạc sĩ: 20.000.000 đồng.

1.3. Đối với các trường hợp tốt nghiệpđại học tại chức, tập trung có thời gian đi học trước ngày 01/9/2002, không cóquyết định cử đi học của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh (naylà Sở Nội vụ) nằm trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan, đơn vị, đượctrợ cấp làm luận văn tốt nghiệp như quy định của UBND tỉnh trước đây.

2. Đối vớicán bộ dự nguồn:

2.1. Đối với sinh viên đại họctại các trường công lập, hệ chính quy thuộc các ngành chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuậtphù hợp với ngành nghề địa phương có nhu cầu được Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nộivụ duyệt theo quy hoạch lực lượng dự nguồn (có cam kết phục vụ tại tỉnh từ 10năm trở lên) sau khi tốt nghiệp về phục vụ tại tỉnh nhà được hỗ trợ từ khi kýhợp đồng cam kết đến khi kết thúc khóa đào tạo được trợ cấp (quy định tại điểm 4mục III bản quy định kèm theo Quyết định số 2751/2002/QĐ-UB ngày 23/8/2002 củaUBND tỉnh), được sửa đổi, bổ sung, như sau:

- 100% học phí/khóa học theophiếu thu của cơ sở đào tạo theo từng năm học.

- Tiền ăn: 300.000đồng/người/tháng.

- Tiền ở: 150.0000đồng/người/tháng.

- Sau khi nhận bằng tốt nghiệpvề công tác còn được trợ cấp một lần như quy định đối với cán bộ, công chức,viên chức cử đi học đại học.

2.2. Đối tượng là cán bộ dựnguồn cho bộ máy cấp xã không hưởng sinh hoạt phí và trợ cấp của địa phương (cócam kết) được cử đi học (quy định tại điểm 4 mục III bản quy định kèm theoQuyết định số 2751/2002/QĐ-UB ngày 23/8/2002 của UBND tỉnh), được sửa đổi mứctrợ cấp là 400.000 đồng/người/tháng.

3. Hỗ trợtiền ăn (quy định tại khoản a điểm 3 mục III bản quy định kèm theo Quyết địnhsố 2751/2002/QĐ-UB ngày 23/8/2002 của UBND tỉnh), được sửa đổi, bổ sung, nhưsau:

3.1. Học ngoài tỉnh:

- Hà Nội và Thành phố Hồ ChíMinh: 20.000 đồng/người/ngày.

- Các tỉnh khác: 15.000 đồng/người/ngày.

3.2. Học trong tỉnh: 12.000 đồng/người/ngày.

4. Đối với sinh viên tốt nghiệpđại học hệ chính quy (kể cả bác sĩ) sau khi tốt nghiệp về cấp xã, phường, thịtrấn công tác (bổ sung khoản c điểm 1 mục IV bản quy định kèm theo Quyết địnhsố 2751/2002/QĐ-UB ngày 23/8/2002 của UBND tỉnh): Ngoài mức lương được hưởngtheo quy định của Chính phủ, được bổ sung trợ cấp thêm:

- Về phường, thị trấn công tác: 350.000đồng/người/tháng.

- Về xã công tác: 500.000 đồng/người/tháng.

5. Riêng đối với cán bộ côngchức là nữ thuộc các cơ quan hành chánh sự nghiệp, cơ quan Đảng, Đoàn thể cấptỉnh, huyện và xã-phường-thị trấn có hưởng sinh hoạt phí hàng tháng theo Nghịđịnh số 121/CP học các lớp lý luận chính trị, Quản lý Nhà nước, Quản lý chuyênngành đào tạo bồi dưỡng từ 01 tháng trở lên (quy định tại khoản a điểm 3 mụcIII bản quy định kèm theo Quyết định số 2751/2002/QĐ-UB ngày 23/8/2002 của UBNDtỉnh), ngoài mức trợ cấp quy định nêu trên còn được hỗ trợ thêm 200.000 đồng/người/tháng.

6. Tổ chức thực hiện:

6.1. Các chế độ sửa đổi, bổ sungnêu trên được thống nhất áp dụng kể từ ngày 01/01/2007, không đặt vấn đề hồi tốđể hưởng chế độ sửa đổi, bổ sung này từ ngày 31/12/2006 trở về trước (kể cả cáctrường hợp đã tốt nghiệp và đã được cấp bằng trong năm 2006 trở về trước, nhưngchưa đề nghị được trợ cấp thì vẫn áp dụng chế độ trợ cấp tại thời điểm tốt nghiệp).

6.2. Đối với cán bộ, công chức,viên chức đi học sau đại học để lấy bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ, chuyên khoa I vàchuyên khoa II của ngành Y tế chưa tốt nghiệp, nếu đã được tạm cấp 50% kinh phílàm luận văn, luận án tốt nghiệp theo quy định cũ thấp hơn chế độ sửa đổi, bổsung này thì khi tốt nghiệp được cấp cho đủ tổng mức kinh phí trợ cấp theo chếđộ sửa đổi, bổ sung này.

Điều 2. Giao Giám đốc SởTài chính và Giám đốc Sở Nội vụ có hướng dẫn liên ngành để các ngành, các cấptriển khai thực hiện quy định này.

Những quy định khác trong bảnquy định kèm theo Quyết định số 2751/2002/QĐ-UB ngày 23/8/2002 của UBND tỉnhvẫn còn giá trị thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở ban ngành Đoàn thể tỉnh , Chủ tịch UBND các huyện,thị xã thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT, TC-NV.H.
SDBS-CDDH

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân