ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2007/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 19 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHQUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ TÀINGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nộivụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môngiúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở địa phương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2003/TTLT-BCN-BTNMT ngày 29/11/2003 của Bộ Công nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môitrường hướng dẫn chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên khoángsản từ Sở Công nghiệp về Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 544/TTr -TNMT ngày 05/10/2006của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v đề nghị ban hành Quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở;

Theo đề nghị Sở nội vụ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này“Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tàinguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 158/2003/QĐ-UB ngày 20/11/2003 củaUBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh;Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môitrường; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện,thị xã BảoLộc, thành phố Đà Lạt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LÂMĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23 / 2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2007 củaUBND tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí và chức năng:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng làcơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lýNhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường,khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định củapháp luật.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu sự chỉ đạo,quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh Lâm Đồng; đồng thời chịusự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2. Các vấn đề chung

1. Trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉthị về quản lý tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môitrường, khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ (sau đây gọi chung là tài nguyên vàmôi trường) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo phân cấp của Chính phủ.

2. Trình UBND tỉnh quy hoạch phát triển chươngtrình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về tài nguyên và môi trường phù hợpvới quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng.

3. Trình UBND tỉnh quyết định các chính sách,biện pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, hướngdẫn, kiểm tra việc thực hiện.

4. Tổ chức chỉ đạo thực hiện các văn bản quyphạm pháp luật, chương trình, quy hoạch, kế hoạch sau khi được xét duyệt, tuyêntruyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thông tin về tài nguyên và môi trườngtrên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Về tài nguyên đất

1. Chỉ đạo hướng dẫn thực hiện dịch vụ côngtrong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định pháp luật.

2. Giúp UBND tỉnh lập quy hoạch, kế hoạch sửdụng đất và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp Tỉnh, hướng dẫn,kiểm tra việc thực hiện.

3. Tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh xét duyệtquy hoạch kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạtvà kiểm tra việc thực hiện.

4. Trình UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuêđất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấpGCN quyền sử dụng đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện việc điều tra khảo sát, đođạc, đánh giá phân.hạng đất và lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập, quảnlý, chỉnh lý hồ sơ địa chính, thống kê, kiểm kê đất đai, ký hợp đồng thuê đấttheo quy định của pháp luật, đăng ký giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất,tài sản gắn liền với đất đối với các tổ chức.

6. Tham gia định giá các loại đất ở địa phươngtheo khung giá, nguyên tắc, phương pháp định giá các loại đất do Chính phủ quyđịnh.

7. Xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ tư liệuvề tài nguyên đất theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 4. Về tài nguyên khoáng sản

1. Trình UBND tỉnh cấp, gia hạn hoặc thu hồigiấy phép khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường,than bùn và khai thác tận thu khoáng sản, chuyển nhượng quyền hoạt động khoángsản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Giúp UBND tỉnh chủ trì phối hợp với các Bộ,ngành có liên quan để khoanh vùng cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sảntrình Chính phủ xem xét quyết định.

Điều 5. Về tài nguyên nước và khí tượng thủyvăn

1. Trình UBND tỉnh cấp, gia hạn, thu hồi giấyphép hoạt động điều tra thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nướcthải vào nguồn nước theo phân cấp; kiểm tra việc thực hiện.

2. Trình UBND tỉnh cấp, gia hạn, thu hồi giấyphép hoạt động của các công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng tại tỉnh LâmĐồng; chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện sau khi được cấp phép.

3. Tổ chức việc điều tra cơ bản, kiểm kê, đánhgiá tài nguyên nước theo hướng dẫn của Bộ tài nguyên và Môi trường.

4. Tham gia xây dựng phương án phòng chống, khắcphục hậu quả thiên tai ở tỉnh.

Điều 6. Về môi trường

1.Tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh phê chuẩn báocáo đánh giá tác động môi trường của các dự án trên địa bàn theo quy định.

2. Tổ chức lập báo cáo hiện trạng môi trường,xây dựng và tăng cường tiềm lực trạm quan trắc và phân tích môi trường, theodõi diễn biến chất lượng môi trường tại tỉnh Lâm Đồng theo hướng dẫn của Bộ Tàinguyên và Môi trường.

3. Tham gia thẩm định các dự án, công trình cónội dung bên quan lĩnh vực môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trườngcủa các dự án, cơ sở theo phân cấp.

4. Tổ chức thu phí bảo vệ môi trường trên địa bàntỉnh Lâm Đồng theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Về đo đạc bản đồ

1. Thẩm định và đề nghị với cơ quan có thẩmquyền cấp giấy phép hoặc ủy quyền cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ chocác tổ chức và cá nhân đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh LâmĐồng.

2. Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả kiểm tra,thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ địa chính, đo đạc vàbản đồ chuyên dụng của tỉnh.

3. Tổ chức xây dựng hệ thống điểm đo đạc cơ sởchuyên dùng, thành lập hệ thống bản đồ địa chính, bản đồ chuyên đề phục vụ cácmục đích chuyên dùng.

4. Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ vàkiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước về xuất bản việc đình chỉ phát hành, thuhồi các ấn phẩm bản đồ có sai sót về thể hiện chủ quyền quốc gia, địa giới hànhchính, địa danh; ấn phẩm có sai sót nghiêm trọng về kỹ thuật.

Điều 8. Về công tác quản lý ngành và thanhkiểm tra

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiệncác dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của phápluật.

2. Chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ vềquản lý tài nguyên và môi trường ở cấp huyện và cấp xã.

3. Phối hợp với các cơ quan có liên quan trongviệc bảo vệ các công trình nghiên cứu, quan trắc về khí tượng thủy văn, địachất khoáng sản, môi trường, đo đạc và bản đồ.

4. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoahọc, công nghệ, quản lý tài nguyên và môi trường; tham gia hợp tác quốc tế, xâydựng hệ thống thông tin, lưu trữ, tư liệu về tài nguyên và môi trường theo quyđịnh của pháp luật.

5. Tham gia thẩm định các dự án, công trình cónội dung lên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

6. Báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, 1 năm vàđột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực công tác được giao cho UBNDtỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

7. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn củaVăn phòng, các Phòng chuyên môn thuộc Sở; quản lý về tổ chức, cán bộ, côngchức, viên chức và người lao động, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chếđộ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức, viên chức, cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn theo quy định của Bộ TàiNguyên và Môi trường và UBND tỉnh Lâm Đồng.

8. Quản lý tài chính, tài sản của Sở Tài Nguyên vàMôi Trường theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

9. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật,giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật vềtài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 9. Tổ chức và bộ máy

1. Lãnh đạo Sở: Sở Tài nguyên và Môi trường cóGiám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc doChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ doBộ Tài nguyên và Môi trường quy định và các quy định của pháp luật về quản lýcán bộ.

2. Các tổ chức chuyên môn giúp việc Giám đốc Sở:

- Văn phòng.

- Thanh tra.

- Phòng Kế hoạch - Quy hoạch.

- Phòng Đăng ký đất đai.

- Phòng quản lý Tài nguyên khoáng sản - nước.

- Phòng quản lý Môi trường.

3. Các đơn vị sự nghiệp:

- Trung tâm Thông tin - Đăng ký quyền sử dụngđất tỉnh Lâm Đồng.

- Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trườngtỉnh Lâm Đồng.

- Trạm quan trắc và giám sát môi trường tỉnh LâmĐồng.

Việc bổ nhiệm cấp Trưởng, cấp Phó và quy địnhchi tiết chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các tổ chức chuyên môn giúp việc vàcác đơn vị sự nghiệp thực hiện theo phân cấp hiện hành của UBND tỉnh.

Điều 11. Biên chế

Biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường (gồmBiên chế hành chính và Biên chế sự nghiệp) do Chủ tịch UBND tỉnh giao hàng nămtheo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Sở Nội vụtỉnh Lâm Đồng.