ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2007/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 25 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNHVỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND -UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2004/TTLT /BXD-BNV ngày 16/01/2004 của liên Bộ Xây dựng, Nội vụ hướng dẫnchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúpUBND tỉnh quản lý Nhà nước về ngành Xây dựng ở địa phương;

Căn cứ kết quả thẩm định dự thảo văn bản Quy phạmpháp luật tại Công văn số 159/STP-XD &KTVB ngày 19/3/2007 của Giám đốc Sở Tưpháp, Công văn số 129/SNV-TCCB ngày 07/3/2007 của Giám đốc Sở Nội vụ;

Xét Tờ trình số 180/TTr-SXD ngày 28/3/2007 của Giámđốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này“Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựngtỉnh Cà Mau”.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc SởXây dựng, Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND huyện,thành phố căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kểtừ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp, UBMTTQ tỉnh;
- Như Điều 2;
- Website tỉnh Cà Mau, Báo Cà Mau;
- LĐVP;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thành Tươi

QUY ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ,QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23 / 2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2007 củaUBND tỉnh Cà Mau)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

Điều 1. Sở Xây dựng là cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lýNhà nước trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực: Xây dựng, nhà ở, công sở; kiến trúc,quy hoạch đô thị và nông thôn; hạ tầng kỹ thuật đô thị (hè, đường đô thị, cấpnước, thoát nước, chiếu sáng, công viên cây xanh, rác thải đô thị, nghĩa trang,bãi đỗ xe trong đô thị); vật liệu xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiệnmột số nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quyền hạn theo sự ủy quyền củaỦy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Sở Xây dựng chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Ủyban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn,nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.

Điều 3. Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau có tư cáchpháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước theo quy định củapháp luật.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Xâydựng được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số01/2004/TTLT/BXD-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ, "hướngdẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môngiúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước ngành Xây dựng tại địa phương".

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG:

Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng:

1. Lãnh đạo Sở Xây dựng gồm: Giám đốc và không quá 03Phó Giám đốc.

2. Cơ cấu tổ chức của Sở:

a) Các phòng và tương đương thuộc Sở, các đơn vịtrực thuộc tham mưu, giúp việc Giám đốc Sở:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Kinh tế Kỹ thuật;

- Phòng Giám định và Quản lý chất lượng công trình xâydựng;

- Phòng quản lý Kiến trúc - Quy hoạch;

- Phòng quản lý và phát triển Nhà ở;

b) Các đơn vị trực thuộc Sở:

- Ban quản lý dự án Khu vực;

- Trung tâm Quy hoạch Đô thị - Nông thôn;

- Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xâydựng;

c) Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với Giám đốcSở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc thành lập các phòng và tươngđương thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật nhằm đápứng yêu cầu phục vụ quản lý Nhà nước theo chuyên ngành.

d) Giám đốc Sở Xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cácphòng và tương đương thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở và quy định trách nhiệmcủa người đứng đầu các tổ chức thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Biên chế của Sở Xây dựng:

1. Hàng năm căn cứ vào khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm cụ thể của côngtác quản lý Nhà nước về lĩnh vực: Xây dựng, Nhà ở, công sở, Kiến trúc, quyhoạch đô thị và nông thôn; Hạ tầng kỹ thuật đô thị (hè, đường đô thị, cấp nước,thoát nước, chiếu sáng, công viên cây xanh, rác thải đô thị, nghĩa trang, bãiđỗ xe trong đô thị); Vật liệu xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh và một số nhiệmvụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND tỉnh. Giám đốc Sở Xây dựng có tráchnhiệm phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định biênchế của Sở Xây dựng.

2. Việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức của Sở Xâydựng phải căn cứ vào chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu công chức, viên chức Nhànước theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Điều 7. Nguyên tắc hoạt động:

1. Giám đốc Sở Xây dựng là người đứng đầu cơ quanchuyên môn thuộc UBND tỉnh, làm việc theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệmtoàn bộ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực mình quản lý trướcỦy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trước Bộ Xây dựng và trướcpháp luật.

2. Các Phó Giám đốc Sở Xây dựng là người giúp Giám đốcSở Xây dựng chỉ đạo, quản lý một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giámđốc Sở và pháp luật về các nhiệm vụ được Giám đốc phân công. Khi Giám đốc Sởvắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy quyền điều hành các mặt hoạt độngcủa Sở.

3. Trưởng phòng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộcSở là người trực tiếp phụ trách, điều hành hoạt động và chịu trách nhiệm trướcGiám đốc Sở về kết quả hoạt động được phân công phụ trách.

4. Phó Trưởng phòng và cấp Phó tương đương các đơn vịtrực thuộc Sở là người giúp việc cho Trưởng phòng và Thủ trưởng các đơn vị trựcthuộc Sở; chịu trách nhiệm trước cấp trên trực tiếp và trước pháp luật về công việcđược phân công phụ trách.

5. Giám đốc Sở xây dựng ban hành quy chế làm việcvà các mối quan hệ trong nội bộ Sở Xây dựng.

Điều 8. Bổ nhiệm, miễn nhiệm:

1. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBNDtỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Xây dựngvà của Đảng, Nhà nước quy định về công tác cán bộ.

2. Việc khen thưởng, kỷ luật Giám đốc và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy địnhcủa pháp luật.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Trưởng,phó và tương đương cấp phòng thuộc Sở do Giám đốc Sở Xây dựng quyết định theosự phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hiện hành, trừ trường hợp phápluật có quy định khác.

4. Bổ nhiệm,miễn nhiệm, kỷ luật Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc Sở Xâydựng quyết định theo Luật Thanh tra hiện hành và các văn bản hướng dẫn khác cóliên quan.

Điều 9. Luân chuyển, điều động cán bộ:

Giám đốc Sở Xây dựng quyết định việc luân chuyển, điều động cán bộ, côngchức, viên chức thuộc Sở theo quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viênchức hiện hành.

Chương III

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC:

Điều 10. Mối quan hệ công tác giữa Sở Xây dựngvới Bộ Xây dựng:

1. Mối quan hệ công tác giữa Sở Xây dựng với Bộ Xâydựng là mối quan hệ cấp dưới đối với cấp trên về công tác chuyên môn, nghiệpvụ; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 nămvà hàng năm do Bộ Xây dựng đề ra. Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra vềchuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng. Báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuấtvề hoạt động công tác quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực: Xây dựng, nhà ở, côngsở, Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn; Hạ tầng kỹ thuật đô thị (hè,đường đô thị, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, công viên cây xanh, rác thải đôthị, nghĩa trang, bãi đỗ xe trong đô thị); Vật liệu xây dựng trên địa bàn toàntỉnh và một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND tỉnh.

2. Đề xuất, kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn, giảiquyết những vấn đề có liên quan đến công tác quản lý, thực hiện chuyên môn,nghiệp vụ trên lĩnh vực xây dựng mang tính phức tạp hoặc mới phát sinh mà phápluật chưa điều chỉnh trong văn bản quy phạm pháp luật.

3. Giúp Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơquan chức năng ở địa phương lấy ý kiến đóng góp xây dựng văn bản quy phạm phápluật thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng ban hành hoặc trình Chính phủ, Quốc hộiban hành.

Điều 11. Mối quan hệ công tác giữa Sở Xây dựngvới UBND tỉnh:

1. Mối quan hệ giữa Sở Xây dựng với UBND tỉnh làmối quan hệ cấp dưới phục tùng cấp trên và chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp,toàn diện của UBND tỉnh. Báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất về hoạt độngtrong các lĩnh vực: Xây dựng, nhà ở, công sở, Kiến trúc, quy hoạch đô thị vànông thôn; Hạ tầng kỹ thuật đô thị (hè, đường đô thị, cấp nước, thoát nước,chiếu sáng, công viên cây xanh, rác thải đô thị, nghĩa trang, bãi đỗ xe trongđô thị); Vật liệu xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh mà Sở Xây dựng phụ trách.

2. Tham mưu giúp UBND tỉnh hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch ngắnhạn, trung hạn và dài hạn… về phát triển đô thị; cơ sở kỹ thuật hạ tầng đô thịvà phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh.

Điều 12. Mối quan hệ công tác giữa Sở Xây dựngvới các Sở, Ban, Ngành, MTTQ và đoàn thể cấp tỉnh:

1. Mối quan hệ công tác giữa Sở Xây dựng đối vớicác Sở, Ban, Ngành, MTTQ và đoàn thể cấp tỉnh là mối quan hệ phối hợp, thựchiện các nhiệm vụ chung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các Sở, Ban,Ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh, nhằm mục đích thực hiện, phục vụ nhiệm vụchính trị của địa phương do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

2. Thường xuyên phối hợp với các Sở, Ban, Ngành,MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh xây dựng kế hoạch liên tịch để thực hiện các mặtcông tác chuyên môn, nghiệp vụ quản lý Nhà nước do Sở Xây dựng phụ trách.

3. Chủ trì phối hợp cùng các ngành chức năng lấy ý kiến, bàn bạc những giải pháp,nhằm thực hiện những mặt công tác, nhiệm vụ khác mà UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnhgiao.

Điều 13. Mối quan hệ công tác giữa Sở Xây dựng vớiUBND các huyện, thành phố:

1. Mối quan hệ giữa Sở Xây dựng với UBND các huyện, thành phố là mối quan hệphối hợp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động chuyên môn, nghiệpvụ quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Xây dựng, nhà ở, công sở, Kiến trúc, quyhoạch đô thị và nông thôn; Hạ tầng kỹ thuật đô thị (hè, đường đô thị, cấp nước,thoát nước, chiếu sáng, công viên cây xanh, rác thải đô thị, nghĩa trang, bãiđỗ xe trong đô thị); Vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện, thành phố.

2. Thường xuyên phốihợp với UBND huyện, thành phố chỉ đạo phòng Hạ tầng kinh tế huyện và phòng Quảnlý đô thị thành phố Cà Mau thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước ở địaphương, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương do Tỉnh ủy,HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Điều 14. Mối quan hệ công tác giữa Sở Xây dựngvới phòng Hạ tầng kinh tế, phòng Quản lý Đô thị của huyện và thành phố:

1.Là mối quan hệ chỉ đạo, quản lý về chuyênmôn nghiệp vụ; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch về xây dựngthống nhất từ Trung ương đến tỉnh, huyện và cấp cơ sở.

2. Thường xuyên xuống cơ sở chỉ đạo và trực tiếptháo gỡ những khó khăn giúp phòng chức năng thực hiện chức năng quản lý Nhànước của mình trên địa bàn huyện, thành phố.

Chương IV

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM:

Điều 15. Khen thưởng:

Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt quy chế này sẽ được xemxét khen thưởng theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức và chính sáchkhen thưởng hiện hành.

Điều 16. Xử lý kỷ luật:

Tổ chức, cá nhân viphạm quy định này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy địnhcủa Pháp lệnh cán bộ, công chức và pháp luật hiện hành.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Điều 17. Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợpvới Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, MTTQ và các đoàn thể cấptỉnh, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiệntốt quy định này./.