UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2007/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 20 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU, TỶ LỆ PHÂNBỔ SỐ THU, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, THANH TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH BÁOCÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân,ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định 57/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thôngtư số 63/2002/TT-BTC ; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tàichính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhândân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 27/3/2007 của Hộiđồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa IX - Kỳ họp chuyên đề về việc điều chỉnh và banhành mới các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1074/TC-QLNS ngày 18/6/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay qui định về đối tượng, mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sửdụng và thanh quyết toán mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môitrường trên địa bàn tỉnh Kon Tum, như sau:

1. Đối tượng thu phí:

Chủ đầu tư, chủ dự án, Giám đốc các cơ quan, xí nghiệp… đangthực hiện các dự án đầu tư nằm trong danh mục các dự án phải lập báo cáo đánhgiá tác động môi trường quy định tại Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điểm củaLuật Bảo vệ môi trường, phải nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môitrường.

2. Mức thu phí:

- Phí thẩm định đánh giá tác động môi trường: 5.000.000 đ/01 báo cáo, đề án.

- Phí thẩm định đánh giá tác động môi trường bổ sung:2.500.000đ/01 báo cáo, đề án.

3. Phân bổ số thu phí:

- Để lại đơn vị thu 75 %.

- Nộp ngân sách Nhà nước 25%.

4. In ấn, quản lý, sử dụng và quyết toán biên lai thu phí.

Đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí thẩm định báo cáo đánh giátác động môi trường phối hợp với cơ quan thuế để được hướng dẫn in ấn, pháthành, sử dụng và thanh quyết toán biên lai theo quy định hiện hành.

5. Quản lý, sử dụng và thanh quyết toán tiền thu phí thẩmđịnh báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí thẩm định có trách nhiệm kêkhai, nộp số thu lệ phí quy định vào ngân sách Nhà nước. Số còn lại được sửdụng để chi các nội dung cụ thể sau:

- Chi lập mẫu phiếu điều tra khảo sát thực hiện thẩm địnhcác nội dung trong đề án, báo cáo.

- Chi phí cho việc cung cấp thông tin và cho điều tra viên.

- Chi cho Hội đồng thẩm định.

- Chi khác phục vụ trực tiếp công việc thu phí và lệ phí.

- Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho cán bộ, nhân viêntrực tiếp thu lệ phí trong đơn vị. Mức trích lập 2 quỹ bình quân một năm, mộtngười không quá 3 (ba) tháng lương nếu số thu năm nay cao hơn năm trước và bằng2 (hai) tháng lương nếu số thu năm nay bằng hoặc thấp hơn số thu năm trước.

Nếu số thu cuối năm sử dụng không hết thì được chuyển sangnăm sau để tiếp tục sử dụng theo quy định.

6. Công tác quyết toán: Kết thúc quý, năm tài chính các đơn vị có tráchnhiệm lập báo cáo quyết toán thu, chi gửi cơ quan cấp trên và cơ quan tài chínhđồng cấp theo đúng quy định hiện hành.

7. Công khai chế độ thu phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo vàkhen thưởng, xử lý vi phạm:

Thực hiện theo Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày06/3/2006 của Chính phủ; Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ Tàichính và các quy định của Nhà nước hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quyđịnh về chế độ thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước đâytrái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tàinguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh;Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Cục KTVB QPPL-Bộ Tư pháp (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3; Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, TH1, Công báo tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCHTrần Quang Vinh